pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 11 lipca 2016
 • wyświetleń: 4683

Samorządy jednogłośne w sprawie poprawy jakości powietrza

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj

Podczas konferencji, która odbyła się w czwartek 7 lipca w Krakowie burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol podpisał rezolucję pn. "Stanowisko polskich miast w sprawie systemu działań na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach". Obok swoje podpisy złożyło 14 prezydentów i burmistrzów z Bielska-Białej, Krakowa, Łodzi, Nowego Sącza, Nowego Targu, Oświęcimia, Poznania, Rybnika, Skawiny, Szczawnicy, Tarnowa, Wieliczki, Wrocławia, Zakopanego i Żywca.

Konferencja ws. poprawy jakości powietrza w miastach - 07.07.2016 · fot. UM Pszczyna


Coraz głośniejszy wydaje się więc apel samorządów lokalnych kierowany do władz centralnych dotyczący systemowych rozwiązań w walce z zanieczyszczonym powietrzem.

Problem smogu i zanieczyszczonego powietrza istnieje od wielu lat, jednak po opublikowanym w maju raporcie przez Światową Organizację Zdrowia WHO w polskich mediach zawrzało. 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie wskazanym w rankingu, to polskie gminy.

W maju burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol przedstawił Radzie Miejskiej projekt uchwały intencyjnej. Już wtedy w uchwale znalazł się apel do władz administracji państwowej oraz Marszałka Województwa Śląskiego o podjęcie odgórnych rozwiązań oraz wsparcia gmin narażonych na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza.

Postulaty samorządowców są coraz bardziej doprecyzowane. W podpisanej rezolucji zwrócono uwagę na wprowadzenie standardów jakości kwalifikowanych paliw stałych oraz minimalnych standardów emisji dla instalacji spalania paliw w sektorze komunalno-bytowym. Zwrócono uwagę na wyposażenie lokalnych władz samorządowych w możliwość tworzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej obowiązującego na terenie całego kraju czy utworzenia jednolitego systemu oznakowania samochodów spełniających określone normy emisji spalin, a także wyposażenie służb w możliwości kontrolne oraz egzekucyjne związane z przestrzeganiem ograniczeń, zakazów lub nakazów w obrębie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej.

Jest to kolejny etap działań w walce o czyste powietrze. Burmistrz Skrobol zapowiada, że w najbliższym czasie po raz kolejny zwróci się do ministerstwa z propozycją ograniczenia ruchu tranzytowego poprzez wprowadzenie opłaty dla przewoźników na DK 1. Dzięki temu spadłoby natężenie ruchu, gdyż dotychczas trasą pszczyńską część przewoźników omijała płatną DK 81 czyli "Wiślankę".

Konferencja ws. poprawy jakości powietrza w miastach - 07.07.2016
Konferencja ws. poprawy jakości powietrza w miastach - 07.07.2016 · fot. UM Pszczyna


Pod tymi propozycjami złożono podpisy podczas spotkania w Krakowie

w zakresie ograniczania niskiej emisji:
 • wprowadzenie minimalnych standardów jakości kwalifikowanych paliw stałych dla sektora komunalno-bytowego
 • wprowadzenie minimalnych standardów emisji dla instalacji spalania paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym
 • wprowadzenie parametrów jakościowych (energetyczno-emisyjnych) nowych kotłów opalanych paliwami stałymi wprowadzanych na rynek jako produkt w sprzedaży indywidualnej
 • wyposażenie służb kominiarskich w uprawnienia kontrolne w zakresie weryfikacji stanu jakości indywidualnych instalacji spalania
 • powrót do prac nad Specustawą dotyczącą przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie sieci ciepłowniczych


w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych:
 • wyposażenie lokalnych władz samorządowych w możliwość tworzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej
 • wprowadzenie obowiązującego na terenie całego kraju jednolitego systemu oznakowania samochodów spełniających określone normy emisji spalin
 • wprowadzenie ograniczenia prędkości maksymalnej w obszarze stref ograniczonej emisji komunikacyjnej w trakcie występowania epizodów zanieczyszczeń powietrza
 • umożliwienie czasowych zmian organizacji ruchu drogowego w celu ograniczenia lokalnego ruchu pojazdów samochodowych poprzez:
 • wprowadzanie ruchu naprzemiennego z rejestracjami parzystymi i nieparzystymi w okresie występowania epizodów z podwyższonymi zanieczyszczeniami
 • wprowadzenie zakazu ruchu samochodów przewożących mniej niż 3 osoby w okresie występowania epizodów z podwyższonymi zanieczyszczeniami


w zakresie ograniczania emisji o charakterze wtórnym i utrzymania czystości w obrębie ciągów komunikacyjnych:
 • umożliwienie lokalnym władzom samorządowym wprowadzenie do Regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy obowiązku regularnego czyszczenia na mokro przez właścicieli nieruchomości chodników służących do ruchu pieszego położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości - szczególnie w okresie wiosenno-letnim
 • wprowadzenie do pozwolenia na budowę zapisu o konieczności posiadania i stosowania urządzeń czyszczących zapobiegających każdorazowo nanoszeniu zanieczyszczeń pyłowych przez samochody obsługujące budowę na drogi publiczne z jednoczesnym rozszerzeniem katalogu obowiązków kierownika budowy w zakresie nadzorowania nad stosowaniem tychże urządzeń
 • rozszerzenie katalogu przepisów dotyczących obowiązku prawidłowego prowadzenia budowy o możliwość ukarania prowadzących budowę za niezachowanie należytej staranności w dbaniu o środowisko poprzez zaniechanie stosowania urządzeń czyszczących zapobiegających nanoszeniu zanieczyszczeń pyłowych przez samochody obsługujących budowę na drogi publiczne


w zakresie działalności kontrolnej:
 • wyposażenie odpowiednich służb miejskich (głównie straży miejskich) w możliwości kontrolne oraz egzekucyjne związane z przestrzeganiem ograniczeń, zakazów lub nakazów w obrębie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej
 • wyposażenie odpowiednich służb miejskich (głównie straży miejskich) w możliwości kontrolne i egzekucyjne w zakresie kontroli jakości spalin emitowanych przez pojazdy w obrębie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej lub innych stref wyznaczonych przez Rady Gmin
 • wyposażenie odpowiednich służb miejskich (głównie straży miejskich) w uprawnienia kontrolne pojazdów (będących w ruchu) opuszczających place budów pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu do powietrza atmosferycznego


w zakresie ochrony obszarów wymiany powietrza w miastach:
 • umożliwienie dodatkowej ochrony kanałów przewietrzania miasta poprzez wprowadzenie w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymogu zgodności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy


w zakresie działań o charakterze fiskalnym:
 • umożliwienie ustalania zwiększonej opłaty taryfowej za parkowanie w strefach ograniczonej emisji komunikacyjnej w trakcie trwania sezonu grzewczego (jesienno-zimowego).

new / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj