Reklama

Wiadomości

  • 26 stycznia 2023
  • wyświetleń: 1684

Radni z Pawłowic obradowali. Utworzono Spółdzielnię Energetyczną

We wtorek, 24 stycznia odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Pawłowice, którą poprowadził Damian Herman, przewodniczący rady.

XLIV Sesja Rady Gminy Pawłowice
XLIV Sesja Rady Gminy Pawłowice - 24.01.2023 · fot. UG Pawłowice


Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad, zastępca przewodniczącego rady gminy Grzegorz Cyrulik, przedstawił wykaz pism, jakie wpłynęły do rady gminy w okresie międzysesyjnym. Następnie Joanna Śmieja, zastępca wójta odczytała sprawozdanie międzysesyjne z działalności urzędu i jednostek gminnych. Przedstawiła inwestycje gminne będące na etapie projektowania i realizacji, poinformowała między innymi o stanie budżetu Gminy Pawłowice na dzień 31 grudnia 2022 r., w którym dochody kształtowały się na poziomie 102% planu to jest 146 753 813,92 zł, zaś wydatki na poziomie 88% planu i zamknęły się kwotą 149 726 316,17 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022r. wyniosło 3 776 300,50 zł.

Sprawozdanie między sesyjne za okres od dnia 20 grudnia 2022 r do 23 stycznia 2023 r.

Radni przegłosowali m.in. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2028 oraz zmiany w budżecie na rok 2023. Zdecydowali o przyznaniu dodatkowych środków w budżecie gminy na wykonanie projektu budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodnik, parkingi, odwodnienie) pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. Zapłocie w Pawłowicach. Zwiększyli również kwotę na adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach o dodatkowe 50 tys., dzięki czemu zostaną wykonane prace nie ujęte w dokumentacji projektowej.

Podjęli także uchwały dotyczące letniego utrzymania dróg powiatowych. Gmina Pawłowice przejmie od Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie zadanie w zakresie koszenia poboczy dróg powiatowych i wesprze finansowo powiat, partycypując w kosztach. W sezonie planowane są trzy pełne koszenia.

Ponadto na wtorkowej sesji podjęta została uchwała w sprawie utworzenia Pawłowickiej Spółdzielni Energetycznej. Pawłowicką Spółdzielnie Energetyczną będą tworzyły: Gmina Pawłowice, Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach i Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach. Aby jednostki organizacyjne gminy mogły stać się członkami - założycielami spółdzielni, konieczne było podjęcie uchwał w sprawie zamian w statutach tych jednostek. Spółdzielnia będzie działać na podstawie z art. 2 pkt 33a) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2022 poz. 1378 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz.648).

Przedmiotem działalności PSE będzie wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Wszystkie projekty uchwał przedstawione na sesji zostały podjęte.

Zobacz transmisję sesji on-line

Zobacz projekty uchwał

BM / pless.pl

źródło: UG Pawłowice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.