pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 6 maja 2020
  • wyświetleń: 3827

Starostowie obradowali o sprawach powiatów podczas wideokonferencji

W zeszłym tygodniu starosta pszczyński Barbara Bandoła wzięła udział w wideokonferencji Konwentu Powiatów, w której uczestniczyli wszyscy starostowie powiatów województwa śląskiego. Tematem przewodnim było funkcjonowanie powiatów w czasie epidemii koronawirusa i związane z tym problemy z realizacją zadań.

wideokonferencja
W zeszłym tygodniu, starosta pszczyński Barbara Bandoła wzięła udział w wideokonferencji Konwentu Powiatów. · fot. Powiat


Wideokonferencji przewodniczył starosta bielski Andrzej Płonka, przewodniczący Konwentu oraz Prezes Związku Powiatów Polskich, który przedstawił działania Związku Powiatów Polskich. Jak podkreślił Andrzej Płonka, ZPP na bieżąco interweniuje w ważnych sprawach związanych z funkcjonowaniem powiatów w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa w Polsce. Występowano m.in. do Ministra Infrastruktury w sprawie sprzeciwu wobec bezkrytycznego zrzucania odpowiedzialności za aktualne trudności w rejestracji samochodów w starostwach.

Ważnym wystąpieniem było pismo do Ministra Obrony Narodowej wobec stanowiska Ministra w sprawie konieczności udzielania pomocy domom pomocy społecznej przez wojsko z uwagi na zbyt małe zaangażowanie samorządów w walkę ze skutkami epidemii koronawirusa. Pozostałe interwencje również bardzo skuteczne spowodowały m.in. zmianę wcześniej niekorzystnego stanowiska MEN w sprawie dotowania niepublicznych szkół w okresie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Te działania podejmowane są na bieżąco.

W kolejnej części spotkanie poświęcono omówieniu problemów w poszczególnych powiatach. Każdy ze starostów przedstawił bieżącą sytuację w swoim powiecie związaną z utrzymującym się stanem epidemii koronawirusa. Jak podkreślano wielokrotnie, sytuacja ta rodzi na bieżąco wiele problemów, wśród których najważniejsze to funkcjonowanie służby zdrowia oraz pomocy społecznej w czasie epidemii. Sytuacja w ochronie zdrowia niesie ogromne skutki mogące mieć wpływ na funkcjonowanie szpitali w przyszłości.

Wnioski z dyskusji odnosiły się m. in. do zmiany zasad finansowania szpitali ujętych w sieci szpitali w gremiach decyzyjnych Ministerstwa Zdrowia. Starosta Andrzej Płonka zobowiązał się, że tematy funkcjonowania służby zdrowia będą przez niego prezentowane na najbliższym Zarządzie ZPP oraz na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Wśród kolejnych tematów, jakie pojawiły się w wielu wypowiedziach starostów, było funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, które w szczególny sposób narażone są na rozprzestrzenianie się wszelkich chorób zakaźnych i to z potencjalnie najgroźniejszymi skutkami. Zagrożenie to wynika również z faktu, że personel medyczny zatrudniony w DPS-ach (pielęgniarki, rehabilitanci, lekarze) pracuje dodatkowo w wielu innych miejscach poza domem pomocy społecznej. W naturalny sposób stanowi to ryzyko transferu wirusa, co, jak podkreślali starostowie, miało miejsce w kilku powiatach województwa śląskiego.

wideokonferencja
Starostowie Powiatów Województwa Śląskiego podczas wideokonferencji, na której omówili funkcjonowanie poszczególnych powiatów w czasie epidemii. · fot. Powiat


Kwestia personelu medycznego funkcjonującego w DPS-ach była wielokrotnie przedmiotem wystąpień konwentu powiatów, w szczególności podnoszona była kwestia objęcia go finansowaniem NFZ. Przy tym temacie poruszono również problem finansowania DPS, szczególnie finansowania przez wojewodów, tzw. starych pensjonariuszy. Dotacje te są niewystarczające, znacznie odbiegają od aktualnych potrzeb, co przekłada się na oszczędności i bezpośrednio na płace personelu. Wnioski z dyskusji w tym temacie dotyczyły konieczności zmiany zasad finansowania personelu medycznego w DPSach w tym objęcie tych zawodów finansowaniem przez NFZ.

Kolejne wystąpienia starostów dotyczyły finansowania szpitali powiatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - działanie - infrastruktura ochrony zdrowia w ramach naboru nadzwyczajnego w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiem się epidemii.

W trakcie spotkania omówiono również inne problemy, które na bieżąco wynikają w poszczególnych powiatach w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Była mowa o funkcjonowaniu ośrodków kwarantanny, które powiaty uruchamiały na polecenie wojewody śląskiego, o organizowaniu zespołów tzw. wymazobusów, które zostały sfinansowane w poszczególnych powiatach, o braku miejsc kwarantanny dla osób, które trzeba umieścić w domach pomocy społecznej. Podnoszono również temat małej ilości wykonywanych testów, na obecność koronawirusa i o potrzebie wykonywania testów dla pracowników służby zdrowia.

W czasie wideokonferencji starostowie zastanawiali się nad kształtem budżetów, biorąc pod uwagę zauważalne obniżone wpływy z PIT już w marcu. Jak podkreślali starostowie ważnym działaniem byłoby podwyższenie ustawowego odpisu w podatku PIT i CIT dla powiatów. Podnoszono również temat subwencji oświatowej, po otrzymaniu przez powiaty niskich metryczek na 2020 rok.

Tematem wielokrotnie podnoszonym była kwestia funkcjonowania Powiatowych Urzędów Pracy w obsłudze przedsiębiorców i bezrobotnych w tym czasie. W większości przypadków struktury i siły urzędów pracy są niedoszacowane do obecnych potrzeb. W wielu powiatach PUP są wspierane przez pracowników Starostw Powiatowych, czas pracy jest wydłużony oraz pracują także w soboty.

Jak podkreślano wielokrotnie, zadaniem powiatów są działania mające na celu dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Każdy powiat podejmuje duży wysiłek organizacyjny i finansowy, aby sprostać tym wyzwaniom w trudnym czasie epidemii. Duże znaczenie w tym okresie ma współpraca z gminami, starostowie w ramach swoich powiatów współpracują na bieżąco z wójtami w bieżących sprawach dotyczących aktualnej sytuacji epidemicznej.

BM / pless.pl, źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.