pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 17 sierpnia 2022
  • 25 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 24417

Można już składać wnioski o dodatek węglowy!

Od 17 sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie można składać wnioski o dodatek węglowy. Będzie on wypłacany jednorazowo w kwocie 3000 zł.

Reklama

węgiel
Można już składać wnioski o dodatek węglowy · fot. pszczyna.tv


Komu przysługuje dodatek?Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Do uzyskania dodatku węglowego nie obowiązuje kryterium dochodowe. Konieczny jest wpis lub zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną, samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).


Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na którego potrzeby zostało zakupione paliwo stałe po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477) w brzmieniu:

"Przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych, przysługuje rekompensata. Sprzedaż paliwa stałego po cenie wyższej niż 996,60 zł brutto nie uprawnia do otrzymania rekompensaty".

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?Wniosek o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie w terminie do 30 listopada 2022r. osobiście w siedzibie Ośrodka, bądź też wysłać za pomocą poczty tradycyjnej. Będzie istniała również możliwość złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wówczas jednak wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wszelkie informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a lub pod numerem telefonu 322104173 w godzinach pracy Ośrodka.

Papierowa wersja wniosku jest do pobrania w OPS Pszczyna, a także w Urzędzie Miejskim w Pszczynie. Wniosek można także pobrać tutaj: Wniosek o dodatek węglowy

ar / pless.pl

źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.