pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 17 grudnia 2020
  • wyświetleń: 2914

W Kobiórze dzięki kompostowaniu zapłacisz mniej za odbiór odpadów

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Mieszkańcy gminy Kobiór kompostujący odpady mogą zapłacić niższą stawkę za odbiór śmieci. Muszą jednak spełnić odpowiednie warunki i złożyć deklaracje.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz.1439) stanowi, iż rada gminy zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. Warunkiem uzyskania zwolnienia są:
  • posiadanie na nieruchomości kompostownika przydomowego oraz
  • kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.


Wysokość zwolnienia zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr RG.0007.148.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. wynosi 10 zł od nieruchomości miesięcznie. Wiąże się to jednak z brakiem możliwości oddawania bioodpadów podczas zbiórki odpadów (bioodpadów zielonych gromadzonych w brązowych workach i bioodpadów kuchennych w pojemnikach) oraz zwrotem brązowego pojemnika dostarczonego przez firmę Master Odpady i Energia.

Mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z tego zwolnienia, zobligowani są do złożenia w urzędzie gminy nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji dokonujemy samoobliczenia wysokości opłaty, uwzględniając wysokość przedmiotowego zwolnienia.

Wójt zobowiązany jest do kontroli nieruchomości, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie. W razie stwierdzenia braku kompostownika na nieruchomości lub uniemożliwienia dokonania oględzin nieruchomości, wójt w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia. Utrata zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym nie stwierdzono co najmniej jednej z przesłanek uprawniających do zwolnienia.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ostateczności decyzji i wymaga złożenia nowej deklaracji.

BM / pless.pl
źródło: UG Kobiór

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj