Wiadomości

  • 27 października 2022
  • wyświetleń: 939

PIT 36L - najważniejsze informacje o deklaracji

Materiał partnera:

PIT 36L potocznie zwany jest formularzem podatkowym "liniowców", od litery "L" przy numerze formularza. Formularz skierowany jest faktycznie do podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą (lub działy specjalne produkcji rolnej), które to opodatkowane były na zasadach podatku liniowego (określonego w art. 30c lub 30 ca Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.)Termin składania deklaracjiFormularz podatkowy PIT 36L należy przygotować i złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. W praktyce oznacza to, że zeznanie podatkowe PIT 36L za rok 2022 podatnicy przygotowywać będą od 15 lutego 2023 do 30 kwietnia 2023. W tym miejscu jednak trzeba wziąć pod uwagę również zasady szczególne, oraz zasady ogólne podatkowe.

W zakresie zasad ogólnych Ustawa ordynacja podatkowa stanowi, że w przypadku jeżeli dany termin przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy ostatni dzień terminu zostaje przesunięty, a za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po tym dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba, że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Dlatego w praktyce, jeżeli 30 kwietnia 2023 roku przypada w niedzielę, termin ten zostanie przedłużony do 2 maja 2023 roku.

Dodatkowo w przypadku jeżeli deklaracja PIT 36L zostanie przygotowana i złożona przed początkiem terminu zostanie uznana za złożoną w pierwszym możliwym dniu terminu to jest 15 lutego 2022 roku.
Wyciąg z przepisów

Pit-36L


Ustawa o PITArt. 45 ust. 1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Ustawa Ordynacja Podatkowa


art. 12 § 5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Formy złożenia deklaracji podatkowejPIT 36L można przygotować i złożyć w dwóch formach: papierowej (poprzez papierowe zeznanie zwane tradycyjnym), oraz elektronicznej (poprzez zeznanie elektroniczne znane e-PIT).
  • W przypadku deklaracji w formie tradycyjnej zeznanie PIT 36L podatnicy mogą złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem specjalnych centrów obsługi (zgodnie z Ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej). PIT 36L w formie tradycyjnej może zostać również złożony w formie papierowej poprzez nadanie w placówce pocztowej polskiego operatora wyznaczonego Poczty Polskiej S.A. W takim wypadku za datę złożenia zeznania uważa się datę stempla pocztowego, a dowodem jest dowód nadania listu poleconego.
  • Zeznanie elektroniczne można przygotować i wysłać przez internet. PIT 36L online można przygotować w ramach portali rządowych, lub w specjalnych aplikacjach do przygotowywania PIT online. Potwierdzeniem złożenia takiej deklaracji jest tak zwane urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).


Właściwy urząd skarbowy do PIT 36LDeklarację PIT 36L należy złożyć do właściwego dla określonego podatnika urzędu skarbowego. W tym miejscu wyjaśnić należy, że właściwym urzędem skarbowym będzie:
  • w przypadku podatników, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (nieograniczony obowiązek podatkowy) - urząd skarbowy, (przy pomocy którego naczelnik urzędu), jest właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania, a w przypadku jeżeli podatnik przestał zamieszkiwać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - to według właściwego ostatnio miejsca zamieszkania na terytorium polski;
  • dla podatników, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) - zeznanie składa się do właściwego urzędu skarbowego (przy pomocy którego naczelnik urzędu), jest właściwy dla spraw opodatkowania osób zagranicznych.


Pit-36L


Załączniki do formularzaW określonych przypadkach podatnicy muszą poza dokumentem głównym złożyć dodatkowe dokumenty. Są to tak zwane załączniki, które również należy opracowywać i składać w przewidzianej (oficjalnej) dla PIT formie, na specjalnych wzorach urzędowych. Dla PIT 36L obowiązującymi załącznikami są: są: PIT/B, PIT/IP, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, PIT/Z, PIT/PM, PIT/O, PIT/NZI, PIT/MIT, PIT/WZ oraz PIT/SE.

Podpisanie deklaracji i pełnomocnictwaDeklaracja podatkowa PIT 36L może zostać złożona (oraz podpisana) osobiście przez podatnika, ale również przez stosownie umocowanego pełnomocnika. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika jest wystarczające do wykonania obowiązku podatkowego i zwalnia podatnika z osobistej konieczności podpisania deklaracji. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji należy złożyć organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja właśnie dotyczy. Natomiast w przypadku jeżeli podatnik składa deklarację podatkową za pomocą środków komunikacji elektronicznej to pełnomocnictwo winno zostać złożone naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników, tj. określonemu w art. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.)