Reklama

Wiadomości

 • 26 lipca 2023
 • 27 lipca 2023
 • wyświetleń: 4851

Posłanka Mirosława Nykiel pyta o finansowanie pszczyńskiego szpitala. Ministerstwo Zdrowia odpowiada

Końcem czerwca posłanka Mirosława Nykiel zwróciła się do ministra zdrowia z pytaniami w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Joannitas w Pszczynie i wysokości ryczałtu dla tej placówki wypłacanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Odpowiedzi udzielił Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

szpital Joannitas, szpital w Pszczynie
Posłanka M. Nykiel pyta o finansowanie pszczyńskiego szpitala. Ministerstwo Zdrowia odpowiada · fot. Maria Janosz / pless.pl


- Nie ulega wątpliwości, że w okresie po pandemii COVID-19 władze państwowe powinny zwracać szczególną uwagę na odpowiednie dofinansowanie szpitali powiatowych w całej Polsce. To one są najbliżej ludzi i świadczą dla nich najbardziej potrzebne usługi medyczne. Jedną z takich jednostek jest Szpital Joannitas w Pszczynie - najważniejsza instytucja ochrony zdrowia w powiecie pszczyńskim - wskazała Mirosława Nykiel i dodała: - W 2022 r. z jego usług skorzystało 26 030 osób. Jego rola w zapewnieniu usług medycznych dla mieszkańców całego regionu jest nieoceniona.

- W kontekście powyższego z wielkim zaniepokojeniem przyjęłam informację, iż Narodowy Fundusz Zdrowia wypłaca szpitalowi ryczałt w wysokości niepozwalającej na zapewnienie mu podstawowej działalności. Jak informują władze szpitala, ryczałt na jego funkcjonowanie jest o blisko milion złotych niższy, niż wynoszą rzeczywiste koszty jego funkcjonowania. Oznacza to, że szpital ponosi milion złotych strat miesięcznie, narasta zadłużenie w opłacaniu składek ZUS. Brak jest także zrozumienia i woli współpracy ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - odmawia on zawarcia ugody, a także grozi egzekwowaniem płatności i zajmowaniem kont szpitala - czytamy w piśmie.

Posłanka wspomniała, że samorządowcy powiatu pszczyńskiego zwrócili się z apelem o zwiększenie ryczałtu dla szpitala o milion złotych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zaapelowała również o "natychmiastowe przeliczenie i zwiększenie ryczałtu dla Szpitala Joannitas w Pszczynie oraz przekazywanie przez NFZ środków adekwatnych do kosztów funkcjonowania". - Niedopuszczalne jest, aby przez decyzję Narodowego Funduszu Zdrowia i rządu Prawa i Sprawiedliwości mieszkańcy powiatu pszczyńskiego pozbawieni byli dostępu do opieki zdrowotnej - uzasadniła.

W związku z powyższym zwróciła się do ministra zdrowia z prośbą o odpowiedź na pytania:

 1. Dlaczego Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje Szpitalowi Joannitas w Pszczynie ryczałt na poziomie niewystarczającym na pokrycie kosztów jego funkcjonowania?
 2. Czy ministerstwo zamierza udzielić wsparcia finansowego dla szpitala? Czy Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza dokonać przeliczenia ryczałtu i przekazania środków adekwatnych do kosztów funkcjonowania placówki?
 3. Kiedy Szpital Joannitas w Pszczynie będzie mógł normalnie funkcjonować, a jego władze i pracownicy nie będą musieli obawiać się o swoje miejsca pracy i sytuację finansową szpitala?


Warto dodać, że w międzyczasie Szpital Joannitas w Pszczynie poinformował, że od 12 lipca wszedł w proces restrukturyzacyjny. Piszemy na ten temat w artykule: Restrukturyzacja szpitalnej spółki. Problemy finansowe.

Posłanka Mirosława Nykiel
Posłanka Mirosława Nykiel · fot. iTV Sejm


21 lipca ukazała się odpowiedź sekretarza stanu Waldemara Kraski na interpelację Mirosławy Nykiel. Poniżej przedstawiamy pełną treść pisma.

Na wstępie informuję, że zgodnie z art. 136c ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), przy ustalaniu wysokości ryczałtu dla danego świadczeniodawcy uwzględnia się:
1) wysokość środków finansowych zaplanowanych na finansowanie świadczeń w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia, określoną w planie zakupu świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 131b ust. 1 ustawy;
2) dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych i sprawozdanych za poprzedni okres rozliczeniowy finansowanych w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia w zakresie:
a) liczby i rodzaju udzielonych świadczeń,
b) cen udzielonych świadczeń,
c) parametrów jakościowych związanych z procesem udzielania tych świadczeń;
3) parametry dotyczące relacji liczby świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w poprzednich okresach rozliczeniowych, odpowiadające wzrostowi lub spadkowi liczby tych świadczeń.

Jednocześnie przy ustalaniu wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia w sytuacjach związanych z przerwą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawcę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, albo w innych uzasadnionych sytuacjach związanych ze zmianą zakresu działalności leczniczej świadczeniodawcy, która będzie mieć albo miała wpływ na dane określone w art. 136c ust. 3 pkt 2 ustawy, jest możliwe dokonanie odpowiedniej korekty wysokości ryczałtu. Doprecyzowanie sposobu ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia znalazło odzwierciedlenie w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1783, z późn. zm.), które aktualnie zostało znowelizowane przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248).

Zgodnie z przepisem § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dokonane zostanie odpowiednie zwiększenie ryczałtu PSZ w bieżącym okresie rozliczeniowym świadczeniodawcom, którzy - w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie popandemicznym - wykonali świadczenia w skali przekraczającej liczbę jednostek sprawozdawczych, stanowiącą podstawę ustalenia wysokości ryczałtu PSZ, w oparciu o przepis art. 136c ust. 4 ustawy. Przewiduje się, że takie zwiększenie odpowiadać będzie 60% liczby jednostek sprawozdawczych zrealizowanych ponad zaplanowaną liczbę tych jednostek.

Ponadto, zgodnie z rekomendacją Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r., na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, dokonane zostanie zwiększenie o 2,35% wolumen świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w formie ryczałtu PSZ, w celu skompensowania świadczeniodawcom wzrostu kosztów działalności spowodowanego inflacją oraz wzrostem kosztów wynagrodzeń personelu zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych, będącego pośrednim skutkiem realizacji ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1352).

Dodatkowo zgodnie z powyższą rekomendacją Prezesa AOTMiT dokonane zostanie zwiększenie wartości ryczałtu PSZ w związku z wzmocnieniem wycen w wybranych obszarach (interna/chirurgia ogólna/położnictwo) o szczególnej istotności dla działalności szpitali I i II stopnia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Należy zaznaczyć, że wprowadzona forma przekazywania środków zapewnia możliwość elastycznego dysponowania dostępnymi środkami przez zarządzających podmiotami leczniczymi, umożliwiając tym samym efektywne funkcjonowanie podmiotu.

Jednocześnie informuję, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. 2614) NFZ został upoważniony do zwiększenia kwoty ryczałtu systemu zabezpieczenia w przypadku świadczeniodawców, którzy przekroczyli liczbę jednostek sprawozdawczych zaplanowaną na okres rozliczeniowy obejmujący rok 2022, co pozwoliło na przekazanie dodatkowych środków szpitalom, które wykonując zwiększoną liczbę świadczeń w warunkach epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, przyczyniły się do "spłacania długu zdrowotnego" wobec pacjentów.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzono regulacje gwarantujące szpitalom, których poziom realizacji świadczeń w 2022 r. był niższy niż zakładany przy ustaleniu ryczałtu na 2022 r., wypłatę dodatkowych środków finansowych, zapewniających utrzymanie wielkości umowy ryczałtowej na dotychczasowym poziomie. Wypłata tych środków następuje na wniosek świadczeniodawcy, składanego dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ, z którym zawarł umowę.

Ponadto należy wskazać, że w dniu 24 maja 2023 r. pozytywnie zaopiniowana została zmiana planu finansowego NFZ na rok 2023. Zgodnie z powyższym, plan finansowy NFZ zwiększył się o blisko 4,8 mld zł. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone głównie na:
 • świadczenia nielimitowane;
 • świadczenia onkologiczne w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej;
 • świadczenia w ramach sieci szpitali PSZ;
 • świadczenia stomatologiczne w związku ze zmianami w ich rozliczaniu;
 • świadczenia opieki koordynowanej w POZ.


Mając na względzie powyższe, pragnę zapewnić, że Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia nieustannie podejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej szpitali, uwzględniając aktualne potrzeby.

Z wyrazami szacunku

Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj