pless.pl

Wiadomości

  • 25 listopada 2022
  • wyświetleń: 286

Jak wygląda rozwój dziecka w rodzinie alkoholowej?

Materiał partnera:

Z definicji rodzina to grupa osób, która jest ze sobą powiązana poprzez pokrewieństwo lub powinowactwo, wspólnie zamieszkująca i gospodarująca. Wyznacznikiem życia rodzinnego powinna być miłość, wzajemny szacunek, troska o siebie nawzajem oraz ofiarowanie pomocy. Jednak nie zawsze tak jest. Co ważne, wszelkie zachodzące zmiany w rodzinie oddziałują na wszystkich jej członków. Nie inaczej jest w przypadku uzależnienia.

rodzina alkoholowa co to


Czym jest rodzina alkoholowa?Pojęcie rodzina alkoholowa jest stosowane w przypadku, kiedy przynajmniej jeden z jej członków jest alkoholikiem. W sytuacji, kiedy dana osoba popada w uzależnienie, wówczas stopniowo zaczyna tracić kontrolę nad swoim życiem. Do tego dochodzą problemy zawodowe, finansowe i emocjonalne, co przekłada się na pozostałe osoby. Choroba alkoholowa nie dotyka jedynie alkoholika, w takim przypadku cierpi także współmałżonek, dzieci oraz wszyscy inni członkowie rodziny. Oni także zmieniają swoje zachowania i tak rozpoczyna się proces dostosowywania się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Dochodzi do zachwiania całego systemu wartości rodziny, a nowa sytuacja wymaga odmiennych sposobów radzenia sobie z nią. Rodzina z problemem alkoholowym to także podporządkowanie codziennego życia pod osobę uzależnioną, jego problemy i potrzeby.

Przeczytaj także: Wpływ alkoholu na życie i relacje w rodzinie

Jak takie środowisko domowe wpływa na dziecko?Jak wcześniej wspomniano, "zdrowa" rodzina to m.in. miłość, wsparcie czy troska. Dziecko w rodzinie alkoholowej tego nie doświadcza. Tutaj cała uwaga kierowana jest w stronę alkoholika, a potrzeby innych członków schodzą na dalszy plan. Niestety najczęściej to właśnie dzieci przejmują na siebie rolę rodziców. Starają się ich wspierać, dbać o dobre samopoczucie czy pomagają w trudnych sytuacjach. Często zdarza się także, że niepijący rodzic koncentruje całą swoją uwagę na uzależnionym współmałżonku, całkowicie pomijając przy tym swoje dzieci. Przejawia się to w ten sposób, że dorosła osoba trzeźwa stara się za wszelką cenę nie dopuścić do rozpadu integralności swojej rodziny. Pragnie zapobiec dalszemu piciu swojego partnera, chroniąc go ze wszystkich sił przed konsekwencjami picia. Takie działanie nieświadomie pogłębia problem, co przekłada się na rosnącą frustrację oraz presję, która wymusza poniekąd podjęcie kolejnych działań mających na celu zapobieganiu alkoholizmowi. Postępowanie to przekłada się na dzieci, skutkuje mniejszą uwagą, poświęceniem czy zaangażowaniem w ich życie, co w konsekwencji prowadzi do włączenia ich we współuzależnienie.

Tutaj pojawia się schemat rodziny alkoholowej, czyli dysfunkcyjny system, którym rządzą trzy twarde i sztywne reguły:

  • NIE MÓW - czyli zachowaj dyskrecję, nie zwierzaj się, milcz na temat tego, co się dzieje w środowisku domowym. Taka postawa wynika głównie z poczucia wstydu i lęku dotyczącego problemu alkoholowego. Nie mów, czyli zachowaj w tajemnicy przed wszystkimi, staje się to główną zasadą wszystkich członków rodziny.
  • NIE UFAJ - czyli bądź czujny i nikomu nie zawierzaj, zarówno członkom własnej rodziny, jak i innym osobom. Zaufanie może wiązać się z doznaniem krzywdy. Taka postawa wynika głównie z chaosu, w jakim żyją członkowie rodziny alkoholowej. Niemożność przewidzenia reakcji lub zachowań alkoholika przekłada się na brak zaufania do kogokolwiek.
  • NIE ODCZUWAJ - dzieci często pozostawione same sobie, boją się nazywać własne uczucia, starają się być twarde i nie okazują własnych emocji.


role dziecka w rodzinie alkoholowej


Jakie są role dziecka w rodzinie alkoholowej?Choroba alkoholowa skutecznie destabilizuje cały system rodziny i odwraca role, które są w nim pełnione. Dotyczy to w szczególności dzieci, które doświadczając dysfunkcyjnych zachowań, starają się z jednej strony ratować sytuację, z drugiej zaś przetrwać i ponieść jak najmniejsze straty.

Role dzieci w rodzinie alkoholowej:

  • bohater - w tę rolę zazwyczaj wchodzi najstarsze rodzeństwo, które na swoje barki bierze odpowiedzialność za całą rodzinę. Staje się nad wiek dojrzałe. Przejmuje obowiązki swoich rodziców i opiekuje się młodszym rodzeństwem;
  • kozioł ofiarny - nie akceptuje sytuacji domowej i stara się szukać wsparcia, gdzie indziej. Często stwarza problemy, opuszczając się w nauce, popadając w konflikty z prawem czy sam się uzależnia;
  • maskotka - najczęściej dotyczy najmłodszego rodzeństwa, które stara się być w centrum zainteresowania całej rodziny. Rozładowuje napięcie poprzez rozśmieszanie i zabawianie;
  • niewidoczne dziecko - czyli smutne, wycofane, zamknięte w sobie. Nie stwarza problemów i niczym się nie wyróżnia.


Jak można wyjść z tego problemu?Jedyną i skuteczną metodą leczenia alkoholizmu jest dobrowolne poddanie się terapii. Najlepsze efekty przynosi pobyt w zamkniętej placówce, która nie tylko umożliwia całodobową opiekę, ale także całkowite odcięcie się od dotychczasowego środowiska, co znacząco wpływa na jakość całego procesu. Jednym z takich miejsc jest ośrodek leczenia uzależnień "Przebudzenie" we Wrocławiu, który dysponuje specjalistyczną kadrą oraz fachowym wsparciem i opieką. Co ważne, osoby współuzależnione, czyli pozostali członkowie rodziny również powinni skorzystać z pomocy psychoterapeuty. Pozwoli im to uwolnić się od przykrych i bolesnych doświadczeń oraz nauczyć się funkcjonować na nowo w trzeźwej rodzinie.

Alkoholizm to choroba, którą można skutecznie leczyć. Potrzebna jest silna motywacja, determinacja i profesjonalna terapia. Ważne jest także, aby pozostali członkowie rodziny również znaleźli dla siebie pomoc i wsparcie, aby móc nauczyć się prawidłowego funkcjonowania na nowo.