pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Zdrowie

  • 17 września 2021
  • 19 września 2021
  • wyświetleń: 6379

Szpital wyjaśnia wąt­pli­wości związane z zasadami odwiedzin

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj

Jedna osoba odwiedzająca na dzień do jednego pacjenta, odwiedzający koniecznie musi być zaszczepiony przeciwko COVID-19 bądź być ozdrowieńcem, czas odwiedzin: 15-30 minut. Szpital Powiatowy w Pszczynie wyjaśnia wątpliwości związane z odwiedzinami.

Szpital Powiatowy w Pszczynie
fot. Powiat


W związku z wąt­pli­woś­ci­ami doty­czą­cymi zasad odwiedzin pac­jen­tów placówka wyjaśnia:

  • 1 pac­jent - 1 osoba odwiedza­jąca dziennie,
  • Czas odwiedzin: 15 - 30 minut,
  • Odwiedza­jący: tylko ozdrowie­niec lub osoba zaszczepi­ona prze­ci­wko COVID-​19


Pon­adto, odwiedza­jący nie może mieć cech infekcji, nie może być w trak­cie kwaran­tanny lub izo­lacji. Konieczne jest wypełnie­nie oświad­czenia i anki­ety oceny stanu zdrowia (druk dostępny na portierni szpi­tal­nej). Odwiedza­jący musi mieć maseczkę zasła­ni­a­jącą nos i usta, przed wejś­ciem na odd­ział trzeba umyć i zdezyn­fekować ręce.

W związku ze specy­fiką dzi­ałal­ności Odd­zi­ału Anestezjologii i Inten­sy­wnej Ter­apii oraz części położniczej Odd­zi­ału Ginekologiczno-​Położniczego wejś­cie na te odd­zi­ały prócz zachowa­nia powyższych zasad, wyma­gają również zgody ordy­na­tora lub lekarza dyżurnego. Odwiedziny odby­wają się w godz­i­nach od 14.00 do 17.00. Ustal­e­nie takich zasad wynika z poszanowa­nia prawa pac­jenta do kon­taktu z osobami bliskimi oraz prawa pac­jenta do świad­czeń opieki zdrowot­nej udzielanej z należytą staran­noś­cią.

Szpital umożliwił bezpośred­nie odwiedziny pomimo tego, że stan epi­demii nie został znie­siony, ponieważ personel placówki zdaje sobie sprawę z tego, że pac­jenci potrze­bują kon­taktu z bliskimi. Konieczne jest jed­nak pod­ję­cie wszel­kich dzi­ałań, które służą zachowa­niu bez­pieczeństwa zdrowot­nego wszys­t­kich pac­jen­tów prze­by­wa­ją­cych w poko­jach łóżkowych, gabi­ne­tach zabiegowych, porusza­ją­cych się po kory­tarzach odd­zi­ałów lub korzys­ta­ją­cych z innych przestrzeni wspól­nych, a także per­son­elu medycznego i samych osób odwiedzających.

ar / pless.pl
źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj