Reklama

Wiadomości

  • 21 marca 2024
  • 24 marca 2024
  • wyświetleń: 4911

Rada miejska: wprowadzenie ulgi dla rodzin wielodzietnych za wywóz śmieci jest nieuzasadnione

Wracamy do sprawy ulg dla rodzin wielodzietnych w opłacie za gospodarowanie odpadami. W lutym jeden z mieszkańców wystosował w tej sprawie petycję. Samorządowcy po rozpatrzeniu petycji postanowili, że nie zostanie ona uwzględniona. Rada miejska wyjaśnia, dlaczego wprowadzenie rozwiązań jest nieuzasadnione.

Remondis, śmieci, odpady
Kontenery na odpady · fot. BM / pless.pl


Przypomnijmy: 23 czerwca 2022 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Pszczynie, na której radni przyjęli uchwałę w sprawie nowej, wyższej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, samorządowcy zawnioskowali też o przygotowanie projektu uchwały dotyczącego częściowego zwolnienia rodzin wielodzietnych i biedniejszych z opłaty za wywóz odpadów. Z taką propozycją wyszedł przewodniczący rady Leszek Szczotka.

W ostatnich miesiącach mieszkaniec gminy Pszczyna złożył na biurko burmistrza petycję w sprawie tych ulg. Przypomniał, że rada miejska wyraziła zamiar wprowadzenia ułatwień dla rodzin wielodzietnych polegających na zwolnieniu ich w części z opłat za gospodarowanie odpadami. Jak wskazuje, do dziś nie zrealizowali tej zapowiedzi. O sprawie pisaliśmy w lutym w artykule: Petycja zawiedzionego mieszkańca w sprawie ulg na opłaty za śmieci dla rodzin wielodzietnych.

Mieszkaniec w treści pisma domaga się od Rady Miejskiej w Pszczynie, aby niezwłocznie podjęła działania prowadzące do wprowadzenia częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami dla rodzin wielodzietnych zgodnie z zapowiedziami z dnia 23 czerwca 2022 roku lub w przypadku rezygnacji z wprowadzenia ulg, publicznie poinformowała wszystkich mieszkańców o przyczynach i konsekwencjach takiej decyzji oraz ewentualnie przedstawiła alternatywne propozycje wsparcia dla rodzin wielodzietnych jakie może zaoferować gmina.

Odpowiedź na petycjęRada Miejska w Pszczynie po rozpatrzeniu wniosku postanowiła nie uwzględnić petycji. W uzasadnieniu wskazuje, dlaczego wprowadzenie ulg dla rodzin wielodzietnych jest nieuzasadnione.

Uzasadnienie uchwały w sprawie ulg:

W dniu 23.01.2024 r. do Rady Miejskiej w Pszczynie wpłynęło pismo mieszkańca zatytułowane jako "Petycja zawiedzionego mieszkańca do Rady Miejskiej w Pszczynie", dotycząca problemu ulg dla rodzin wielodzietnych w opłacie za gospodarowanie odpadami. Osoba wnosząca petycję domaga się zmian w przepisach przyjętych przez Radę Miejską w Pszczynie, dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami.

Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania. Komisja dokonała szczegółowej analizy petycji na posiedzeniu 9.02.2024 r. W toku analizy petycji poddano ją ocenie pod kątem formalnym w odniesieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

(...)

Przedmiotem petycji jest żądanie zmiany przepisów prawa lub podjęcie innego działania w sprawie dotyczącej życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W związku z powyższym żądanie wskazane w petycji mieści się w kompetencjach przyznanych gminie Pszczyna zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Rada Miejska w Pszczynie jest właściwa do rozpatrzenia złożonej petycji.

W gminie Pszczyna obowiązują następujące zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Zwolnienie w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Uchwała nr LII/643/22 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 1 grudnia 2022r.). Dochód uprawniający do świadczeń wynosi 776 zł netto lub 660 zł netto na osobę w rodzinie. Zwolnieniem z opłat objętych jest 14 nieruchomości. Ulga wynosi 556,80 zł/miesiąc.

2. Zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Uchwała nr XVII/258/20 Rady Miejskiej Pszczynie z dnia 19 marca 2020r.). Zwolnienie wynosi 3zł/osoby/miesiąc.

Zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744, z późn. zm.).

W ustawie o Karcie Dużej Rodziny, do której odwołuje się art. 6k ust. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 4 ust. 1 prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Natomiast art. 4 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny precyzuje kogo uważa się za członków rodziny wielodzietnej.

Członkami rodziny wielodzietnej są: 1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka; 2) małżonek rodzica; 3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, a której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Istota zwolnienia, o którym mowa w art. 6k ust.4 o utrzymaniu czystości porządku w gminach opiera się na założeniu, że jego adresatami są właściciele nieruchomości i dodatkową przesłanką jej zastosowania jest zamieszkiwanie osób, które ustawa o Karcie Dużej Rodziny definiuje jako członków rodziny wielodzietnej. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny nie przewiduje kryteriów różnicowania wysokości przyznawanych uprawnień w zależności od ilości osób wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.

W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do przyjęcia progresywnego ukształtowania stawek zwolnień dla poszczególnych członków rodzin wielodzietnych. Wystarczy zamieszkiwanie na terenie danej nieruchomości któregokolwiek z członków rodziny wielodzietnej określonych w art. 4 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, aby mógł skorzystać ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ostateczną decyzję w przedmiocie przyznania przedmiotowego zwolnienia oraz określenia jego wysokości leży w kompetencji Rady Miejskiej w Pszczynie. Zgodnie z informacją uzyskaną w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie Kartę Dużej Rodziny posiada 10 729 mieszkańców gminy. Obciążenie dla budżetu gminy w przypadku wprowadzenia tej ulgi w wysokości 5,00 zł/mieszkańca/miesiąc wynosi 53 645,00 zł w ujęciu miesięcznym oraz 643 740,00 zł w ujęciu rocznym.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 67a paragraf 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, istnieje możliwość umorzenia zaległości, rozłożenia na raty zaległości oraz odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych. Podatnik może zwrócić się do organu o zastosowanie ulgi do istniejącej już zaległości uzasadniając swą prośbę np. trudną sytuacją finansową. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową wszystkich mieszkańców posesji objętych opłatą za odbiór odpadów komunalnych.

W związku z powyższym na podstawie udzielonych wyjaśnień oraz zgromadzonej dokumentacji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zarekomendowała aby nie uwzględnić petycji. W świetle powyższych ustaleń Rada Miejska w Pszczynie postanawia nie uwzględnić petycji.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Gardiasz.Autor petycji zabrał głos w sprawie również podczas sesji w dniu 21 marca. Stwierdził, że radni powinni wytłumaczyć się z braku podjęcia działań, zamiast zamiatać sprawę pod dywan. Dodał, że w jego odczuciu brakuje merytorycznego rozpatrzenia petycji. Podkreślił, że oczekuje, iż radni zajmą się wprowadzeniem ulg, albo przeproszą mieszkańców.

- Duże rodziny to nie są jacyś żebracy, którzy bez tych pieniędzy sobie nie poradzą. Oni sobie poradzą - wystarczy im nie przeszkadzać. Nie trzeba wrzucać im więcej na garb. To są dumni i odpowiedzialni za wspólnotę ludzie, którzy oczekują uczciwego traktowania. Ci mieszkańcy chcieliby się dowiedzieć, jakie są dla radnych priorytety, jeśli chodzi o inwestycje. Jako przykład podam domki dla owadów. Trzeba to sobie poukładać - co jest ważne, a co jest mniej ważne. Myślę, że dzięki temu, że tutaj jestem, część z państwa zastanowi się, czy aby na pewno kredyt zaufania z poprzednich wyborów został spłacony - mówił Piotr Stryjniak.

Żaden z radnych nie odniósł się do słów mieszkańca. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji.

Wyniki głosowania:

  • Za (18 radnych): Dutkowski Marek,Dyrda Renata, Fuławka Krystyna, Gardiasz Arkadiusz, Gruszka Ireneusz, Kopiec Henryk,Kubis Jacek, Kuczera Grzegorz, Leki Marcelina,Mańka Andrzej, Psik Barbara, Rabaszowski Piotr, Rąba Monika, Stieber Maciej, Szczotka Leszek, Szostak Maria, Wojciechowska-Smolarz Marta, Wojtanowicz Andrzej.
  • Wstrzymało się (2 radnych): Szklorz Marek, Wróbel Rafał.
  • Brak głosu: Kanafek-Lewandowska Marcela
  • Nieobecni (2 radnych): Tetla Łukasz, Ziebura Michał.

ar / pless.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj