Wiadomości

 • 23 maja 2024
 • 28 maja 2024
 • wyświetleń: 8505

Ile zarobi nowy starosta pszczyński? Radni zdecydowali

Podczas drugiego posiedzenia nowej Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 22 maja samorządowcy podjęli uchwałę w sprawie wynagrodzenia starosty pszczyńskiego Grzegorza Wanota.

Grzegorz Wanot nowym starostą pszczyńskim
Grzegorz Wanot nowym starostą pszczyńskim


Rada Powiatu uchwaliła wynagrodzenie miesięczne brutto Starosty Pszczyńskiego w następującej wysokości:

 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 430,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100);
 • dodatek funkcyjny w kwocie: 3 450,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);
 • dodatek specjalny w wysokości 30 % liczony łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie: 4 164,00 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote 00/100);
 • dodatek za wieloletnią pracę zgodne z obowiązującymi przepisami.


Oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, Staroście Pszczyńskiemu przysługuje nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprawy, których wysokość jest ustalana na podstawie odrębnych przepisów.

Jednocześnie traci moc Uchwała Nr XXXIV/308/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Pszczyńskiego.

W uzasadnieniu dokumentu czytamy:

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych stanowią, iż organem właściwym w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty powiatu jest rada powiatu, która dokonuje tej czynności w drodze stosownej uchwały.

Mając na uwadze powyższe Rada Powiatu Pszczyńskiego w drodze uchwały powinna określić wysokość składników wynagrodzenia miesięcznego należnego Staroście Pszczyńskiemu, tj. wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, staroście w powiecie od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców może zostać przyznane wynagrodzenie zasadnicze do 10 430,00 zł oraz dodatek funkcyjny do kwoty 3 450,00 zł.

Przyznanie dodatku specjalnego, a także dodatku za wieloletnią pracę, wynika odpowiednio z § 6 i § 7 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z § 6 cytowanego rozporządzenia staroście przysługuje dodatek specjalny w kwocie nieprzekraczającej 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek przyznaje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Łącznie wynagrodzenie starosty nie może przekroczyć 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (kwota bazowa w 2024 r. wynosi 1 789,42 zł), tj. kwoty 20 041,50 zł - art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Na dzień podjęcia uchwały kwoty poszczególnych składników wynagrodzenia są następujące:

 • wynagrodzenie zasadnicze 10 430,00 zł,
 • dodatek funkcyjny 3 450,00 zł,
 • dodatek specjalny 30 % z 13 880,00 zł, tj. 4 164,00 zł,
 • wysługa lat 20 % z 10 430,00 zł, tj. 2 086,00 zł.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 7 maja 2024 r. W tym dniu doszło do wyboru przez Radę Powiatu Pszczyńskiego Starosty Pszczyńskiego, zatem od tego dnia przysługuje prawo do wynagrodzenia.

 • Za uchwałą dotyczącą wynagrodzenia starosty pszczyńskiego głosowało 13 radnych: Barbara Bandoła, Roman Bańczyk, Damian Cieszewski, Zdzisław Grygier, Wojciech Lala, Waldemar Lipus, Grzegorz Nogły, Michał Pudełko, Paweł Sadza, Przemysław Sawicki, Krystian Szostak, Maciej Tomczykiewicz, Edyta Waleczek.
 • Przeciwny był Jacek Sodzawiczny.
 • Od głosu wstrzymali się: Marcela Kanafek-Lewandowska, Wieslaw Konieczny, Aleksander Malcher, Beata Rozmus, Teresa Sochacka-Kabut, Bronisław Śmieja, Rafał Wróbel.

ar / pless.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.