Firmy w czasie epidemii Firmy w czasie epidemii

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 21 lutego 2020
  • wyświetleń: 1436

Od jakiej kwoty trzeba będzie stosować nową ustawę Prawo zamówień publicznych?

Materiał partnera:

Czy od 1 stycznia 2021 r. ustawę Prawo zamówień publicznych trzeba będzie nadal stosować od progu 30.000 euro? Czy próg zostanie podwyższony?

Od jakiej kwoty trzeba będzie stosować nową ustawę Prawo zamówień publicznych?


Nowe Prawo zamówień publicznych przewiduje, że zamawiający będzie stosował przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielania zamówień tzw. klasycznych o wartości równej 130.000 zł lub ją przekraczającej. Aktualnie przepisy ustawy Pzp stosuje się do zakupów o wartości wyższej niż 30.000 euro. W przeliczeniu po aktualnym kursie euro 4,3117 kwota ta wynosi 129.351 zł.

Próg bagatelności stosowania ustawy Pzp został wskazany w nowej ustawie w złotówkach. Uniezależniono go od kursu euro i zwolniono zamawiających z konieczności przeliczania kwot szacowanych i wyrażonych w złotych na euro, po to aby sprawdzić czy zachodzi obowiązek stosowania przepisów ustawy czy też nie.

W aktualnie obwiązującej ustawie Pzp ustawodawca wskazuje szacunkową kwotę wartości zamówienia publicznego lub konkursu, której nieprzekroczenie stanowi podstawę do zwolnienia zamawiającego z obowiązku stosowania jej przepisów. W nowej ustawie Pzp, próg bagatelności został zapisany od strony pozytywnej, tj. przez wskazanie, od jakiej kwoty stosuje się ustawę.

I tak, zgodnie z art. 2 nowej ustawy Pzp, jej regulacje stosuje się do udzielania:
  • przez zamawiających publicznych − zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa 130.000 złotych lub przekracza tę kwotę,
  • przez zamawiających sektorowych − zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne,
  • przez zamawiających publicznych oraz zamawiających sektorowych − zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne,
  • przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 − zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza.


Tym samym weryfikacja pod kątem zastosowania przesłanek wyłączenia stosowania przepisów nowej ustawy Pzp, zredagowanych aktualnie w art. 9−14, będzie odbywała się tylko wówczas, jeżeli próg bagatelności zostanie przekroczony. Powyższy zabieg ma na celu jednoznaczne wskazanie, że w pierwszej kolejności zamawiający weryfikuje wartość zamówienia pod kątem przekroczenia progu bagatelności, w drugiej zaś, sprawdza, czy do zamówienia do którego stosuje się przepisy nowej ustawy Pzp z uwagi na jego wartość, ma zastosowanie jedna z przesłanek wyłączenia.

Dostrzeżenia wymaga również, że próg bagatelności zamówień został określony w ramach jednej jednostki redakcyjnej, nie zaś jak dotychczas w kilku odrębnych przepisach regulujących odpowiednio materię zamówień klasycznych, zamówień sektorowych czy też zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, oraz zamówień udzielanych przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Pzp tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Obejrzyj szkolenie wideo "Zamówienia podprogowe w nowym Prawie zamówień publicznych" >>

Podstawa prawna:
  • art. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019),
  • art. 4 pkt 8, art. 9−14 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).


Katarzyna Bełdowska - prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, pracownik kadry kierowniczej administracji samorządowej, stale współpracuje z www.portalzp.pl