pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 13 czerwca 2007
  • wyświetleń: 4060

Ekologiczne problemy - gmina Suszec

Ekologiczne problemy - gmina Suszec
Gmina Suszec - Rezerwat Babczyna Dolina · fot. Dr Jolanta Marcisz


Jak widzą i rozwiązują w gminach powiatu pszczyńskiego? We wszystkich gminach powiatu pszczyńskiego są podobne, choć występują w różnej skali. Odnotować jednak trzeba, że w zakresie ochrony środowiska naturalnego zrobiono sporo i nadal dużo się robi. Co już dokonano, co się robi? Na łamach naszej gazety, w kolejnych wydaniach będziemy się starać odpowiedzieć na te pytania w formie - mini raportu.

W tym numerze przedstawiamy:

Suszec

Ograniczenia niskiej emisji

Zgodnie z zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 30 marca 2006r Gmina Suszec przy pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Suszec". Zasadniczym celem Programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery przez kotły na paliwo stałe zainstalowane w prywatnych domach jednorodzinnych. Ograniczenie tej emisji przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i warunków życia mieszkańców oraz polepszenia walorów estetycznych regionu i gminy. Program realizowany jest poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na kotły efektywne i ekologiczne.

W latach 2006 - 2008 przewiduje się modernizację łącznie 320 kotłowni. W 2006 wymieniono 70 kotłów. W tym roku planuje się modernizację 100 a w 2008 - 150 kotłowni. Uczestnik programu może uzyskać dofinansowanie w wysokości stanowiącej 70% kosztów kwalifikowanych wynikających z zatwierdzonego przez Operatorta i Urząd kosztorysu, lecz nie przekraczającej 7000 zł. Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej umowy. Koszty kwalifikowane stanowią w szczególności:

- o demontaż starego źródła ciepła
o zakup i montaż nowego źródła ciepła
- o zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompa obiegowa, zawory przelotowe i zwrotne,
zawór trój-/czwór-drogowy, manometr, termometr, wkład kominowy (tylko w przypadku kotła gazowego),
zespół rurowy, izolacja rurociągów, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła.

Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace rozpoczęte przed datą podpisania umowy. Każdy chętny do wymiany pieca może zapoznać się z Regulaminem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Suszec na stronach internetowych Gminy oraz bezpośrednio w Urzędzie.

W tym roku Wójt Gminy Suszec zorganizował w dniu 31.05.2007 spotkanie zzainteresowanymi
mieszkańcami, którzy zadeklarowali swój udział w Programie w celu omówienia zagadnień związanych z jego realizacją. Pracownicy Urzędu szczegółowo omówili wszystkie problemy związane z wdrażaniem Programu.

Na pytania zainteresowanych mieszkańców odpowiadali nie tylko przedstawiciele Urzędu Gminy, ale również Prezes Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych (operator programu), Rzecznik Praw Konsumenta, czuwający nad interesem klientów, oraz przedstawiciele wykonawców. Duża frekwencja i zainteresowanie świadczą, że problem rozwiązania niskiej emisji leży na sercu sporej grupie
mieszkańców naszej Gminy.

W dniu 02.06.2007 natomiast na parkingu przy szkole w Suszcu odbyła się wystawa urządzeń grzewczych skierowana do wszystkich mieszkańców Gminy Suszec, a w szczególności osób zakwalifikowanych do wymiany pieców w 2007r. Grupa wystawców i wykonawców na miejscu prezentowała zainteresowanym swoje wyroby.

Ekspozycję urządzeń wykonawcy zrealizowali we własnym zakresie. Jest duża szansa, że wymiana kotłów rozpocznie się jeszcze w czerwcu i powinna być bezwzględnie zakończona przed sezonem grzewczym. Zainteresowanych Programem przybywa, co świadczy o postępującej edukacji ekologicznej i dobrze wróży środowisku w Gminie Suszec w przyszłości.

Gospodarka odpadami

Gmina Suszec działając na bazie opracowanego w 2002 roku Programu Ochrony Środowiska - jednego z pierwszych w powiecie pszczyńskim - od wielu lat promuje i realizuje politykę ekologiczną państwa. W swym programie strategicznym kontynuuje jako priorytetowe działania związane z racjonalną gospodarką odpadami zgodną z wymogami ochrony środowiska oraz opracowanym Planem Gospodarki Odpadami. Ponadto czyni starania prowadzące do poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie niskiej emisji polegającej na wymianie kotłów węglowych starej generacji na nowe ekologiczne źródła ciepła.

Na bazie Planu Gospodarki Odpadami oraz w oparciu o ustawę o czystości i porządku w gminach został opracowany regulamin o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Suszec.

Regulamin określa wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie posesji oraz obowiązki właścicieli nieruchomości związane z gospodarką odpadami komunalnymi, a także dotyczące utrzymania zwierząt domowych.

W gminie Suszec jako jeden z pierwszych elementów prawidłowej gospodarki odpadami
wprowadzono segregację odpadów u źródła. Systematycznie jeden raz w miesiącu segregowane przez mieszkańca odpady odbierane są przez przewoźnika, co minimalizuje kierowanie ich na składowisko odpadów. Ponieważ gmina ma charakter typowo rolniczy, strumień odpadów biodegradowalnych minimalizowany jest w kompostowniach przy gospodarstwach domowych.

Na terenie gminy utworzony został również Powiatowy Punkt Zbiórki Opakowań
Niebezpiecznych po środkach ochrony roślin. Do wyżej wymienionego punktu zbiórki opakowań w Suszcu dostarczane są odpady niebezpieczne przez mieszkańców wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu Pszczyńskiego. Zbiórka w/w odpadów jest bezpłatna.

W gminie w zależności od potrzeb, prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych
oraz opon od mieszkańców.

Całość opracowanego systemu gospodarki odpadami w gminie Suszec, zmierza do minimalizacji ilości powstających odpadów w każdym gospodarstwie domowym, poprzez zaangażowanie jak największej ilości mieszkańców w kompleksowy system segregacji u źródła.

W ostatnim czasie zauważa się znaczną poprawę w systemie gospodarki odpadami działającym w sposób bardziej zorganizowany. Działania Gminy Suszec są skierowane ku dalszej poprawie sytuacji w gospodarce odpadami poprzez:

- prowadzenie systemu edukacyjnego mieszkańców gminy, zmierzającego do wykształcenia
właściwej postawy mieszkańca wobec ochrony środowiska naturalnego w tym gospodarki
odpadami;
- dalsze doskonalenie systemu zbiórki odpadów, w tym segregacji u źródła, zapewniającej objęcie
wszystkich mieszkańców zorganizowanym system odbierania odpadów komunalnych każdego rodzaju;
- wypracowanie /poprzez zwiększenie kontroli/ metod egzekwowania zawierania umów przez wszystkich mieszkańców gminy
- wprowadzenie systemu kar za nielegalne składowanie odpadów i tworzenie dzikich wysypisk;
- zobowiązanie podmiotów prowadzących działalność handlową do umieszczenia przed sklepami pojemników na odpady komunalne i do systematycznego ich opróżniania;
- zobowiązania właścicieli psów do przestrzegania przepisów regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy, w tym do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta, zwłaszcza w miejscach publicznych.

Gmina zmierza do dalszej poprawy sytuacji w gospodarce odpadami poprzez wprowadzenie rozszerzonego systemu edukacyjnego mieszkańców, zmierzającego do wykształcenia właściwej postawy mieszkańca wobec ochrony środowiska naturalnego w tym gospodarki odpadami. Dalsze doskonalenie systemu zbiórki odpadów w tym segregacji u źródła, którą objęto wszystkich mieszkańców prowadzi do poprawy sytuacji w działającym zorganizowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Polityka ekologiczna gminy zmierza do zapewnienia racjonalnego korzystania z zasobów środowiska zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i prowadzi do wzrostu rozwoju gospodarczego gminy oraz polepszenia życia jej mieszkańców, porównywalnego ze standardami europejskimi w oparciu o obowiązujące ustawy i dyrektywy.

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.