Reklama

Wiadomości

  • 23 czerwca 2023
  • wyświetleń: 581

Radni udzielili absolutorium wójtowi gminy Pawłowice

20 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Gminy Pawłowice odbyła się sesja absolutoryjna poprzedzona dyskusją nad Raportem o stanie gminy Pawłowice za rok 2022.

Radni udzielili absolutorium wójtowi gminy Pawłowice
Radni udzielili absolutorium wójtowi gminy Pawłowice · fot. UG Pawłowice


Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Pawłowice Bogusława Pietrek. Na początku zastępczyni wójta Joanna Śmieja przedstawiła najważniejsze działania urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy jakie wydarzyły się od 30 maja do 20 czerwca 2023 r. Sprawozdanie międzysesyjne od 30 maja do 20 czerwca 2022 r.

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na wójta obowiązek corocznego sporządzenia i przedłożenia radzie gminy raportu o stanie gminy, czyli dokumentu stanowiącego podsumowanie rocznej działalności wójta. 31 maja Raport o stanie Gminy Pawłowice z rok 2022 trafił do Rady Gminy Pawłowice. Mieszkańcy mogli się z nim zapoznać na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej (na podstawie raportu powstała publikacja, która właśnie jest dostarczana mieszkańcom za pośrednictwem poczty).

Radni udzielili absolutorium wójtowi gminy Pawłowice
Radni udzielili absolutorium wójtowi gminy Pawłowice · fot. UG Pawłowice


Podczas sesji wójt Franciszek Dziendziel prezentując raport przedstawił najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje, wydarzenia w gminie, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek, dane liczbowe dotyczące różnych obszarów gminy oraz nagrody przyznane gminie. Do najważniejszych inwestycji należą między innymi: modernizacja pomieszczeń kuchennych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowicach wraz z zakupem nowoczesnego wyposażenia, budowa sceny z zadaszeniem i widownią przy Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach, I etap przebudowy Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach, budowa Wodnego Placu Zabaw w Osiedlu Pawłowice, budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Pielgrzymowicach, ostatni etap przebudowy ul. Zapłocie i przebudowa ul. Myśliwskiej w Pawłowicach oraz przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni ul. Poprzecznej w Warszowicach.

Zgodnie z przepisami, nad raportem przeprowadzono debatę, a następnie radni podjęli uchwałę o udzieleniu wójtowi gminy wotum zaufania.

Następnie Barbara Szulińska Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pawłowice za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe. Odczytała też opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia. Podczas głosowania radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pawłowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2022 r.

Ubiegłoroczny budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 144 188 076,62 zł, co oznacza, że dochody zostały zrealizowane w 100,55% w stosunku do zakładanego planu. Natomiast wydatki budżetowe w stosunku do planu zrealizowano na poziomie 87,96%, czyli wydano 149 726 616,17 zł. Na zadania inwestycyjne przeznaczono z budżetu gminy 40 187 801,53 zł. Różnica między zrealizowanymi dochodami i wydatkami stanowi wynik budżetu, który na koniec 2022 roku wyniósł
-5 538 539,55 zł, co oznacza, że rok 2022 zakończono deficytem budżetowym. Został on pokryty z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 1 181 182,50 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 687 577,70 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 669 779,35 zł. Dochody na jednego mieszkańca gminy wyniosły w minionym roku 8 387,42 zł, natomiast wydatki 8 709,59 zł.

Prezentacja dotycząca sprawozdania z budżetu za rok 2022

Radni udzielili absolutorium wójtowi gminy Pawłowice
Radni udzielili absolutorium wójtowi gminy Pawłowice · fot. UG Pawłowice


Helena Matera przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium i wydała pozytywną opinię w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Radni udzielili go jednogłośnie, co oznacza, że ubiegłoroczne działania finansowe wójta jako organu wykonawczego były prawidłowe. Wójt podziękował radnym za udzielone absolutorium i wotum zaufania, podkreślił, jak ważną rolę w realizowaniu zadań spełniają pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. Zaznaczył, że w ciągu ostatnich lat kondycja finansowa gminy znacznie się poprawiła, wzrósł dochód na mieszkańca, a gmina stanowi atrakcyjne miejsce dla przedsiębiorców, o czym świadczy 1350 zarejestrowanych firm. Nowym wyzwaniem jest jednak znaczny wzrost cen za energię oraz nakładów finansowych na inwestycje drogowe i budowlane.

W drugiej części sesji radni przegłosowali m.in. zmiany w budżecie na rok 2023, przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice, uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Pawłowicach, Krzyżowicach i Pniówku oraz nadano nazwę ul. Dworcowa drodze gminnej stanowiącej drogę boczną ul. Pszczyńskiej w kierunku ul. Kościelnej w Warszowicach.

Ponieważ czerwcowa sesja była ostatnią przed wakacjami, przewodnicząca rady na zakończenie życzyła mieszkańcom oraz pracownikom samorządowym udanego wypoczynku.

Relacja z sesji 20.06.2023 r. on-line

Wszystkie uchwały z sesji 20.06.2023

BM / pless.pl

źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.