Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA

Zdrowie

 • 6 kwietnia 2020
 • 25 kwietnia 2020
 • wyświetleń: 7796

Personel szpitala dziękuje za pomoc, zaangażowanie, wsparcie i dary

Trudny czas związany ze stanem epidemii pokazuje, jak wiele dobra w nas drzemie i że potrafimy działać wspólnie. Personel szpitala w Pszczynie dziękuje dobroczyńcom za pomoc, zaangażowanie, wsparcie i dary.

Wsparcie i zrozumienie personelowi szpitala okazują także dzieci
Wsparcie i zrozumienie personelowi szpitala okazują także dzieci


- Trudno wyrazić słowami, jak ogromną nadzieją napawa nas ogromne zaan­gażowanie społeczne i poczu­cie, że razem wal­czymy w tej samej sprawie. Dzięku­jemy wszys­tkim, którzy akty­wnie włączyli się w pomoc pszczyńskiemu szpi­talowi. Pojawia się wiele ciepłych słów wspar­cia, ale jest również bardzo dużo darów. Jesteśmy za to wszys­tko bardzo wdz­ięczni! Chcemy w tym miejscu podz­iękować wszys­tkim, którzy poma­gają naszemu szpi­talowi w tym trud­nym czasie - piszą pracownicy szpitala w Pszczynie.

Do 23 kwiet­nia otrzy­mal­iśmy darowizny:
 • AMS BHP PACK SYS­TEM Izabela Kubacka, Marcin Żymańczyk z Piasku wraz z firmą part­ner­ską SAFETY FIRST Bogusław Paster­nak - środki ochrony oso­bis­tej i do dezynfekcji
 • Pszczyńska Grupa Moto­cyk­lowa - przyłbice wypro­dukowane przez Politech­nikę Gliwicką
 • TUBAN Jakub Boch­enek z Krakowa - środki czystości
 • Klub TOR­CIDA z Pszczyny kibice Górnika Zabrze - środki ochronne, maseczki, przyłbice, środki czys­tości, środki higien­iczne, płyny do dezyn­fekcji, pro­dukty spożywcze
 • Radni Rady Miejskiej w Pszczynie - przyłbice
 • Powiat Pszczyński - bielizna poś­cielowa, 4 tablety
 • JAPIBUD - przyłbice, maseczki, środki czystości
 • Czwarta Wodna Drużyna Harcer­ska - maseczki ochronne
 • Alek­san­dra Wana­tow­icz Hats & More - maski ochronne
 • Zespół CVGS Sp. z o.o. Sp. k. z Tychów - przyłbice
 • Firma JBL - przyłbice
 • BSH Sprzęt Gospo­darstwa Domowego Sp. z o. o. - urządzenia czyszczące oraz sprzęt AGD
 • Duda Paten­tus z Pszczyny - sprzęt AGD na potrzeby Odd­zi­ału Neurologii
 • Zarząd i Pra­cown­icy Team Pre­vent Poland - słod­kie upominki
 • Pizze­ria Nad Dokawą - pro­dukty spożywcze
 • Bożena Ś. z Kryr - środki czystości
 • MG Foto Krzysztof Grucka Fotografia - środki czystości
 • Sklep "Groszek" z Piasku - środki czystości
 • FHU MARKO II Marcin Kolny - środki czystości
 • Zespół Szkół Spec­jal­nych nr 3 z Pszczyny - środki czystości
 • Mieszkańcy Piasku - środki czystości
 • Mieszkańcy Łąki - przyłbice, środki czys­tości, artykuły spożywcze
 • Mieszkańcy Oświęcimia i Lędzin - maseczki
 • Marcin Sz. - sprzęt AGD na potrzeby Odd­zi­ału Neu­rologii, odzież ochronna
 • Sebas­t­ian K. - przyłbice
 • Mał­gorzata S. z Goczałkowic-​Zdroju - przyłbice
 • Leszek P. z Rados­towic - środki czystości
 • zbiórka zor­ga­ni­zowana przez Paulinę Dz. i Agatę W. - środki higien­iczne, środki do dezynfekcji
 • Monika P.-K. z rodz­iną i przy­jaciółmi - odzież ochronna, środki higieniczne
 • anon­i­mowy dar­czyńca - sprzęt AGD na potrzeby Odd­zi­ału Anestezjologii i Inten­sy­wnej Terapii
 • anon­i­mowy zakład fryz­jer­ski - sprzęt AGD na potrzeby Odd­zi­ału Anestezjologii i Inten­sy­wnej Terapii
 • anon­i­mowy dar­czyńca - bielizna pościelowa
 • O.K Pizza z Pszczyny - środki czystości
 • Firma Laven­das z Jastrzębia-​Zdroju - środki czystości
 • WHITE DIVA Salon Sukien Ślub­nych Piasek - środki czystości
 • Sklep Netto z Woli oraz Brzeszcz - mate­ri­ały i środki czystości
 • Kibice Ruchu Chorzów z powiatu pszczyńskiego i Stru­mienia - środki czys­tości i pro­dukty spoży­w­cze oraz przyłbice
 • Mieszkańcy Piasku - urządzenia czyszczące
 • Izabela i Krzysztof D. z Pszczyny - środki czystości
 • Mieszkańcy Wisły Małej - mate­ri­ały i środki czys­tości, maseczki, woda mineralna
 • Mieszkańcy Wisły Wielkiej - mate­ri­ały i środki czys­tości, maseczki, woda mineralna
 • Stu­denci Wyższej Szkoły Tech­nicznej - mate­ri­ały i środki czystości
 • Mieszkańcy Gminy Suszec i Pra­cown­icy Gmin­nego Ośrodka Kul­tury w Suszcu - maseczki ochronne
 • Carbo Ase­cura - maseczki ochronne
 • Firma Biba z Wil­am­owic - maseczki ochronne
 • Pra­cown­icy Miejskiego Ośrodka Kul­tury w Lędz­i­nach - maseczki ochronne
 • Grupa Biel­sko Biała - mate­riał na maseczki ochronne
 • Monika M.-M. z przy­jaciółmi z Goczałkowic-​Zdroju - maseczki ochronne
 • Mieszanki Ćwik­lic - maseczki, far­tuchy jednorazowe
 • Mieszkanki Jankowic - maseczki, far­tuchy jednorazowe
 • Mieszkanki Gminy Miedźna wraz z Kołem Gospodyń Wiejs­kich - maseczki ochronne, far­tuchy jednorazowe
 • Geo Globe Pol­ska - przyłbice
 • Gift Planet "Durano" Dar­iusz Pająk Pszczyna - przyłbice
 • 3DGENCE Sp. z o.o. - przyłbice
 • Panova - przyłbice
 • Cad­vi­sion - przyłbice
 • Grupa Terra­bit Janusz Hess - mate­ri­ały infor­ma­cyjne, banery, przyłbice
 • Anon­i­mowy Dar­czyńca - urządze­nie AGD na potrzeby Odd­zi­ału Anestezjologii i Inten­sy­wnej Terapii
 • Apro Trade Sp. z o.o. Tommy CAFFE - kawa (akcja Kawa dla Medyków)


Prace porząd­kowe dot. przy­go­towa­nia dodatkowych powierzchni szpitalnych:
 • Pra­cown­icy Starostwa powia­towego w Pszczynie
 • Pra­cown­icy Gmin­nego Zakładu Gospo­darki Komu­nal­nej Spółka z o.o. z Gminy Miedzna
 • Członkowie OSP Pszczyna
 • Członkowie OSP Ćwiklice
 • Członkowie OSP Studzienice
 • Członkowie OSP Pawłowice
 • Członkowie klubu Torcida
 • Ekoczys­tość Michał Buła z Piasku - sprzą­tanie dodatkowych powierzchni w szpitalu
 • Zakład Elek­troin­sta­la­cyjny Janusz Kiecok - remont insta­lacji elektrycznej
 • P.U.H El-​Bud Jacek Kota­jny - remont insta­lacji elektrycznej
 • Instal­bud Janosz Sp. z o.o. - mate­ri­ały insta­la­cyjne, wyposaże­nie san­i­tari­atów oraz łazienek


Wsparły nas również face­bookowe grupy:
 • "SZY­JEMY MASECZKI DLA SZPI­TALI" grupa Rudoł­tow­ice - maseczki ochronne
 • "SZY­JEMY DOBRO" Bieruń - Tychy - Lędziny - maseczki ochronne
 • "POMOC DLA SZPI­TALI" - maseczki ochronne
 • "POMOC DLA ŚLĄS­KICH SZPI­TALI" - maseczki ochronne
 • "TYCHY I MIKOŁÓW SZYJĄ DLA MEDYKÓW" - maseczki ochronne
 • "PRZYŁBICE DLA MEDYKA" - przyłbice
 • "PRZYŁBICA W KORONIE" - przyłbice
 • "DRUKARZE DLA SZPI­TALI" - przyłbice
 • "MASECZKI - SZY­JEMY DLA ŚLĄSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA" - maseczki


Od 26 marca zaczęły wpły­wać również darow­izny na konto przez­nac­zone w tym celu. - Trudno słowami wyrazić naszą wdz­ięczność również za wspar­cie finan­sowe, które płynie od pry­wat­nych dar­czyńców, firm, insty­tucji, orga­ni­za­cji. Ta pon­ad­prze­ciętna pomoc również bardzo pomaga nam w aktu­al­nej sytu­acji. Możemy dzięki temu kupić urządzenia dla szpi­tala i środki ochrony oso­bis­tej, które są niezbędne w walce z zakaże­ni­ami, a których prze­cież nie może zabraknąć! - pisze personel pszczyńskiego szpitala.

Szpital otrzymał wspar­cie finan­sowe od wielu osób pry­wat­nych, a także przedsiębiorstw:
 • Inter­craft Sp. z o.o. z Piasku
 • PPHU Per­fekt Grze­gorz Benek z Łąki
 • Kółko Rol­nicze z Brzeźc
 • Skład Opałowy Węgiel s.c.
 • Carbo Ase­cura S.A.
 • Pudełko Michał Konkret PUH
 • Bank Spółdziel­czy Pszczyna
 • WIKO s.c. Cz. Wiera, A. Gamża


- Wymieni­a­jąc dar­czyńców chcielibyśmy podz­iękować za każde wspar­cie, życ­zli­wość i zaan­gażowanie. Jednocześnie zda­jemy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wymienić abso­lut­nie każdego kto pomaga pszczyńskiemu szpi­talowi. Czu­jemy jed­nak, że wszys­tkie dary noszą w sobie pozytywną energię wielu ludzi, dają nadzieję i poczu­cie wspólnoty - komentują pracownicy placówki w Pszczynie.

Apel o wspar­cie pozostaje aktu­alny, a każda złotówka jest cenna i za każdą personel jest ogrom­nie wdz­ięczny. Darow­izny można wpła­cać na konto szpitala:
36 1020 2528 0000 0502 0505 0150
Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11, 43 - 200 Pszczyna

Ogromną pomocą będzie również przekazanie dla szpi­tala środ­ków ochrony oso­bis­tej z odpowied­nimi ates­tami (maseczki medy­czne, rękaw­iczki medy­czne i inna odzież ochronna).

- Z całego serca dzięku­jemy za każde wspar­cie. Lista naszych dobroczyńców będzie na bieżąco aktu­al­i­zowana, ponieważ chcemy okazać wdz­ięczność i mówić o pozy­ty­wnych rzeczach, jakie dzieją się w tym trud­nym czasie - zapewnia personel szpitala i dodaje: - Na końcu chcielibyśmy złożyć jeszcze jedne podz­iękowa­nia. Dzięku­jemy naszym dzieciom, wnukom, siostrzeń­com, bratankom za to, że tak dziel­nie potrafią znosić to co się wokół nich dzieje. Ogromne podz­iękowa­nia należą się młod­szym i starszym milusińskim naszych medyków, dzieci prze­cież tak bardzo są wyczu­lone na nas­troje swoich najbliższych i z pewnoś­cią trudno im zaak­cep­tować ostat­nie wydarzenia. One również boją się o swoich ukochanych dorosłych, a jed­nak starają się dziel­nie znosić otacza­jącą je niełatwą rzeczy­wis­tość. Dzięku­jemy dzieciom za ich odwagę, gorące serca i uśmiech!

BM / pless.pl, źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.