pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 1 lipca 2022
  • 3 października 2022
  • wyświetleń: 22579

Zasypywanie stawów odpadem kopalnianym. WIOŚ wyjaśnia

Od kilku lat na terenach przy kopalni Silesia w Rudołtowicach postępuje zasypywanie stawu Rontok. Rośnie też hałda. To wszystko wpływa nie tylko na krajobraz miejscowości, ale też na gospodarkę wodną. Latem wróciliśmy do sprawy. Pod koniec września otrzymaliśmy wyjaśnienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Reklama

Degradacja terenu stawów Rontok w Rudołtowicach - 01.07.2022 · fot. pless.pl


O problemie pisaliśmy już 6 lat temu w artykule Nowa hałda w gminie Pszczyna? Spore obawy w Rudołtowicach.

staw,rudołtowice,rontok,pszczyna,hałda,drone,kopalnia,śląsk,fotodnia,instagram
Tereny stawów Rontok w Rudołtowicach - 17.03.2016


Staw Rontok wykorzystywany był przez wiele lat przez kopalnię jako zbiornik wód kopalnianych. Doprowadziło to do degradacji środowiska. Po zamknięciu szybu na terenie Rudoltowic i zaprzestaniu dalszego składowania odpadów kopalnianych, przyroda zaczęła się odradzać - teren stał się zielony, wróciły ptaki i pojawiły się ryby. Jeszcze parę lat temu można tam było spotkać np. łabędzie.

Stawy Rontok w sierpniu 2016 roku - 08.2016 · fot. pless.pl


Zimą 2016 roku odpady pokopalniane zaczęły być przywożone z PG Silesia na teren miejscowości. Częścią tego odpadu rozpoczęto zasypywanie zbiornika wodnego.

Obecnie właściciel terenu kontynuuje zasypywanie stawu kruszywem powstającym z odzysku prowadzonego przez kopalnię PG Silesia bez procesu remediacji tego terenu. Wskazywał na to wiosną zastępca burmistrza Piotr Sidzina w piśmie skierowanym do Okręgowego Urzędu Górniczego. Degradacja postępuje.

Tereny stawów Rontok w 2016 roku:Tereny stawów Rontok w 2022 roku:Jak odpowiedział Piotr Łapa - rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie, na nasze zapytanie o legalność zasypywania stawu Rontok, od początku burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol stał na stanowisku, że takie działanie jest sprzeczne zarówno z obowiązującym prawem (bez wydanego pozwolenia wodnoprawnego) jak i sprzeczne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak poinformowała nas rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Marcela Grzywacz, w czerwcu 2016 roku Starosta Pszczyński odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych - zasypanie zbiornika wody słodkiej oraz przelewu awaryjnego grobli, odtworzenie odwodnienia terenów sąsiednich poprzez wykonanie rowu odwadniającego oraz przelewu w grobli stawowej odprowadzającego wody do zbiornika Rontok. Wniosek w tej sprawie wpłynął do starostwa w marcu 2016 r., a złożył go ówczesny właściciel terenu. Powodem odmowy wszczęcia postanowienia był brak zgodności zamierzonego działania inwestycyjnego z planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudołtowice. Była to przesłanka, która w oczywisty sposób stanowiła przeszkodę do wszczęcia postępowania w tej sprawie.

Właściciel terenu - również kolejny - nie starał się ponownie o pozwolenie wodno-prawne w tej sprawie.

Rzecznik ratusza wskazał również, że w Urzędzie Miejskim w Pszczynie na podstawie przepisów, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania terenu lub przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania nieruchomości w związku z niedozwoloną zmianą sposobu zagospodarowania, niezgodną z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości obejmującej Staw Rontok Duży oraz działek przyległych, położonych w Rudołtowicach.

Tak wyglądała hałda w Rudołtowicach w 2016 roku:

Hałda w Rudołtowicach - 17.10.2016 · fot. pless.pl


A tak wygląda 6 lat później:

Hałda w Rudołtowicach - 06-07.2022 · fot. pless.pl / Rudołtowice - Sołectwo Gminy Pszczyna Facebook


Odrębne postępowanie prowadzone jest w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach. Burmistrz Czechowic-Dziedzic został wyznaczony do załatwienia przedmiotowej sprawy z uwagi na to, że gmina Pszczyna jest stroną tego postępowania.

Równolegle zbierana jest dokumentacja mająca na celu wystosowanie wniosku do Dyrektora Wód Polskich o wszczęcie postępowania względem PG Silesia oraz nowonabywcy tego terenu o nakazanie usunięcia w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku albo prawnie chronionemu interesowi osób trzecich.

Sprawę wyjaśnia Wojewódzki Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaJak informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, na przełomie maja i czerwca 2021 r. Delegatura WIOŚ Katowice w Bielsku-Białej, w związku z protestem mieszkańców sołectwa Rudołtowice przeciwko składowaniu na terenie zbiornika Rontok Duży odpadu w postaci mułu węglowego, przeprowadziła kontrolę w Przedsiębiorstwie Górniczym "SILESIA" sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach. Kontrola miała na celu ustalenie jakiej firmie kontrolowany sprzedawał kruszywo PGS-Hoka do zasypywania zbiornika Rontok Duży i czy sprzedawał tej firmie również produkt handlowy w postaci mułu węglowego.

Ustalono wówczas, że PG "SILESIA" na podstawie stosownej umowy sprzedała w okresie od 1.04.2021 r. do 30.06.2021 r. firmie RONTOK ogółem 123 499,46 Mg kruszywa PGS-Hoka. PG "SILESIA", nie sprzedała natomiast tej firmie w ogóle produktu handlowego w postaci mułu węglowego.

Następnie na przełomie sierpnia i września 2021 r. przeprowadzono kontrolę w firmie RONTOK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Św. Anny 7, 43-230 Goczałkowice Zdrój.

Firma RONTOK prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prac rekultywacyjnych terenów w obrębie wyłącznie województwa śląskiego. Działalność gospodarcza Spółki RONTOK prowadzona w czasie kontroli w Rudołtowicach polegała na przebudowie stawu Rontok Duży poprzez zasypywanie go kruszywem pochodzącym z PG Silesia.

Staw Rontok Duży położony jest w południowo-zachodniej części sołectwa Rudołtowice, w obrębie działki nr ewid. 1156/129 o powierzchni 33,1084 ha. Ww. działka stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w użytkowaniu wieczystym RONTOK Sp. z o.o. Sp. k. Goczałkowice Zdrój.

Działalność rozpoczęta została przez Jacka Seredyńskiego - Prezesa Zarządu Spółki RONTOK w lipcu 2017 r. po wcześniejszym zgłoszeniu robót na podniesienie terenu o istniejące i prognozowane osiadania spowodowane ruchem kopalni Silesia. Kruszywo z terenu PG Silesia przywożone było transportem własnym, a w przypadku konieczności przywiezienia jego większej ilości Spółka korzystała również z usług transportowych firm zewnętrznych. Według oświadczenia Jacka Seredyńskiego do czasu zakończenia kontroli przez WIOŚ zostało podniesione ok. 45% powierzchni działki stawu Rontok Duży w celu zniwelowania osiadania gruntu.

Jak informuje WIOŚ, w dniu 01.03.2017 r. Jacek Seredyński złożył w Starostwie Powiatowym w Pszczynie zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych polegających na podniesieniu terenu działki nr 1156/129 o wielkość istniejących i prognozowanych osiadań związanych z eksploatacją kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

Degradacja terenu stawów Rontok w Rudołtowicach - 01.07.2022
Degradacja terenu stawów Rontok w Rudołtowicach - 01.07.2022 · fot. pless.pl


Pismem znak IFXV.7843.3.19.2017 z dnia 03.04.2017 r. Wojewoda Śląski poinformował P. Jacka Seredyńskiego, że nawiezienie kruszywa łamanego i rozplantowanie go w celu podniesienia terenu działki o wielkość istniejących i prognozowanych osiadań, związanych z eksploatacją kopalni, nie stanowi robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane i zgoda na rozpoczęcie tych robót nie jest zatem reglamentowana przepisami tej ustawy.

Prezes spółki RONTOK przedłożył również wyrok Sądu Rejonowego w Pszczynie, Wydziału II Karnego z dnia 27.09.2018 r. Sygn. akt II W 102/18 uniewinniający go od popełnienia zarzucanego mu czynu tj. wykonywania w okresie od lipca 2017 r. do 12 stycznia 2018 r. w Rudołtowicach na zbiorniku wodnym Rontok Duży, bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, przebudowy istniejącego zbiornika wodnego poprzez nawiezienie kruszywa łamanego i rozplantowania go w celu podniesienia terenu działki nr 1156/129.

Jak ustalił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, do przebudowy stawu Rontok Duży kontrolowany wykorzystuje kruszywo naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego, które kupuje w Przedsiębiorstwie Górniczym "Silesia" ul. Górnicza 60, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

PG "Silesia" posiada Decyzję Starosty Bielskiego znak ZR.6233.65.2014.DE z dnia 14.11.2014 r. z późn. zm., stanowiącą zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku polegającym na produkcji kruszywa łamanego i/lub gruntu nasypowego, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1605/OS/2021 z dnia 27.05.2021 r.

Do 03.06.2021 r. PG "Silesia" prowadziła sprzedaż ww. kruszywa jako wyrobu budowlanego pod nazwą Kruszywo PGS-Hoka i oznaczeniem: Odmiana A Typ K, a następnie pod nazwą NATURKRUSZ. Oględziny zasypanej części ww. działki wykazały, że do jej zasypania wykorzystano kruszywo łamane. Nie stwierdzono zasypywania stawu odpadami w postaci mułu węglowego.

Ustalono też, że w latach 2020-2021 na teren działki nr 1156/129 (staw Rontok Duży) Spółka RONTOK nawiozła, na podstawie umów zawartych z PG "Silesia", ogółem ok. 253 500 Mg kruszywa.

Śledztwo prokuratury zostało umorzone w 2017 rokuZapytaliśmy też w Prokuraturze Rejonowej w Pszczynie o wynikach postępowania w tej sprawie na przestrzeni ostatnich lat. Jak informuje Marta Kuc, zastępca prokuratora, na skutek zawiadomienia burmistrza Pszczyny z dnia 17 października 2016 roku prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie składowania w okresie od marca 2016 roku do 29 września 2016 roku odpadów w postaci kruszywa na nieruchomości w Rudołtowicach "w takich warunkach i w taki sposób, że może to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym oraz wykonywanie prac na nieużytkowanym zbiorniku Rontok, zagrażających urządzeniom wodnym".

Postanowieniem z dnia 18 października 2017 roku śledztwo zostało jednak umorzone z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Postanowienie to jest prawomocne.

- W tym miejscu wskazać należy, że w dniu 7 września 2017 roku w związku z informacją Urzędu Miejskiego w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2017 roku dot. zasypywania zbiornika Rontok Duży bez pozwolenia wodno-prawnego, prokurator polecił funkcjonariuszom komendy policji przeprowadzić powstępowanie w kierunku wykroczenia z art. 192 ustawy prawo wodne - poinformowała nas Marta Kuc.

Degradacja terenu stawów Rontok w Rudołtowicach - 01.07.2022
Degradacja terenu stawów Rontok w Rudołtowicach - 01.07.2022 · fot. pless.pl


Stanowisko Okręgowego Urzędu GórniczegoOkręgowy Urząd Górniczy w Katowicach w odpowiedzi na nasze zapytane w sprawie, poinformował, że wykonywane prace nie podlegają nadzorowi Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach i "w związku z powyższym brak jest możliwości zajęcia stanowiska w odniesieniu do pozostałych zagadnień podniesionych w piśmie".

Radni, sołtys i burmistrz w lipcu interweniowali w zarządzie zlewni i Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej- Wspólnie z radnymi miejskimi Leszkiem Szczotką, Andrzejem Wojtanowiczem, radnym powiatowym Zdzisławem Grygierem oraz sołtys Rudołtowic Joanną Skrzypczyk wysłaliśmy pisma do dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - informuje burmistrz Dariusz Skrobol.

- Wnosimy między innymi o wezwanie spółki Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o. o. do usunięcia w ocenie Gminy Pszczyna zaistniałych zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, wynikających z prowadzonej naprawy szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, poprzez likwidację, bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, Stawu Rontok Duży, a także o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nakazania spółce Modern Solution For Environment Sp. z o. o. przywrócenia poprzedniej funkcji Stawu Rontok Duży - wskazuje.

- W naszej ocenie proces całkowitej likwidacji zbiornika Rontok Duży przyczyni się do pogorszenia warunków gruntowo-wodnych na terenie położonym na północ od zbiornika, zniszczenia ekosystemu zbiornika oraz utraty siedlisk ptactwa wodnego, które dotychczas żerowało i gniazdowało w obrębie tego zbiornika, a także znacznie zmniejszy potencjał retencyjny na tym terenie i spowoduje występowanie szkód w wyniku braku odpływu wód opadowych i roztopowych. Dodatkowo wykorzystywanie materiału skalnego pochodzącego z działalności górniczej może spowodować wymywanie z nich zanieczyszczeń i ich przenikanie do złoża borowiny oraz wód podziemnych i powierzchniowych ze szkodą dla pobliskich nieruchomości - dodaje.

---

Do dziś oczekujemy na zajęcie stanowiska w sprawie przez spółkę Bumech, która zarządza kopalnią PG Silesia.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.