pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 11 lipca 2006
  • wyświetleń: 2381

Stypendia dla studentów

W związku z przystąpieniem do programu stypendialnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, dla studentów w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, Powiat Pszczyński zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2006/2007.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy spełniają jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:

1) na stałe zameldowani są na terenie Powiatu Pszczyńskiego,

2) są studentami państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, prowadzonych
w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym i pobierają naukę
w toku studiów magisterskich oraz studiów wyższych zawodowych,

3) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r., Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami), czyli nie wyższym niż 504,00 zł netto lub 583,00 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Potrzebne dokumenty:

- wniosek o przyznanie stypendium,
- oświadczenie o sytuacji materialnej za rok 2005 wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, (Urząd Skarbowy, karta podatkowa)
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- potwierdzenie zameldowania na terenie Powiatu Pszczyńskiego (ksero dowodu osobistego + oryginał dowodu do wglądu),
- zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt, iż stypendysta jest studentem w roku akademickim 2006/2007 (informacja nt. wysokości otrzymywanego w roku 2005 stypendium z uczelni)

Wysokość stypendium:

- przyznanie świadczenia w wysokości maksymalnie 150 zł w skali miesiąca, maksymalnie przez 5 miesięcy osobom, które wykazują miesięczny dochód za rok 2005 do 316,00 netto, wyliczony w sposób zapisany w Ustawie z dnia 28 listopada 2003r. z oświadczeniach
rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255, Dz.U. z 2004r. Nr 35 poz. 305 i Nr 64, poz.593);

- przyznanie świadczenia w przypadku, gdy pozostaną środki po udzieleniu stypendium studentom znajdującym się w przedziale dochodów od 0,00-316,00, maksymalnie przez 5 miesięcy osobom wskazanym przez projektodawcę, które wykazują miesięczny dochód za rok 2005 od 316,01 netto do 504,00 netto (lub do 583,00 netto w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności), wyliczony w sposób zapisany
w Ustawie z dnia 28 listopada 2003r. z oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255, Dz.U. z 2004r. Nr 35 poz. 305 i Nr 64, poz.593).


Wnioski należy składać w dniach od 10 lipca 2006r. do dnia 11 sierpnia 2006r. w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, pokój 33, tel: 449-23-04

Powiat

------------------

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.