pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 18 marca 2019
  • 19 marca 2019
  • wyświetleń: 14031

Negatywna opinia Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia III LO

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie" podaj

Śląski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował zamiar przeniesienia III Liceum Ogólnokształcącego. Kuratorium twierdzi, że w wyniku przeniesienia liceum mogą nastąpić niekorzystne zmiany nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli. Poniżej publikujemy pełną treść pisma.

Reklama

III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie
Negatywna opinia Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia III LO · fot. BM / pless.pl


Śląski Kurator Oświaty
Bielsko-Biała, 11 marca 2019 r.

Postanowienie


Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., po. 996 ze zm.) po zapoznaniu się z Uchwalą Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru zmiany siedziby III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkól nr 1 w Pszczynie oraz Uchwalą Nr V/61/19 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkól nr 1 w Pszczynie

opiniuję negatywnie zamiar przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie w zakresie zmiany z dniem 1 września 2020 roku siedziby prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 w Pszczynie na siedzibę przy ulicy Stefana Batorego 24 w Pszczynie.

UZASADNIENIE

W związku z Uchwałą Nr IV/34/19 i Uchwałą Nr V/61/19 Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zamiaru przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr I w Pszczynie w zakresie zmiany z dniem 1 września 2020 roku aktualnej siedziby prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 w Pszczynie na siedzibę przy ulicy Stefana Batorego 24 w Pszczynie. Zastępca Burmistrza Barbara Sopot - Zembok, w oparciu o przepisy art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) pismem nr W0.4421.0005.2019, WO.KW-0160/2019 z 8 lutego 2019 roku (data wpływu do Kuratorium Oświaty w Katowicach 8 lutego 2019 r.) zwróciła się do Śląskiego Karatom Oświaty z wnioskiem o opinię w przedmiotowej sprawie.

W myśl art. 51 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa. a w szczególności realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa.

Z uzasadnienia do uchwały wynika, że podstawową przesłanką o podjęciu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkól nr 1 w Pszczynie w zakresie zmiany aktualnej siedziby prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 w Pszczynie na siedzibę przy ulicy Stefana Batorego 24 w Pszczynie jest podjęcie uchwał: Nr IV/33/19 z dnia 17 stycznia 2019 roku i zmieniającej Nr V/62/19 z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie przekazania Powiatowi Pszczyńskiemu do prowadzenia z dniem 1 września 2020 roku ww. szkoły.

Gmina Pszczyna na podstawie zawartego porozumienia prowadzi jedno liceum, do którego uczęszcza 349 uczniów. Rada Miejska w Pszczynie podejmując decyzję o przekazaniu ww. szkoły, zdecydowała również o przekazaniu na ten cel budynku w centrum miasta po gimnazjum przy ulicy Stefana Batorego 24. Obecnie III Liceum Ogólnokształcące ma swoja siedzibę w budynku wspólnie ze szkołą podstawową i żłobkiem przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5 w Pszczynie. Przekazanie budynku Powiatowi Pszczyńskiemu spowoduje likwidację drugiej lokalizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoty Podstawowej nr 1 w Pszczynie, która obecnie prowadzi zajęcia w ww. budynku w klasach dotychczasowego gimnazjum a także likwidacje oddziałów przedszkolnych w ww. szkole podstawowej i przeniesienie dzieci z tych oddziałów do innych przedszkoli na terenie miasta.

Nowa lokalizacja od 1 września 2020 roku liceum ogólnokształcącego, jak zapewnia wnioskodawca, umożliwi przyjęcie podwójnej liczby oddziałów klas pierwszych. Budynek nowej siedziby znajduje się w centrum miasta, jest obiektem związanym z historią szkolnictwa na terenie miasta Pszczyna. W budynku znajduje się 15 sal lekcyjnych, świetlica, biblioteka, archiwum, gabinet lekarski i gabinet pedagoga. Powiat Pszczyński zapewni sfinansowanie niezbędnego doposażenia szkoły zgodnie z potrzebami i wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa uczniów. Szkoła dysponuje salą gimnastyczną z szatniami oraz pomieszczeniem na siłownię oraz zmodernizowane w 2012 roku boisko szkolne. Dodatkowo lokalizacja szkoły w centrum miasta pozwali na korzystanie z lodowiska w okresie zimowym, ze stadionu sportowego oraz dwóch hali sportowych.

Z informacji pozyskanych przez przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Katowicach dokonującego przeglądu w dniu 21 lutego 2019 roku wynika, że obecnie w skład Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 5 z klasami gimnazjalnymi i III Liceum Ogólnokształcące. Szkoła Podstawowa nr 5 liczy 196 uczniów - 9 oddziałów i 113 uczniów gimnazjum - 5 oddziałów, III Liceum Ogólnokształcące 349 uczniów - 14 oddziałów. W Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie zatrudnionych jest 55 nauczycieli etatowych, w tym 47 nauczycieli prowadzi zajęcia w liceum.

Baza Zespołu Szkół nr 1, w skład którego wchodzi III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5 to stołówka, 2 sale gimnastyczne, 1 hala gimnastyczna, 34 sale lekcyjne, w tym 1 pracownia fizyczna, 1 pracownia chemiczna, 1 pracownia fizyko-chemiczna, 3 pracownie informatyczne, 2 pracownie biologiczne, 3 pracownie historyczne, 5 pracowni polonistycznych, 3 pracownie matematyczne, 2 sale świetlicowe. Zespół Szkół nr 1 dysponuje boiskami do zajęć sportowych, w tym boiskiem trawiastym, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, boiskiem z nawierzchnią asfaltową, boiskiem z powierzchnią poliuretanową, boiskiem żwirowym, bieżnią do skoku w dal. W budynku szkoły znajdują się gabinety: pielęgniarki, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego oraz kuchnia, pomieszczenia magazynowe i administracyjne, toalety dla pracowników szkoły oraz uczniów. Budynek szkolny dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (toaleta, podjazd przed wejściem do budynku), szerokie, przestronne i widne korytarze. W 2009 roku przeprowadzono w budynku szkoły kompleksową termomodernizację (wymiana okien i instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian zewnętrznych budynku i dachu). Otoczenie szkoły jest bezpieczne i zadbane. Lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym w godz. 8.00 - 15.15.

W bieżącym roku szkolnym ukończy i opuści Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie 11 oddziałów, w tym 5 - gimnazjalnych, 5 - liceum, 1 - szkoła podstawowa. W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest otwarcie 9 oddziałów liceum dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej oraz dwa dla pierwszej klasy szkoły podstawowej.

W proponowanej, nowej siedzibie liceum przy ulicy Stefana Batorego 24 w Pszczynie znajduje się 14 sal lekcyjnych, w tym 6 małych do pracy w grupach. Sale lekcyjne na parterze budynku (4 sale) mogą pomieścić od 12 do 24 uczniów, na I piętrze (5 sal) od 10-30 uczniów, na II piętrze (5 sal) do 30 uczniów. Ponadto, na parterze budynku szkoły znajduje się sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, gabinet lekarski, gabinet intendentki, świetlica. kuchnia, archiwum, sala gimnastyczna wraz ze sceną i kantorkiem, toalety. Korytarze pełnią rolę szatni dla uczniów. Na 1 piętrze oprócz sal lekcyjnych znajduje się duży pokój nauczycielski, mała biblioteka, 2 toalety. Na II piętrze usytuowano gabinet pedagoga szkolnego, kantorek biologiczny, 2 toalety oraz 5 sal lekcyjnych. Z tyłu budynku szkoły znajduje się otoczone betonowym murem boisko o wymianach 33,60 m x 18,70 m. Budynek wymaga gruntownego remontu.

Śląski Kurator Oświaty nie podziela stanowiska podanego w uzasadnieniu do uchwały.

Przeniesienie siedziby III Liceum Ogólnokształcącego na ulicę Stefana Batorego 24 w Pszczynie spowoduje pogorszenie warunków lokalowych. Budynek, w którym obecnie mieści się liceum przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5 jest placówką w pełni przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych - podjazd, schodołazy, toalety, szerokie korytarze. Niewystarczająca baza lokalowa spowoduje zmianowość nauki, a niewystarczająca infrastruktura sportowa uniemożliwi tworzenie oddziałów z dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego i nie zapewni odpowiednich obiektów sportowych. Licealiści mogą utracić możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, ze względu na wykorzystanie tego pomieszczenia na cele dydaktyczne. Uczniowie dzięki funkcjonowaniu w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie mają zapewnioną stałą opiekę specjalistów (pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego) i mogą uczestniczyć w zajęciach międzyoddziałowych z języków obcych na dwóch poziomach zaawansowania, zgodnie z ich potrzebami, co wymaga jednoczesnego wykorzystania 4-6 sal lekcyjnych. Oddziały z małą ilością chłopców są łączone w grupy międzyoddziałowe na lekcjach wychowania fizycznego, co powoduje organizację zajęć w 3-4 grupach.

W wyniku przeniesienia liceum z budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 do budynku przy ul. Stefana Batorego 24 w Pszczynie oraz przekazania zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie nr V/62/19 do prowadzenia z dniem 1 września 2020 roku III Liceum Ogólnokształcącego przez Powiat Pszczyński mogą nastąpić niekorzystne zmiany nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli.

Oprócz deklaracji przeprowadzenia niezbędnego remontu w budynku przy ul. Stefana Batorego 24 w Pszczynie oraz wyrażenia chęci znalezienia odpowiednich środków celem nowoczesnego wyposażenia sal lekcyjnych i zabezpieczenia praw pracowniczych nie podjęto wymiernych działań na czas sporządzenia opinii przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Mając na uwadze powyższe, przyjmując zasadę, iż nadrzędnym celem wszelkich działań w obszarze oświaty jest dobro dziecka i wszelkie zmiany organizacyjne dotyczące szkół i placówek nie mogą pogarszać sytuacji faktycznej i prawnej wychowanków i uczniów, po zapoznaniu się z zebranym materiałem oraz po dokonaniu przeglądu budynków przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5 i Stefana Batorego 24 w Pszczynie — Śląski Kurator Oświaty orzekł jak w sentencji.


Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer


new, BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.