pless.pl

Reklama

Zdrowie

  • 5 grudnia 2022
  • wyświetleń: 2267

W pszczyńskim szpitalu otwarto pracownię mikrobiologii

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

Pracownia mikrobiologii rozpoczęła swoją działalność w pszczyńskim szpitalu!

Reklama

W pszczyńskim szpitalu otwarto pracownię mikrobiologii - 05.12.2022 · fot. Szpital Joannitas


Od poniedziałku, 5 grudnia pac­jenci mogą sko­rzys­tać z badań mikro­bi­o­log­icznych, które służą precyzyjnemu wykry­wa­niu choro­bot­wór­czych drob­nous­tro­jów w orga­nizmie ludzkim, takich jak bak­terie, wirusy i grzyby. Bada­nia real­i­zowane są od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 8:00 - 14:00.

Bada­nia, które będą wykony­wane w nowo otwartej pra­cowni przeprowadza się w celu ustal­e­nia, jaki pato­gen spowodował w orga­nizmie infekcję, a w przy­padku bak­terii dodatkowo określa się ich wrażliwość na anty­bio­tyki, tzw. anty­bi­ogram. Odpowied­nia diag­nos­tyka mikro­bi­o­log­iczna pozwala przepisać lekar­zowi odpowiedni antybiotyk.

- Pra­cow­nia mikro­bi­ologii to kole­jne wyzwanie pod­jęte przez Szpi­tal. Cieszymy się, że bada­nia wykonywane są na miejscu, co daje szyb­szą i przede wszys­tkim dokładną diag­nos­tykę, a jed­nocześnie jest to po prostu wygodne rozwiązanie dla naszych pac­jen­tów. Pra­cow­nia będzie ściśle współpra­cować z Zespołem kon­troli zakażeń szpi­tal­nych i Komitetem kon­troli zakażeń szpi­tal­nych, a także Komitetem diagnostyczno-​terapeutycznym - mówi Katarzyna Micha­lik, prezes Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie.

Bada­nia mikro­bi­o­log­iczne - co to takiego?​- Badanie mikro­bi­o­log­iczne jest wieloetapowym pro­ce­sem. Pier­wszy etap bada­nia to posiew i hodowla mate­ri­ału klin­icznego na spec­jal­nych cer­ty­fikowanych poży­wkach mikro­bi­o­log­icznych. Posiane podłoża inkubowane są w cieplarkach w tem­per­aturze i atmos­ferze odpowied­niej dla wykony­wanej pro­ce­dury - opisuje Marzena Wiewióra, starszy asys­tent diag­nos­tyki laboratoryjnej.

Nowoczesny sprzęt diag­nos­ty­czny skra­caja czas oczeki­wa­nia na wynik bada­nia, a szy­bka iden­ty­fikacja drob­nous­troju i oznacze­nie jego wrażli­wości na anty­bio­tyk daje możli­wość pod­ję­cia naty­ch­mi­as­towego leczenia.

W szpi­tal­nym lab­o­ra­to­rium pracuje zespół wyk­wal­i­fikowany i doświad­c­zony per­sonel, który służy pomocą, radą i który chęt­nie odpowie na wszys­tkie pyta­nia naszych pacjentów.

Pod­czas uroczys­tego otwar­cia obecny był Dar­iusz Skrobol, bur­mistrz Pszczyny oraz starosta Barbara Bandoła.

- Gratuluję pszczyńskiemu szpitalowi kolejnej bardzo dobrej i ambitnej inicjatywy oraz budowy profesjonalnego zespołu. Szybsza i przede wszystkim dokładna diagnostyka to bardzo dobra informacja dla pacjentów i mieszkańców naszej gminy - zaznaczył Dariusz Skrobol.

- Dotychczas nie było takiej pracowni, a badania wykonywane były na zewnątrz. Teraz się to zmieniło. Dla pacjentów oznacza to przede wszystkim szybszą i lepszą diagnostykę - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

ar / pless.pl

źródło: Szpital Joannitas w Pszczynie

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj