pless.pl

Wiadomości

  • 5 lipca 2022
  • wyświetleń: 686

Co to jest ADR? Kto powinien mieć uprawnienia i do czego są one niezbędne?

Materiał partnera:

Codziennie w Polsce i na świecie przeprowadza się w szpitalach, przychodniach czy gabinetach lekarskich niezliczone ilości zabiegów medycznych i okołomedycznych, przy wykonywaniu których wytworzone zostają odpady medyczne. Ich bezpieczne unieszkodliwienie możliwe jest dzięki transparentnemu i profesjonalnemu transportowi do właściwej instalacji. Aby taki transport mógł się jednak odbyć zgodnie ze wszystkimi krajowymi i ogólnoeuropejskimi wytycznymi, należy skorzystać z pomocy doświadczonej firmy transportowej, specjalizującej się w transporcie odpadów medycznych. W szeregach takiej firmy znajdziemy wykwalifikowanych kierowców, posiadających właściwe uprawnienia ADR. Czym są uprawnienia ADR oraz jak wygląda proces ich uzyskania, dowiesz się z poniższego materiału. Zapraszamy do lektury!

Co to jest ADR? Kto powinien mieć uprawnienia i do czego są one niezbędne?


Uprawnienia ADR - skąd się wzięły i na czym polegają?Uprawnienia ADR (z fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to uprawnienia do przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Uprawnienia te zostały stworzone w oparciu o międzynarodową konwencją ADR, podpisaną w 1957 roku w Genewie, którą Polska ratyfikowała w 1975 roku.

Co do zasady, uprawnienia ADR muszą posiadać wszyscy kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych.

Konwencja ADR wyraźnie i precyzyjnie określa jakie materiały uznane zostały za towary niebezpieczne, jak również wskazuje właściwy sposób ich pakowania, przechowywania, czy też rozmieszczenia w przestrzeni ładunkowej. Ze względu na coraz większą różnorodność wytwarzanych przez nas dóbr, oraz dynamiczny rozwój sektora transportowego, przepisy zawarte w Konwencji nowelizowane są co 2 lata, tak aby dostosować je do obecnych realiów. Ze względu na zagrożenie dominujące stwarzane przez określone towary niebezpieczne, zostały one podzielone na 13 głównych klas.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych wg. ADR:

1. Materiały i przedmioty wybuchowe.
2. Gazy.
3. Materiały ciekłe zapalne.

4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące oraz materiały wybuchowe stałe odczulone.

4.2 Materiały samozapalne.

4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne.

5.1 Materiały utleniające.

5.2 Nadtlenki organiczne.

6.1 Materiały trujące.

6.2 Materiały zakaźne.

1. Materiały promieniotwórcze.
2. Materiały żrące.
3. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Jak uzyskać uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych?Uprawnienia ADR, tj. dokumenty uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych może uzyskać osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada czynne prawo jazdy kat. B, C lub C+E. Uprawnienia nabywa się w drodze specjalnego szkolenia, które kończy się egzaminem państwowym. Egzamin ma formę testu pisemnego, składającego się z 30 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w trakcie 60 minut. Egzamin uznaje się za zaliczony, jeżeli co najmniej 2/3 udzielonych odpowiedzi jest prawidłowa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, Marszałek Województwa - na podstawie protokołu sporządzonego przez przewodniczącego komisji - w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wydaje kierowcy zaświadczenie ADR.

Głównym celem szkolenia dot. ADR jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami, z jakimi mogą spotkać się podczas wykonywanej pracy, a także jakie działania powinni podjąć w sytuacji wypadku czy zagrożenia. Uczestnicy szkolenia nabywają również profesjonalną wiedzę w zakresie oznakowania pojazdu, sposobu załadunku i rozładunku opakowań z odpadami medycznymi, jak również sposobu postępowania z odpadami tego rodzaju w sytuacjach nadzwyczajnych.

Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień, zyskują również wiedzę na temat kwestii związanych z odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną w związku z transportem towarów niebezpiecznych (w tym również odpadów medycznych), a także uzyskują kompleksową wiedzę w zakresie zasad i zakazów wspólnego transportowania określonych klas towarów niebezpiecznych.

Na co powinien zwrócić uwagę przewoźnik towarów niebezpiecznych, posiadający uprawnienia ADR?  • Upewnić się, że towary niebezpieczne, które będzie przewoził, zostały dopuszczone do transportu;
  • Upewnić się, że wszystkie dane jakich wymaga ADR zostały dostarczone przez nadawcę, przed transportem;
  • Dokonać kontroli stanu przewożonych towarów w zakresie posiadanych przez nie wad - sprawdzić czy nie posiadają uszkodzeń, czy nic nie wydobywa się z opakowania (np. wyciek), czy towary zostały prawidłowo zabezpieczone na czas transportu oraz czy zostały prawidłowo oznaczone;
  • Upewnić się, że pojazd przeznaczony do transportu określonych towarów niebezpiecznych nie posiada braków w niezbędnym wyposażeniu;
  • Sprawdzić czy pojazd, którym będą transportowane odpady posiada właściwie oznakowanie (m.in. w postaci tzw. tablic ADR); Więcej o profesjonalnym transporcie odpadów medycznych dowiesz się pod adresem: https://ekomed-go.pl/.