pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 22 listopada 2017
  • 26 listopada 2017
  • wyświetleń: 19296

Zakład Kompost Wrona otrzymał zezwolenie na emisję gazów i pyłów

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "KOMPOST WRONA" podaj

Kompost Wrona Sp. z o.o. Sp. komandytowa otrzymała pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Zakład musi jednak spełnić szereg warunków prowadzących do ograniczenia uciążliwości zapachowych.

Kompost Wrona, wrona
Zakład Kompost Wrona Sp. z.o.o. spółka komandytowa · fot. Powiat


Zakład produkujący podłoże pod uprawę pieczarek, zlokalizowany na Polnych Domach działa od 2012 r. bez wymaganego pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza. Starosta pszczyński dwukrotnie odmówił udzielenia pozwolenia. Powodem była nadmierna uciążliwość odorowa zakładu spowodowana wzrostem produkcji, a co za tym idzie również emisji do powietrza.

Wielkość produkcji podłoża wzrosła z 30 000 Mg w roku 2002 do 67 000 Mg w roku 2012, natomiast emisja amoniaku wzrosła ponad trzykrotnie. Nie tylko doszło do zmiany użytkowania szeregu pomieszczeń, w których prowadzony jest proces produkcyjny, ale przede wszystkim do rozhermetyzowania procesu produkcyjnego - wstępne fazy produkcji, tj. procesy mieszania i fermentacji zostały przeniesione na wybetonowany plac, poza hale objęte systemem dezodoryzacji. W przedmiotowej sprawie toczyły się postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, wszystkie przyznające rację staroście pszczyńskiemu, konsekwentnie odmawiającemu udzielenia pozwolenia.

- W poprzednich latach zmiany dokonane na terenie zakładu doprowadziły do rozhermetyzowania produkcji, a odory stały się bardzo uciążliwe do mieszkańców. Udało nam się udowodnić w toczących się postępowaniach dzięki opinii biegłego, że ponadnormatywna emisja amoniaku wpływa na pogorszenie jakości środowiska. Jesteśmy jedynym samorządem w Polsce, któremu Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację i który obronił swoje stanowisko dotyczące odorów, przy braku ustawy odorowej. Właściciel zakładu nie miał wyjścia i chcąc uzyskać pozwolenie na emisję gazów lub pyłów, musiał dokonać daleko idących zmian w procesie produkcji - mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Co się zmieniło? Na wniosek właściciela firmy w czerwcu 2017 roku zostało wszczęte kolejne postępowanie ws. udzielenia pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla zakładu na Polnych Domach. Aktualny wniosek złożony przez właściciela zakłada zmniejszenie wielkości produkcji do 30 000 Mg podłoża/rok (dodatkowo hala przyjmuje 10 000 Mg/rok podłoża przekompostowanego u zewnętrznego producenta). Pracownicy Starostwa Powiatowego w sierpniu i wrześniu dokonali oględzin pracy instalacji produkcji podłoża pod uprawę pieczarek, aby sprawdzić, czy dane podane we wniosku odpowiadają rzeczywistości. W toku tych oględzin stwierdzono, że w instalacji zostały dokonane zmiany zmierzające do ograniczenia uciążliwości zapachowej procesu produkcyjnego.

Tak było: na placu manewrowym znajdowały się taśmo
Tak było: na placu manewrowym znajdowały się taśmociągi do mieszania podłoża. · fot. Powiat


Tak jest: taśmociągi zostały zlikwidowane.
Tak jest: taśmociągi zostały zlikwidowane. · fot. Powiat


Zlikwidowane zostały m.in. zewnętrzne taśmociągi do mieszania i przerzucania podłoża. W pięciu tunelach kompostowania zmieniono system napowietrzania, zwiększając jego intensywność, zmniejszono także wysokość pryzm. Uporządkowano i uszczelniono gospodarkę wodno-ściekową. Nastąpiła hermetyzacja połaci dachowych na komorach magazynowych i fermentacyjnych. W czasie oględzin ustalono, że uciążliwość zapachowa operacji mieszania surowców i jej załadunku do tuneli jest niewielka. Znaczną uciążliwość zapachową stwierdzono natomiast przy przeładunku kompostowanej masy (z uwagi na jej wysoką temperaturę) między tunelami kompostowania.

Tak było: otwarty zbiornik ścieków technologicznyc
Tak było: otwarty zbiornik ścieków technologicznych. · fot. Powiat


Tak jest: wykonano napowietrzenia i przykrycie zbi
Tak jest: wykonano napowietrzenia i przykrycie zbiornika ścieków technologicznych. · fot. Powiat


20 listopada starosta pszczyński udzielił zakładowi Kompost Wrona pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. - W decyzji zostały szczegółowo określone rodzaje i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom. Zobowiązałem spółkę do prowadzenia niemal wszystkich przeładunków masy kompostowej w fazie "1" - czyli tych powodujących znaczne odory - w przestrzeni zamkniętej hali. Operacje związane z przygotowaniem masy kompostowej powinny być prowadzone w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w czasie zmian dziennych. Właściciel musi także prowadzić pomiary wielkości emisji amoniaku z instalacji i przekazywać nam ich wyniki oraz przedstawiać nam kwartalne informacje o ilości surowców zużytych do produkcji podłoża i wielkości produkcji zakładu. Właściciel wytrącił nam z ręki argument zwiększenia produkcji, który był podstawą odmowy wydania pozwolenia w poprzedniej decyzji. W aktualnym wniosku zakłada powrót do wielkości produkcji oraz emisji amoniaku do stanu z 2002 r. Przy parametrach złożonych w aktualnym wniosku, nie miałem prawa odmówić pozwolenia na emisję - mówi starosta i podkreśla, że jeżeli okaże się, że warunki pozwolenia nie są realizowane, niezwłocznie wdroży procedurę w sprawie cofnięcia pozwolenia na emisję.

Termin ważności pozwolenia został skrócony z wnioskowanych 10 do pięciu lat od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. - Pozwoli nam to na zweryfikowanie w praktyce, czy działania, o których właściciel pisze we wniosku są realizowane i czy faktycznie zastosuje się zgodnie z dokumentacją do ograniczenia uciążliwości zapachowej - mówi Paweł Sadza.

Właściciel ma prawo złożyć odwołanie od decyzji starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej. Ma na to 14 dni.

KOMPOST WRONA

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "KOMPOST WRONA" podaj

BM / pless.pl, źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.