Reklama

Wiadomości

 • 29 czerwca 2023
 • 10 lipca 2023
 • wyświetleń: 4020

Gmina Pszczyna podjęła kroki w celu dofinansowania OZE

Gmina Pszczyna jest w trakcie przygotowywania programu pozwalającego pozyskać dofinansowanie montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. W celu określenia wartości całego projektu niezbędne jest przeprowadzenie naboru wniosków, który pozwoli określić liczbę mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do II etapu projektu "Słoneczna Gmina Pszczyna".

fotowoltaika
Gmina Pszczyna podjęła kroki w celu dofinansowania OZE · fot. UM Pszczyna


Realizacja pierwszego etapu programu "Słoneczna Gmina Pszczyna" spotkała się z dużym zainteresowaniem. Z dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznej skorzystało 400 osób. Jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnego wniosku pozwalającego pozyskać środki na dotację dla naszych mieszkańców.

Dariusz SkrobolBurmistrz Pszczyny


Na tej podstawie przygotowane zostaną dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego. W sytuacji, kiedy środki zewnętrzne zostaną przyznane gminie Pszczyna, rozpocznie się proces realizacji. Złożenie wniosku w naborze nie gwarantuje przyznania dofinansowania.

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego "Słoneczna Gmina Pszczyna - ETAP II" trwać będzie w terminie od 10.07.2023r. do 24.07.2023r.

Dofinansowanie będzie można pozyskać na:

 • Instalację fotowoltaiczną (typ 1),
 • Pompę ciepła (typ 2),
 • Instalację fotowoltaiczną wraz z systemem magazynowania energii (magazyn energii) (typ 3),
 • Pompę ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną (typ 4),
 • Pompę ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną i systemem magazynowania energii (magazyn energii) (typ 5).


Maksymalna dotacja wynosi:

Typ 1:

Instalacja PV- maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych instalacji OZE, jednak nie więcej niż:
 1. 17 500,00 złotych i 5 000,00 złotych za 1 kWp na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną,


Typ 2:

Pompa ciepła - maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych instalacji OZE, jednak nie więcej niż:
 1. 35 000,00 złotych na wydatki związane z pompą ciepła.


Typ 3:

Instalacja PV + magazyn - maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych instalacji OZE, jednak nie więcej niż:
 1. 25 000,00 złotych na wydatki związane z magazynem energii, oraz
 2. 17 500,00 złotych i 5 000,00 złotych za 1 kWp na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną,


Typ 4:

Instalacja PV + pompa ciepła - maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych instalacji OZE, jednak nie więcej niż:
 1. 35 000,00 złotych na wydatki związane z pompą ciepła, oraz
 2. 35 000,00 złotych i 5 000,00 złotych za 1 kWp na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną,


Typ 5:

Instalacja PV + magazyn + pompa ciepła - maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych instalacji OZE, jednak nie więcej niż:
 1. 25 000,00 złotych na wydatki związane z magazynem energii, oraz
 2. 35 000,00 złotych na wydatki związane z pompą ciepła, oraz
 3. 35 000,00 złotych i 5 000,00 złotych za 1 kWp na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną.


Wniosek będzie można złożyć:

 • w wersji elektronicznej, za pomocą specjalnie udostępnionego przez Grantodawcę formularza, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze; wpływ wniosku rejestrowany jest w chwili przesłania formularza online; po złożeniu formularza online wnioskodawca będzie dodatkowo zobowiązany do dostarczenia podpisanej papierowej wersji wniosku pocztą lub w wersji elektronicznej (wygenerowany pdf) za pomocą platformy ePUAP na wskazany adres e-mail;
 • w formie pisemnej (w wersji papierowej bez wykorzystania formularza elektronicznego) w Referacie ds. Jakości Powietrza, który mieści się w budynku przy ul. 3 Maja 11 w Pszczynie w godzinach urzędowania.


Obsługa mieszkańców będzie się odbywała w formie telefonicznej (721 747 447) oraz mailowej (pszczyna@atsys.pl).

Sposób złożenia wniosków

Wnioski składane elektronicznie powinny zostać potwierdzone złożeniem wersji papierowej za pomocą operatora pocztowego. Po złożeniu wniosku każdy mieszkaniec otrzyma powiadomienie ze wskazaniem adresu oraz listą załączników jakie należy dołączyć do wniosku. Na wysłanie dokumentów Mieszkaniec ma 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, liczy się data nadania (stempla pocztowego). W przypadku złożenia dokumentów w Punkcie Obsługi dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem Słoneczna Gmina Pszczyna - ETAP II - Numer wniosku.

Link do wniosku w wersji online: https://www.niskaemisja.pl/link/Pszczyna_OZE

Formularz będzie dostępny od 10 lipca od godziny 7.00.

Wnioski składane papierowo należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem Słoneczna Gmina Pszczyna - ETAP II. Wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane załączniki do wniosku.

Link do wniosku w wersji pdf do złożenia w wersji papierowej: https://www.niskaemisja.pl/link/Pszczyna_OZE_pdf

Obowiązkowe załączniki do wniosku

Zgodnie z Regulaminem (§5 pkt.1) obowiązkowe załączniki do wniosku o udzielenie dotacji to:

 1. zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku (załącznik nr 1 do wniosku o udział w projekcie grantowym),
 2. oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację inwestycji (załącznik nr 2 do wniosku o udział w projekcie grantowym),
 3. jeden ostatni wystawiony rachunek za energię elektryczną z ostatnich 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku lub oświadczenie Wnioskodawcy o planowanym zużyciu energii elektrycznej na podstawie projektu budowlanego lub oświadczenie kierownika budowy lub warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w przypadku budynków mieszkalnych, które zostaną oddane do użytkowania po dniu złożenia wniosku zgodnie z innymi zapisami regulaminu,
 4. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich uprawnionych do dysponowania prawem do nieruchomości, w sytuacji powołania pełnomocnika (załącznik nr 3 do wniosku o udział w projekcie grantowym).


Zasady oceny wniosków

Wniosek oceniany jest w pierwszej kolejności według kryteriów formalnych:

 1. Kryterium: Kompletność wniosku - Wniosek spełniający wymagania powinien mieć wypełnione wszystkie niezbędne pola, zgodnie z zakresem wniosku,
 2. Kryterium: Dołączono wszystkie niezbędne załączniki do wniosku - Wniosek spełniający wymagania powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki, zgodnie z zakresem wniosku. Mieszkaniec będzie wzywany do uzupełnienia w przypadku ich braku.
 3. Kryterium: Złożenie wersji papierowej wniosku - Wniosek złożony elektronicznie należy wysłać pocztą na adres wskazany w potwierdzeniu złożenia w terminie 7 dni od dnia złożenia. Mieszkaniec będzie wzywany do złożenia wniosku przez Operatora.


Jeśli Mieszkaniec nie uzupełni wniosku o niezbędne załączniki lub nie złoży wersji papierowej lub nie uzupełni wniosku w sposób kompletny pozwalający na ocenę wniosek zostanie odrzucony.

Ranking tworzony będzie w oparciu o termin zarejestrowania wniosku w systemie do zgłaszania wniosków. Wnioski składane papierowo i elektronicznie traktowane są równoważnie.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie poszczególnych rodzajów zadań

Nabór wniosków o udział w projekcie grantowym odbywać się będzie w trybie konkursowym, tj. w określonym terminie i w sposób określony w regulaminie. O przyznaniu grantu decydująca będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania alokacji przeznaczonej na ten cel, w tym przewidziano:

 1. 100 inwestycji określonych jako typ 1 i typ 2,
 2. 101 inwestycji określonych jako typ 3, typ 4 i typ 5.


Wymagany termin realizacji zadań

Wymagany termin realizacji zadań to grudzień 2025.

Ważne informacje dotyczące naboru:

 1. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek, dotyczący jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 2. Zalecane jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej, bez wychodzenia z domu.
 3. Po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zmiany zakresu inwestycji. Zmiana inwestycji po złożeniu wniosku lub w trakcie realizacji traktowana będzie jako rezygnacja z realizacji programu.
 4. Wniosek, który nie spełni kryterium formalnego nie zostaje dopuszczony do oceny merytorycznej i nie będzie podlegał ocenie.
 5. Odpowiedzi na pytania dotyczące naboru można przesyłać na adres: pszczyna@atsys.pl lub zadawać telefonicznie pod numerem telefonu: 721 747 447. Lista najczęściej pojawiających się pytań znajdzie się na stronie internetowej: https://www.niskaemisja.pl/pszczyna/
 6. Przykład poprawnie wypełnione wniosku został zamieszczony na stronie: https://www.niskaemisja.pl/pszczyna/

BM / pless.pl

źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.