pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 3 września 2019
 • 4 września 2019
 • wyświetleń: 3448

Sprawdź poszerzoną ofertę Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii Progres!

Artykuł sponsorowany:

Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii PROGRES zaprasza do skorzystania z rozszerzonej oferty. Od września proponujemy dodatkowo m.in.: korepetycje z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, sztuki walki, nowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami funkcji słuchowych - słuchać i usłyszeć, zajęcia z pedagogiem: skuteczne metody utrwalania i zapamiętywania zasad ortograficznych, a dla rodziców i opiekunów warsztaty umiejętności wychowawczych . Zapraszamy również do zapoznania się z kalendarzem szkoleń dla nauczycieli/pedagogów/psychologów i terapeutów.

Zapisy już trwają!



Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii PROGRES
Progres - Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii mieści się w Pszczynie, przy ul. Łowieckiej 19A. Prowadzimy rejestrację telefoniczną pod numerem: 516 528 568


Progres - Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii mieści się w Pszczynie, przy ul. Łowieckiej 19A. Prowadzimy rejestrację telefoniczną pod numerem: 516 528 568.

Celem zespołu specjalistów pracujących w PROGRESIE jest zapewnienie klientom kompleksowej diagnozy oraz dobranie specjalistycznej terapii - indywidualnej lub grupowej, dostosowanej do specyficznych potrzeb każdej osoby. Organizujemy także warsztaty i szkolenia z różnych dziedzin, adresowane przede wszystkim do rodziców oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. W naszym Centrum pracują wysoko wykwalifikowani, doświadczeni specjaliści z wielu dziedzin:

 • psycholodzy oraz psychoterapeuci dla dzieci i dorosłych, w tym terapeuci rodzinni, terapeuta prujący w nurcie behawioralno-poznawczym, terapeuta uzależnień, seksuolog kliniczny, psychoonkolog
 • pedagodzy o różnych specjalnościach (oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagog) oraz doświadczeni nauczyciele,
 • logopedzi, surdologopeda, neurologopeda,
 • terapeuci Integracji Sensomotorycznej (SI),
 • terapeuci Integracji Międzypółkulowej,
 • terapeuci ręki,
 • terapeuci wyższych funkcji słuchowych,
 • arteterapeuci,
 • psychodietetyk,
 • dogoterapeuta,
 • laryngolog (audiolog/foniatra),
 • i innych.


Dysponujemy bogatym zapleczem nowoczesnych metod i testów diagnostycznych oraz sprzętów terapeutycznych, takich jak m.in. Biofeedback, Johansen, Neuroflow, Moxo itp. W diagnostyce sprawności intelektualnej korzystamy oprócz innych metod z najnowszego na polskim rynku testu Stanford - Binet 5. Przyjmujemy pacjentów w każdym wieku, także dorosłych.

W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi następujące oddziaływania diagnostyczne i terapeutyczne:

Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna. Diagnoza sprawności intelektualnej, diagnoza funkcjonalna, diagnoza trudności szkolnych i gotowości szkolnej.

Diagnoza w kierunku występowania zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD). Diagnoza obejmuje szczegółowy wywiad dotyczący rozwoju dziecka oraz jego trudności w uczeniu się i komunikacji, badanie audiometrii tonalnej, czyli ocenę czułości słuchu (sprawdzenie, czy dziecko nie ma niedosłuchu) oraz ocenę wyższych funkcji słuchowych baterią specjalistycznych testów (baterią znormalizowanych testów ATS Neuroflow® lub Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS.

Test Moxo - wsparcie dla diagnozy ADHD. Pozwala na diagnozę podstawowych symptomów ADHD, a mianowicie: zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności u osób od 6 roku życia.

Psychoterapia młodzieży i dorosłych. Psychoterapia zaburzeń lękowych, obsesyjno - kompulsyjnych, depresji, zaburzeń osobowości oraz dysfunkcji seksualnych. Terapia rodzin. Terapia poznawczo - behawioralna.

Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii PROGRES
Psychoterapia uzależnień.


Diagnoza i terapia seksuologiczna. Diagnoza i terapia psychologiczno - seksuologiczna zaburzeń seksualnych, wsparcie terapeutyczne osób LGBT, osób doznających problemów w sferze seksualności oraz relacji.

Warsztat Umiejętności Wychowawczych - oferta dla Rodziców (nowość). Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności pomocnych w byciu skutecznym Rodzicem szczęśliwego Dziecka. Podejmowane na zajęciach zagadnienia odnoszą się do różnych sfer rodzicielstwa: rozpoznawania zasobów własnych i dziecka, postaw rodzicielskich i stylów wychowania, radzenia sobie z emocjami, sztuki komunikowania się, umiejętności stawiania granic, nagradzania, wychowania do samodzielności, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi. Warsztat obejmuje cykl 10 dwugodzinnych spotkań. Zajęcia mają charakter treningowy i bazują na aktywnej pracy wszystkich uczestników.

Terapia psychologiczna dla dzieci - indywidualna i grupowa. Oferta skierowana jest do dzieci borykających się z różnego rodzaju trudnościami (poznawczymi, emocjonalnymi, społecznymi), które utrudniają im prawidłowe funkcjonowanie. Proponujemy zajęcia terapeutyczne dla dzieci z obniżoną samooceną, po traumach, z lękami, moczeniem mimowolnym, problemami adaptacyjnymi oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii PROGRES


TUS trening umiejętności społecznych. Celem zajęć jest nauczenie dzieci konkretnych umiejętności składających się na funkcjonowanie społeczne. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci mających trudności z funkcjonowaniem w grupie oraz dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, np. z zespołem Aspergera czy autyzmem.


Terapia pedagogiczna. Terapia pedagogiczna ma na celu niesienie pomocy dzieciom, u których występują zaburzenia i nieprawidłowości rozwojowe, w tym także trudności w uczeniu się. Proponujemy zajęcia dla dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz młodzieży. Terapia może mieć charakter indywidualny, bądź grupowy. Oferowane formy terapii: terapia przygotowująca dzieci do rozpoczęcia edukacji szkolnej, terapia dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, terapia dzieci mających trudności z poprawną pisownią, terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, terapia ręki.

Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii PROGRES
Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii PROGRES


Korepetycje z matematyki oraz zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne (nowość). Zajęcia dla dzieci potrzebujących dodatkowej pomocy w nauce oraz dla dzieci zdolnych. Skierowane do uczniów klas IV-VI, VII - VIII .Prowadzone w małych grupach (max. 6 osób), dobranych pod względem posiadanych potrzeb i umiejętności lub indywidualnie.
Kwalifikacja do konkretnych grup jest nieodpłatna i odbywa się przed rozpoczęciem zajęć, w ramach indywidualnego spotkania z osobą prowadzącą. Zajęcia odbywają się regularnie jeden raz w tygodniu, trwają 50 minut. Prowadzi je nauczycielka matematyki z wieloletnim stażem, pasjonatka matematyki oraz pracy z dziećmi i młodzieżą.

Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii PROGRES


Korepetycje z języka polskiego oraz zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne (nowość). Gramatyka, pisanie wypracowań, rozprawek, analiza lektur. Pomoc w nauce i powtórki materiału przed egzaminami i nie tylko. Zajęcia w małych grupach (max. 6 osób) lub indywidualne, skierowane do uczniów klas IV-VI, VII - VIII. Zajęcia odbywają się regularnie jeden raz w tygodniu, trwają 50 minut. Prowadzi polonista, nauczyciel, zwolennik aktywnych, nowatorskich metod pracy z uczniami.

Korepetycje z języka angielskiego oraz zajęcia rozwijające umiejętności językowe (nowość). Pomoc w nauce i powtórki materiału przed egzaminami i nie tylko. Zajęcia w małych grupach (max. 6 osób) lub indywidualne, skierowane do uczniów klas IV-VI, VII - VIII. Zajęcia odbywają się regularnie jeden raz w tygodniu, trwają 50 minut. Prowadzi nauczycielka języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem.

Skuteczne metody utrwalania i zapamiętywania zasad ortograficznych (nowość). Zasady ortograficzne. Ich dobra znajomość i umiejętność zastosowania pomaga unikać błędów. Dzieci poznają je w szkole stopniowo, jednak zasady pisowni w języku polskim nie należą niestety do najłatwiejszych. Mnogość reguł i liczne wyjątki nie ułatwiają nauki. Uczenie się na pamięć, bez zrozumienia, mija się z celem, jeżeli dziecko nie będzie potrafiło wykorzystać ich w praktyce. Naukę można uczynić bardziej przyjemną i usprawnić wykorzystując różne techniki skutecznego zapamiętania zasad prawidłowej pisowni. Prowadzi pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Słuchać i usłyszeć (nowość). Zajęcia dotyczą stymulowania i rozwijania zaburzonych funkcji słuchowych, wszechstronnego rozwoju dziecka, sprawności komunikacyjnej oraz współdziałania zmysłów: słuch - wzrok - ruch. Cele programu są następujące: ćwiczenia percepcji słuchowej, rozpoznawanie, różnicowanie i lokalizowanie dźwięków, kształtowanie wrażliwości ruchowej, ćwiczenia uwagi słuchowej, pamięci sekwencyjnej, świeżej, doskonalenie umiejętności koncentracji i uwagi na bodźcach słuchowych, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia w naśladowaniu dźwięków, ruchów, trening wypowiadania się, poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie logicznego myślenia, wnioskowania, trening czytania ze zrozumieniem, doskonalenie poprawnego pisania.

Terapia logopedyczna, surdologopedyczna i neurologopedyczna. Terapia skierowana jest do niemowląt, małych dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży i dorosłych. Proponujemy: terapię i diagnozę prostego opóźnionego rozwoju mowy oraz wad wymowy, terapię niedokształcenia mowy o typie afazji, terapię wad wymowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, porażeniem mózgowym, terapię wybiórczości pokarmowej (stymulacja sensoryczna aparatu artykulacyjnego, karmienie terapeutyczne), terapię miofunkcjonalną wg Anity Kitel (terapia dzieci i dorosłych z zaburzeniami w zakresie zaburzeń takich jak niedomykalność ust, ślinienie, seplenienie międzyzębowe, problemy z pionizacją języka, wady zgryzu), ETT-HNO Elastic Terapeutic
Taping, Kinesiotepig w logopedii (metoda wspomagajaca funkcjonowanie mięśni), terapię sensomotoryczną i korekcję dysfunkcji ustno-twarzowych wg dr Anny Regner.

Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii PROGRES


Rehabilitacja wyższych funkcji słuchowych. Oferujemy Indywidualną Stymulację Słuchu metodą IAS Johansen oraz Neuroflow® Aktywny Trening Słuchowy (ATS). Treningi słuchowe adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej, nadwrażliwością na dźwięki, trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu instrukcji oraz poleceń, zaburzeniami koncentracji uwagi, dysleksją i innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się, trudnościami w nauce matematyki, Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania słuchowego, wadą słuchu - z zaburzeniami integracji sensomotorycznej, ADHD, autyzmem, Zespołem Aspergera i powiązanymi zaburzeniami, problemami z zasypaniem, niespokojnym snem, wspomaga proces nauki języków obcych. A także osób dorosłych w sytuacji osłabionej koncentracji uwagi, stresu, okresu przekwitania, podczas nauki języków obcych.

Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii PROGRES


Terapia EEG Biofeedback. EEG Biofeedback to metoda cyfrowa, oparta o diagnostykę EEG, wykorzystująca możliwości plastyczne mózgu - czyli zdolność do tworzenia nowych połączeń synaptycznych. Wykorzystuje technikę uczenia się, system motywacyjny - nagrody.Przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. z: problemami w koncentracji uwagi, ADHD i ADD, specyficznymi trudnościami w nauce, wolnym tempem pracy, niską motywacją, zaburzeniem samooceny, zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocji (agresją, nadmierną wrażliwością i drażliwością, atakami paniki, nieumiejętnością opanowania emocji, wahaniami nastroju), zaburzeniami mowy, nieumiejętnością radzenia sobie ze stresem, autyzmem i całym spektrum zaburzeń autystycznych, Zespołem Aspergera. A także dla w celu: poprawy koncentracji, wzrostu kreatywności, wyciszenia i zwiększenia możliwości radzenia sobie ze stresem (szczególnie przed egzaminami, maturą itp.), poprawy nastroju i samooceny, skrócenia czasu reakcji (ważne dla sportowców, kierowców, pilotów).

Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii PROGRES


Diagnoza i terapia integracji sensomotorycznej (SI). Zaburzenia integracji sensorycznej są częstą przyczyną występujących u dzieci problemów w rozwoju, zachowaniu, a także nauce szkolnej. Terapia SI polega na dostarczeniu kontrolowanej ilości bodźców zmysłowych i ruchowych działających korekcyjnie na układ nerwowy dziecka. Zajęcia prowadzone są na specjalistycznym sprzęcie. Terapia jest dla dziecka "naukową zabawą". Terapia integracji sensorycznej jest adresowana do dzieci: z nadmierną lub zbyt małą wrażliwością na bodźce sensoryczne (dotykowe, wzrokowe, słuchowe, węchowe i smakowe oraz ruch), nadaktywnych ruchowo lub unikających aktywności ruchowej, impulsywnych lub wycofanych, ze słabą koncentracją uwagi, opóźnieniami i dysharmoniami w rozwoju ruchowym, problemami z koordynacją, opóźnieniem rozwoju mowy, trudnościami w nauce, słabą organizacją zachowania, towarzyszącym niskim poczuciem własnej wartości

Terapia Ręki®. Terapia Ręki® jest programem, który powstał z myślą o dzieciach z problemami z małą motoryką - obniżoną precyzją ruchów dłoni (trudnościami z zapinaniem
guzików, zbieraniem drobnych przedmiotów, wycinaniem), trudnościami grafomotorycznymi (rysowanie, pisanie), nieprawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego. Terapia ma charakter wielowymiarowy, obejmuje nie tylko usprawnianie małej motoryki, ale rozwijanie kontroli posturalnej, prawidłowej postawy, planowania ruchowego, koordynacji wzrokowo - ruchowej, poprawy czucia, poprawy koncentracji uwagi na wykonywanych czynnościach.

Sensomotoryczna Terapia Widzenia STW®. STW®to program diagnostyczno - terapeutyczny opracowany przez Agnieszkę Rosę skierowany do dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, dysleksją i dysgrafią, osłabioną pamięcią, obniżoną koordynacją wzrokowo- ruchową, zaburzeniami koncentracji uwagi. STW łączy terapię widzenia ze stymulacją sensoryczną i słuchową. Może być uzupełnieniem prowadzonej terapii SI, terapii ręki, terapii ortoptycznej lub terapii pedagogicznej.

Terapia Integracji Międzypółkulowej. Zajęcia prowadzimy w oparciu o program "Dziecko w równowadze" autorstwa Renaty Borowieckiej. Program obejmuje ćwiczenia ukierunkowane na usprawnianie interakcji układu słuchowego, motorycznego i układu równowagi. Jak podaje jego autorka program tworzy podstawy dla prawidłowego odbierania i reagowania na bodźce wielozmysłowe kształtując kompetencje neurofizjologiczne dziecka dla prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych, skutecznych procesów uczenia i komunikacji. Program "Dziecko w równowadze" skierowany przede wszystkim do dzieci w wieku szkolnym z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (APD).

Dogoterapia. Dogoterapia to nauka, terapia lub edukacja w towarzystwie wyszkolonego lub wyselekcjonowanego psa. Obecność zwierzęcia ma pozytywny wpływ na procesy w obszarze nauki, uspołeczniania, psychiki i możliwości fizycznych. Jest przeznaczona dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Pomaga m.in. w trudnościach z nauką, w niepełnosprawnościach intelektualnych i fizycznych, w chorobach przewlekłych. Pies to remedium na samotność i sposób na uśmiech dla osób starszych. Przeciwwskazaniem do udziału w zajęciach jest alergia na sierść i ślinę zwierząt.

Sztuki walki dla dzieci i młodzieży (nowość). Celem zajęć jest rozwijanie sprawności fizycznej oraz, co bardzo ważne, charakteru i umiejętności współpracy. W zajęciach wykorzystywane są elementy sztuk walki z Muay Thai, zapasów, Brazylijskiego Jiu Jitsu, elementy samoobrony. Spotkania odbywają się w małych grupach, co pozwala na indywidualne podejście do każdego z uczestników.

Psychodietetyk. Zdrowy styl życia to odpowiednie podejście do odżywiania, aktywności fizycznej i naszej psychiki. Podstawowym celem żywienia jest zachowanie dobrego zdrowia, które jest warunkiem zrównoważonego i harmonijnego życia. Zdrowe podejście do życia polega na tym, że się dba o jakość swojego "TU i TERAZ". Dzięki odpowiednio zbilansowanym posiłkom można zmienić swoje samopoczucie, dostać przypływu energii i zarażać nią wszystkich wkoło. Codzienne uprawianie ćwiczeń fizycznych to największe dobro, jakie możemy uczynić dla swojego ciała. W naszym Centrum przyjmuje również laryngolog - audiolog i foniatra.

Planowane warsztaty i szkolenia dla nauczycieli/ psychologów/pedagogów to między innymi:
 • 5 - 6 październik 2019r. Trening Umiejętności Społecznych. Prowadzące: Urszula Namiotko i Katarzyna Gromadzka.
 • 15 listopad 2019r. Detoks cyfrowy dzieci. Prowadząca: Katarzyna Kudyba
 • 22 luty 2020r. Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów - mity i fakty. Prowadząca: Izabela Gelleta.
 • 14 -15 marzec 2020r. Rewalidacja osób z niepełnosprawnością na bazie metod Marianne Knill i Christopher Knill. Prowadząca: Joanna Wardacka


Zapisy już trwają. Kolejne szkolenia w przygotowaniu.



Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii PROGRES


Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej i na Facebooku.

Rejestracja w naszym Centrum odbywa się drogą telefoniczną.
Serdecznie zapraszamy! Skontaktuj się z nami: nasz adres:
43-200 Pszczyna
ul. Łowiecka 19A,
telefon: 516 528 568
e-mail: progres-pszczyna@wp.pl www.progres-pszczyna.pl

Polub nas na facebooku, będziesz na bieżąco informowany o promocjach i aktualnościach.