pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 6 marca 2018
  • 7 marca 2018
  • wyświetleń: 12958

Starostwo przygotowuje się do ewentualnego przejęcia szpitala

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj

Sytuacja szpitala w Pszczynie wciąż jest gorącym tematem w czasie sesji Rady Powiatu. Podczas ostatniego spotkania starosta Paweł Sadza poinformował radnych o wysłaniu pism do Ministra Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Jednocześnie zapewnił, iż podejmowane są działania w celu przygotowania do ewentualnego przejęcia prowadzenia szpitala przez powiat.

Szpital w Pszczynie
Szpital w Pszczynie · fot. pless.pl


Końcem lutego radni wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w okresie od 24 stycznia do 27 lutego. Jak wynika z jego treści, Zarząd kilkukrotnie omawiał sprawy dotyczące funkcjonowania szpitala w Pszczynie, w tym poruszone podczas ostatniej sesji Rady Powiatu kwestie związane ze sposobem rozwiązania umowy z dzierżawcą szpitala i przejęciem kontraktu.

- Zarząd postanowił wystąpić do Ministra Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie z prośbą o przedstawienie stanowiska co do możliwości wprowadzenia zmian w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia opieki zdrowotnej, a także tzw. cesji kontraktu - przedstawił starosta Paweł Sadza.

List Zarządu Powiatu Pszczyńskiego do Ministra Zdrowia

Sz. P. Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia


W związku z realizacją przez Powiat Pszczyński ustawowych zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w kontekście zapewnienia funkcjonowania na terenie Powiatu szpitala zabezpieczającego potrzeby mieszkańców, zwracamy się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie.

Powiat Pszczyński przekazał prowadzenie szpitala w Pszczynie podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu, który odbył się w 2010 r. — tj. spółce "Centrum Dializa" Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, zwanej dalej Spółką. Spółka, korzystając z wydzierżawionych przez Powiat na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy nieruchomości, utworzyła w 2011 r. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej — Szpital Pszczynie.

Umowa dzierżawy, będąca podstawą przekazania Spółce nieruchomości niezbędnych dla prowadzenia szpitala, może zostać rozwiązana przez strony za porozumieniem stron lub jednostronnie. W szczególności jeżeli Spółka utraciłaby kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia — Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach, związany z prowadzeniem Szpitala w Pszczynie, wówczas byłaby to podstawa do rozwiązania umowy dzierżawy i przejęcia nieruchomości szpitala przez Powiat Pszczyński. Powiat podejmowałby wówczas wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia ciągłości usług medycznych dla swoich mieszkańców, w tym przekazując prowadzenie szpitala spółce prawa handlowego, której jest większościowym udziałowcem. Przejęcie prowadzenia szpitala przez Powiat od Spółki będzie oczywiście złożoną operacją, wymagającą w szczególności współpracy Powiatu, Spółki oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodać należy, że w razie ewentualnego przejęcia prowadzenia szpitala przez Powiat, planowane jest zachowanie dotychczasowego zakresu usług, tj. oferowanie wszystkich świadczeń realizowanych przez szpital prowadzony obecnie przez Spółkę.

Aktualnie w tzw. sieci szpitali funkcjonuje Szpital w Pszczynie, prowadzony przez Spółkę, co jest podstawą zapewnienia finansowania Szpitala przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W związku z powyższym prosimy o informację na temat możliwości zmiany podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie szpitala w Pszczynie w taki sposób, by w miejsce obecnie prowadzącej szpital Spółki, wskazać spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem samorządów (większościowym Powiatu Pszczyńskiego) bądź Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Uchwała Rady Powiatu Pszczyńskiego nr IX/75/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie, Statut nadany uchwałą Nr XIV/114/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie opublikowany Śląsk. z 2012 r. poz. 1510; zm.: Śląsk. z 2013 r. poz. 1119).

Podkreślić należy, że zapewnienie sprawnego i ciągłego działania szpitala w Pszczynie jest istotne z punktu widzenia realizacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która w art. 951. ust. 1 stanowi, że system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (...) zapewnia świadczeniobiorcom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, (...) oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń oraz stabilności ich finansowania. Przepisy w/w ustawy są dość ogólne i nie regulują szczegółowo sprawy zmian w tzw. sieci szpitali.

Z tego względu uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy w ocenie Ministerstwa istnieje możliwość wprowadzenia zmian w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia, w razie konieczności przejęcia prowadzenia szpitala przez Powiat.

Jednocześnie będziemy zobowiązani za przekazanie stanowiska dot. sposobu wprowadzenia stosownych zmian z tzw. sieci szpitali.


Starosta Paweł Sadza


List Zarządu Powiatu Pszczyńskiego do Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie

Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie

W związku z realizacją przez Powiat Pszczyński ustawowych zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w kontekście zapewnienia funkcjonowania na terenie Powiatu szpitala zabezpieczającego potrzeby mieszkańców, zwracamy się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie.

Powiat Pszczyński przekazał prowadzenie szpitala w Pszczynie podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu, który odbył się w 2010 r. — tj. spółce "Centrum Dializa" Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, zwanej dalej Spółką. Spółka, korzystając z wydzierżawionych przez Powiat na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy nieruchomości, utworzyła w 2011 r. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej — Szpital w Pszczynie (Nr księgi: 000000013536, podmiot leczniczy zarejestrowany przez Wojewodę Śląskiego).

Umowa dzierżawy, będąca podstawą przekazania Spółce nieruchomości niezbędnych dla prowadzenia szpitala, może zostać rozwiązana przez strony za porozumieniem stron lub jednostronnie. W szczególności jeżeli Spółka utraciłaby kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia - Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach, związany z prowadzeniem Szpitala w Pszczynie, wówczas byłaby to podstawa do rozwiązania umowy dzierżawy i przejęcia nieruchomości szpitala przez Powiat Pszczyński. Powiat podejmowałby wówczas wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia ciągłości usług medycznych dla swoich mieszkańców, w tym przekazując prowadzenie szpitala spółce prawa handlowego, której jest większościowym udziałowcem. Przejęcie prowadzenia szpitala przez Powiat od Spółki będzie oczywiście złożoną operacją, wymagającą w szczególności współpracy Powiatu, Spółki oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodać należy, że w razie ewentualnego przejęcia prowadzenia szpitala przez Powiat planowane jest zachowanie dotychczasowego zakresu usług, tj. oferowanie wszystkich świadczeń realizowanych przez szpital prowadzony obecnie przez Spółkę.

Aktualnie w tzw. sieci szpital funkcjonuje Szpital w Pszczynie, prowadzony przez Spółkę, co jest podstawą zapewnienia finansowania Szpitala przez Narodowy Fundusz Zdrowia (patrz Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. , opublikowany na stronie BIP Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego - z późn. zm.). W związku z powyższym prosimy o informację na temat możliwości zmiany podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie szpitala w Pszczynie w taki sposób, by w miejsce obecnie prowadzącej szpital Spółki wskazać spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem samorządów (większościowym Powiatu Pszczyńskiego) bądź Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Uchwała Rady Powiatu Pszczyńskiego nr IX/75/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie, Statut nadany uchwałą Nr XIV/114/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie; nadawa statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie opublikowany Śląsk. z 2012 r. poz. 1510; zm.: Śląsk. z 2013 r. poz. 1119).

Podkreślić należy, że zapewnienie sprawnego i ciągłego działania szpitala w Pszczynie jest istotne z punktu widzenia realizacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która w art. 951 ust. 1 stanowi, że system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (...) zapewnia świadczeniobiorcom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, (...) oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń oraz stabilności ich finansowania.

Przepisy w/w ustawy są dość ogólne i nie regulują szczegółowo sprawy zmian w tzw. sieci szpitali, choć praktyka potwierdza możliwość wprowadzenia zmian danych ujawnionych w wykazie podmiotów funkcjonujących w ramach sieci szpitali. Z tego względu uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy w ocenie NFZ:
1) istnieje możliwość wprowadzenia zmian w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia, w razie konieczności przejęcia prowadzenia szpitala przez Powiat, poprzez ujawnienie w wykazie w miejsce szpitala prowadzonego przez Spółkę, nowego podmiotu leczniczego, utworzonego przez spółkę samorządową z większościowym udziałem Powiatu Pszczyńskiego bądź funkcjonujący SP ZOZ,
2) w razie rozwiązania przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ kontraktu ze Spółką dot. prowadzenia szpitala w Pszczynie istnieje możliwość przejęcia kontraktu w okresie wypowiedzenia przez spółkę samorządową z większościowym udziałem Powiatu Pszczyńskiego bądź SP ZOZ (tzw. cesji kontraktu), a następnie cofnięcia przez NFZ oświadczenia o wypowiedzeniu kontraktu, by umożliwić dalsze, ciągłe prowadzenie Szpitala przez spółkę samorządową bądź SP ZOZ?1 Fakultatywnie po wypowiedzeniu umowy przez NFZ można rozważyć podpisanie porozumienia trójstronnego z udziałem NFZ, Spółki i spółki samorządowej bądź SP ZOZ, na mocy której spółka samorządowa dalej prowadziłaby szpital. Takie rozwiązanie byłoby oczywiście powiązane z zapewnieniem przez Powiat Pszczyński, że podejmie wszelkie niezbędne działania, by działalność szpitala w Pszczynie była zgodna z przepisami prawa oraz warunkami kontraktu z NFZ.

Powiat Pszczyński liczy, że pomimo nietypowego charakteru sprawy jest możliwość wdrożenia takich działań, które pozwolą na zapewnienie ciągłości działania Szpitala w Pszczynie.

1 Zgodnie z regułami składania oświadczeń woli oświadczenie o wypowiedzeniu umowy tworzy nową sytuację prawną, przy czym oświadczenie takie może być cofnięte za zgodą adresata oświadczenia.


Starosta Paweł Sadza


Ponadto Zarząd wystosował zaproszenie do przedstawicieli Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach do udziału w posiedzeniu zarządu w dniu 13 lutego. Nie zostało ono jednak przyjęte przez Dyrektora Oddziału. W odpowiedzi poinformowano, że tematyka funkcjonowania szpitala poruszana była w czasie spotkań w siedzibie Funduszu.

- Jednocześnie należy zaznaczyć, iż podejmowane są działania w celu przygotowania do ewentualnego przejęcia prowadzenia szpitala przez powiat. O dalszych ustaleniach w niniejszej sprawie będą Państwo Radni informowani - zapewnił starosta.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj