Reklama

Wiadomości

 • 2 października 2022
 • 6 października 2022
 • wyświetleń: 5554

Jak spędzamy czas wolny w Pszczynie? Raport z badań

W ramach zadania "Studia i analizy krajobrazu kulturowego na potrzeby utworzenia parku kulturowego w Pszczynie" wykonano badania ankietowe, które skierowane były do mieszkańców oraz turystów. W jaki sposób obecnie spędzamy czas wolny, a w jaki chcielibyśmy go spędzać? Co można zmienić, poprawić w naszym mieście? Co jest największą atrakcją Pszczyny? Kto powinien zostać jej twarzą? Tego i wielu innych rzeczy dowiemy się z raportu.

pszczyna z lotu ptaka, rynek, starówka, ratusz
Pszczyna z lotu ptaka · fot. UM Pszczyna


Gmina Pszczyna rozpoczęła przygotowania do utworzenia na terenie miasta parku kulturowego. Wyznaczenie takiego obszaru niesie ze sobą wiele korzyści. Pozwoli skuteczniej chronić zabytkowy krajobraz i charakter miasta. Wpłynie także na poprawę estetyki przestrzeni publicznej. Więcej na temat powstania parku kulturowego pisaliśmy w artykule: Powstanie park kulturowy w Pszczynie.

Celem przeprowadzanych badań w postaci ankiety było włączenie społeczeństwa w proces tworzenia parku kulturowego w Pszczynie oraz pozyskanie informacji zwrotnych na potrzeby najbliższych działań planistycznych i inwestycyjnych. Ponadto pozyskano cenne informacje dotyczące oceny możliwości spędzania wolnego czasu w Pszczynie czy wizerunku i promocji miasta.

Przeprowadzone badanie ankietowe cieszyło się dużą popularnością wśród mieszkańców, głównie za sprawą znacznego wsparcia lokalnych organizacji pozarządowych oraz wykorzystania mediów społecznościowych. Wolontariusze i pracownicy Urzędu Miasta zebrali łącznie 76 arkuszy papierowych, a drogą elektroniczną wypełniono 516 ankiet.

Jak czytamy w podsumowaniu raportu, miejsce zamieszkania nie stanowiło znaczącego czynnika determinującego omówionych poniżej preferencji ankietowanych. Nie dostrzeżono wyraźnych rozbieżności w strukturze odpowiedzi wskazywanych przez mieszkańców Pszczyny i respondentów spoza miasta.

Kobiet zagłosowało 413 -70%, a mężczyzn 179 -30%, w tym:

 • Mieszkańców Pszczyny (402) - 67%
 • Mieszkańców miejscowości w pobliżu Pszczyny (171) - 29%
 • Osób mieszkających w innej części kraju (19) - 4%.


Wiek respondentów:

 • Osoby w wieku do 18 lat (81) -14%
 • Osoby w wieku 19 -30 lat (152) -26%
 • Osoby w wieku 31 -50 lat (288) -48%
 • Osoby w wieku 51-70 lat (65) -11%
 • Osoby w wieku ponad 70 lat (6) -1%


Pszczyna z lotu ptaka, rynek, starówka, ratusz, zamek
Pszczyna z lotu ptaka · fot. pless.pl


Pierwsze pytanie, dotyczące preferowanej formy spędzania wolnego czasu poza domem, potwierdza trendy zauważalne w innych ośrodkach. Większość ankietowanych preferuje wypoczynek w parku lub eskapady rowerowe (wypoczynek w parku w formie pikniku, spacery po lesie lub wycieczki rowerowe były również często wskazywane w polu "inna odpowiedź").

Drugą ważną formą wypoczynku są spotkania towarzyskie - w kawiarni lub pubie, w dobrej restauracji lub na koncercie - co trzeci ankietowany udzielił takich odpowiedzi.

Bardziej aktywne działania, takie jak bieganie, uprawianie sportów miejskich (rolki, siłownia na świeżym powietrzu) lub uczestniczenie w grach zespołowych, cieszą się najmniejszym zainteresowaniem.

Pszczyna,Zamek,Park,Jesień,ZłotaJesień,Październik,LovePless,LoveSilesia,fotodnia,instagram
Park pszczyński jesienią · fot. pless.pl


Mieszkańcy Pszczyny podczas spotkań z rodziną lub przyjaciółmi i znajomymi spędzają najwięcej wolnego czasu w parkach miejskich (niemal trzy czwarte respondentów udzieliła takiej odpowiedzi) oraz na Starym Mieście (co trzeci ankietowany). Jednocześnie spacery po parkach miejskich, obok spotkań w obiektach gastronomicznych, stanowią najlepiej ocenianą pod względem warunków formę spędzania wolnego czasu w Pszczynie. W tym ujęciu, większość respondentów, a zwłaszcza mieszkańców Pszczyny, nisko ocenia warunki do odwiedzania kin, muzeów lub galerii sztuki, podkreślając konieczność wzmacniania tego typu form wypoczynku.

W zakresie sposobów pozyskiwania informacji na temat historii Pszczyny i jej zabytków, zdecydowana większość respondentów wskazuje na środki elektroniczne - Internet, portale internetowe czy media społecznościowe.

terazwpszczynie,pszczyna,parkpszczyński,zamekwpszczynie,lovepless,silesia,lovesilesia,fotodnia,ins
Pszczyński Zamek · fot. pless.pl


Podobnych odpowiedzi udzielono, jeżeli chodzi o poszukiwanie informacji dla turystów podczas odwiedzin w innym mieście - niemal połowa respondentów wskazuje na materiały multimedialne dostępne w Internecie przez telefon komórkowy lub tablet, choć w tym pytaniu znaczna część odpowiedzi dotyczy także informacji dostępnych w terenie, jak tablice z planem miasta czy drogowskazy. Zdecydowanie najmniejszym zainteresowaniem w kontekście pozyskiwania informacji dla turystów cieszą się punkty informacji turystycznej.

Z kolei w pytaniu dotyczącym środków informacji turystycznej i promocji miasta, które należałoby rozwijać w Pszczynie, ankietowani udzielili dość konserwatywnych odpowiedzi. Największy potencjał dostrzeżono w darmowym planie miasta, tabliczkach umieszczanych na zabytkach oraz makietach i wizualizacjach dawnej Pszczyny.

Jako największą atrakcję miasta, którą warto pokazać przyjezdnym, ankietowani uznają Zamek w Pszczynie, wraz z Parkiem Zamkowym, a w następnej kolejności obszar Rynku z Ratuszem oraz Pokazową Zagrodę Żubrów i Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej. Konsekwentnie, biorąc pod uwagę historyczne i przyrodnicze walory, według ankietowanych, w promocji miasta należy wykorzystać przede wszystkim historię książąt Pszczyńskich i Zamku Pszczyńskiego. Podobny potencjał respondenci dostrzegają także w walorach przyrodniczych parków pszczyńskich, a nieco mniejszy w postaci księżnej "Daisy" i turystyce aktywnej (jak rowery, bieganie czy nordic-walking).

Ławka Daisy, ławeczka, zamek, brama wybrańców
Ławeczka Daisy na pszczyńskim rynku · fot. UM Pszczyna


W pytaniu o potencjalną osobę mogącą promować Pszczynę (biorąc pod uwagę zarówno postaci historyczne, jak i współcześnie żyjące -związane lub niezwiązane z miastem) zdecydowana większość głosów zarówno mieszkańców Pszczyny, jak i jej okolic dotyczy postaci księżnej "Daisy".W następnej kolejności wskazano Roberta Makłowicza, Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola oraz Roberta Lewandowskiego, choć należy nadmienić, że liczba głosów oddanych na te osoby jest o jeden rząd wielkości mniejsza w stosunku do liczby głosów wskazujących faworyta.

Według ankietowanych, najistotniejsze korzyści wynikające z utworzenia parku kulturowego to: rewitalizacje i remonty budynków, poprowadzenie nowych szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych oraz bardziej zadbana zieleń miejska, a także - jako mniej znaczące pozytywy - promocja miasta w mediach krajowych i zagranicznych, poprawa jakości informacji turystycznej i uporządkowanie charakteru szyldów.

W zakresie zmian, które należałoby podjąć w celu poprawy wizerunku miasta, ankietowani udzielili dość zróżnicowanych odpowiedzi, przekazując jednocześnie najwięcej informacji spoza proponowanej listy. Jako kwestie najistotniejsze w tym kontekście identyfikują oni: wprowadzenie toalet publicznych, uporządkowanie otoczenia budynków i wyglądu podwórzy, przeprowadzenie remontów budynków, uporządkowanie szyldów i reklam oraz rozwiązanie problemu nietrzeźwych żebraków na Starym Mieście.

Nazywają ich „menelami”. Okupują rynek i park - 22.08.2022
Problem nietrzeźwych Żebraków na Starym Mieście · fot. pszczyna.tv


Nieco mniejsze znaczenie dla respondentów ma: poprawa stanu zieleni miejskiej, zwiększenie liczby organizowanych imprez kulturalnych i poprawa stanu tzw. małej architektury.

Wśród odpowiedzi spoza proponowanej listy najczęściej powtarzają się kwestie dotyczące: zlikwidowania problemu śmieci w przestrzeni miasta, oczyszczenia Pszczynki oraz rozwiązania kwestii zanieczyszczonego powietrza.

Wyniki ankiety wskazują, że oczekiwania respondentów wobec kierunków zmian mających na celu poprawę wizerunku miasta pokrywają się z przewidywanymi korzyściami wynikającymi z utworzenia parku kulturowego jedynie częściowo. Aby w pełni sprostać zidentyfikowanym oczekiwaniom, należałoby podjąć szereg przedsięwzięć uzupełniających - wskazują autorzy raportu z firmy Dworniczak z Wrocławia.

Ze szczegółowymi wynikami raportu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie - kliknij w link.

ar / pless.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.