pless.pl

Reklama

Zdrowie

  • 23 maja 2022
  • 24 maja 2022
  • wyświetleń: 8844

Profilaktyka w pszczyńskim szpitalu: 600 bezpłat­nych paki­etów

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

Od 3 czer­wca do 26 sierp­nia w każdy piątek Szpital Joannitas w Pszczynie zaprasza na bezpłatne bada­nia kon­trolne, takie jak: pełna mor­folo­gia krwi, glukoza czy pomiar mark­erów nowot­worowych we krwi. Zaproszenia będzie można odbierać zgod­nie z har­mono­gramem w Medy­cznym Lab­o­ra­to­rium Diagnostycznym szpitala.

Reklama

profilaktyka, diagnostyka, badanie, szpital joannitas, próbki, badanie krwi , laboratorium
Profilaktyka w pszczyńskim szpitalu · fot. Szpital Joannitas


Od 26 maja placówka rozda pakiet 100 zaproszeń dla kobiet. Od 1 czer­wca rozdys­try­bu­u­je natomiast pakiet 300 sztuk zaproszeń na bada­nia dla dzieci. Bezpłatne paki­ety badań dla mężczyzn będą rozdawane od 23 czer­wca (100 sztuk), a dla seniorów od 20 lipca (100 sztuk).

600 pakietów bezpłatnych badań dla dzieci i młodzieży oraz różnych grup dorosłych to zachęta do zwolnienia szybkiego tempa życia i posłuchania własnego organizmu.

- Zabiegani i zapracowani często zapominamy o tym, co najważniejsze. Rezygnujemy
z aktywności fizycznej, zaniedbujemy dietę i sen, a potem zbieramy żniwo. Statystyki szpitalne jasno pokazują, że wielu trafiających do nas pacjentów wymaga długotrwałej hospitalizacji, ponieważ zlekceważyli występujące u nich objawy, zrzucając je na karb chwilowej niedyspozycji. Zdarza się także, że część chorób w początkowym stadium nie daje żadnych oznak nieprawidłowości. Podstawowe badania to często jedyny sposób na wykrycie i zdiagnozowanie problemu. Wiedza, co jest nie tak z naszym organizmem, to krótszy czas reakcji i przyspieszenie procesu rekonwalescencji poprzez wdrożenie odpowiedniego leczenia. Pragnąc zwróć uwagę na wielką wagę regularnej diagnostyki przygotowaliśmy bezpłatne pakiety zawierające badania dedykowane dla czterech grup pacjentów. Ta akcja jest doskonałą okazją, aby przypomnieć, że nie ma nic cenniejszego od zdrowia
- mówi mgr Karolina Płoszaj, kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Szpitala w Pszczynie.

Jednym z podstawowych badań kontrolnych jest proste badanie morfologii krwi. Umożliwia ono ocenę układu czerwonokrwinkowego i białokrwinkowego oraz płytek krwi Pacjenta. Pozwala oznaczyć stężenie hemoglobiny, określić liczbę krwinek czerwonych i białych oraz niektóre ich własności, np. wielkość oraz stopień wysycenia hemoglobiną, a także proporcje między poszczególnymi z nich. Wszystkie te wyniki pozwalają określić ryzyko wystąpienia wielu schorzeń, m.in. chorób rozrostowych układu krwiotwórczego, niedokrwistości (anemii) z niedoboru żelaza czy witaminy B12.

Akcja "Po pierwsze profilaktyka" została starannie zaplanowana. Wydawanie bezpłatnych zaproszeń określono specjalnym harmonogramem i odbywać się będzie w rejestracji do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00. 26 maja rozpocznie się wydawanie zaproszeń dla kobiet (100 sztuk - morfologia, glukoza, marker nowotworowy CA-125) a 1 czerwca dla dzieci i młodzieży (300 sztuk - pełna morfologia i glukoza). Z kolei mężczyźni będą mogli zgłaszać się po odbiór bezpłatnych zaproszeń od 23 czerwca (100 sztuk), a w ich pakiecie znalazły się: morfologia, glukoza i marker nowotworowy PSA. Od 20 lipca zaproszenia będą czekały na seniorów (100 sztuk - glukoza we krwi).

Szpital w Pszczynie przygotował dla mieszkańców następujące pakiety badań:Pakiet Dziecko (300 szt.) - mor­folo­gia i glukoza. Zdrowie dziecka jest ważne dla każdego rodz­ica. Odpowied­nia pro­fi­lak­tyka i reg­u­larne wykony­wanie badań lab­o­ra­to­ryjnych pomogą w zapewnie­niu prawidłowego roz­woju pociech. Dla dzieci i młodzieży szpital przy­go­tował badanie pełnej mor­fologii oraz glukozy, ponieważ nad­waga i otyłość coraz częś­ciej dotykają tę grupę wiekową.

Pakiet Kobi­eta (100 szt.) - mor­folo­gia, glukoza, marker nowot­worowy CA-​125. Szpital zaprasza panie do sko­rzys­ta­nia z bezpłat­nego bada­nia Mark­era CA-​125 - raka jajnika. Co roku około 3700 Polek staje wobec diag­nozy nowot­woru jajnika. Aż 70% z nich umiera w ciągu 5 lat. To jeden z najtrud­niejszych w lecze­niu i naj­gorzej roku­ją­cych kobiecych nowot­worów. Zyskał sobie niech­lubne miano "cichego zabójcy", ponieważ w pier­wszej fazie prze­b­iega właś­ci­wie bezob­ja­wowo, dlat­ego tak ważne są reg­u­larne bada­nia i wczesne wykrycie choroby, zwięk­sza­jące szanse na skuteczne leczenie.

Pakiet Mężczyzna (100 szt.) - mor­folo­gia, glukoza, marker nowot­worowy PSA. Badanie wykony­wane jest u mężczyzn w celu wczes­nego wykrycia raka prostaty. Reg­u­larne sprawdzanie poziomu anty­genu PSA pozwala na jak najszyb­sze zdi­ag­no­zowanie nowot­woru gruc­zołu krokowego, co zwięk­sza szanse pac­jenta na wylecze­nie. Nowotwór prostaty wys­tępuje wyjątkowo często, co potwierdzają statystyki. Według najnowszych sza­cunków, jest drugim najczęś­ciej rozpoz­nawanym nowot­worem złośli­wym wśród mężczyzn w Polsce.

Pakiet Senior (100 szt.) - Glukoza we krwi. Pomiar glukozy jest pod­sta­wowym badaniem prze­siewowym w kierunku rozpoz­na­nia cukrzycy — choroby, która nielec­zona może prowadzić do licznych, cięż­kich powikłań. Częs­tość cukrzycy w pop­u­lacji powyżej 65. roku życia sięga 25 - 30%. Wys­tępowanie hiper­g­likemii może się objaw­iać znacznie bardziej skąpo obja­wowo niż u młod­szych chorych, co może powodować opóźnie­nie diag­nozy, stąd tak ważne są badania.

Jak przy­go­tować się do bada­nia krwi?Mor­fologię krwi najlepiej wykony­wać w godz­i­nach poran­nych (7:00 - 10:00). Do bada­nia należy zgłosić się na czczo. Krew najczęś­ciej pobiera się z żyły łok­ciowej. Około 30 minut przed samym badaniem zaleca się wypić szk­lankę wody. W przypadku badania glukozy we krwi, również przeprowadza się je na czczo w godz­i­nach porannych.

Odbiór zaproszeńZaproszenia na bezpłatne bada­nia można ode­brać w rejes­tracji Medy­cznego Lab­o­ra­to­rium Diagnostycznego Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie od poniedzi­ałku - piątku w godz. 8:00 - 14:00.

ar / pless.pl
źródło: Szpital Joannitas w Pszczynie

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj