pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 3 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 3931

Miedźna: os. kompostujące odpady mogą być zwolnione z części opłaty

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Od 1 kwietnia właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w gminie Miedźna posiadający kompostownik przydomowy, mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka zwolnienia wynosi 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca i przysługuje wyłącznie właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Aby skorzystać z powyższego zwolnienia należy:
  • być właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
  • posiadać przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady,
  • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości deklaruje, że bioodpady są kompostowane w przydomowym kompostowniku.


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać tutaj i złożyć w Urzędzie Gminy Miedźna ul.Wiejska 131 43-225 Miedźna osobiście bądź przesyłką pocztową.

Osoba, która posiada podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP albo bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym) będzie mogła złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą platformy ePUAP.

Elektroniczna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie udostępniona w momencie opublikowania wzoru deklaracji w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych przez Ministra Cyfryzacji (w oczekiwaniu na publikację).

Skorzystanie ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skutkuje brakiem możliwości oddawania bioodpadów (np. liście, trawa) firmie odbierającej odpady w ramach funkcjonującego na terenie gminy systemu gospodarowania odpadami.

W razie stwierdzenia przez pracownika Urzędu, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
  • nie posiada kompostownika przydomowego, lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  • uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji zawartej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym,

wójt stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy również, iż wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych należy zgłaszać w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, do Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania urzędu lub za pośrednictwem platformy e-Urząd Gminy Miedźna.

BM / pless.pl, źródło: UG Miedźna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj