pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 21 listopada 2016
  • wyświetleń: 10781

Zmiany stawek podatków od nieruchomości w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Nieruchomości w Pszczynie" podaj

W 2017 roku mieszkańcy gminy Pszczyna zapłacą wyższy podatek za powierzchnię budynków przeznaczoną na cele mieszkalne. Bez zmian pozostanie natomiast podstawowy podatek za powierzchnię pod prowadzenie działalności gospodarczej. Jest też kilka obniżek.

pieniądze, kasa, dofinansowanie, dotacja, wypłata
W 2017 roku wzrosną podatki od nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Najbardziej odczuwalną zmianą dla mieszkańców jest rosnąca stawka podatku od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Tym razem dobra jest natomiast wiadomość dla przedsiębiorców. Otóż stawka za część zajętą pod prowadzenie działalności gospodarczej nie ulegnie zmiana, a w przypadku działalności, gdzie prowadzony jest obrót materiałem siewnym zostanie ona wręcz zmniejszona.

Stawki podatków od nieruchomości na rok 2017:

  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,75 zł (w 2016 roku - 0,72 zł),
  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,50 zł (w 2016 roku - 21,50 zł),
  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł (w 2016 roku - 4,65 zł),
  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł (w 2016 roku - 10,68 zł),
  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł (w 2016 roku - 4,00 zł),
  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych lub ich części - 6,40 zł (w 2016 roku - 6,40 zł),
  • od budowli - od ich wartości - 2% (w 2016 roku - 2%),
  • od gruntów:

- od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł (w 2016 roku - 0,76 zł),
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,54 zł (w 2016 roku - 4,58 zł),
- od 1 m2 powierzchni gruntów zajętych pod pasy drogowe, innych niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - 0,10 zł (w 2016 roku - 0,10 zł),
- od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,33 zł (w 2016 roku - 0,27 zł).
- od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł (w 2016 roku - 3,00 zł).


Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, jest płatny w ratach, w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego oraz w drodze inkasa. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

new / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Nieruchomości w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Nieruchomości w Pszczynie" podaj