Reklama

Wiadomości

  • 8 marca 2022
  • 14 marca 2022
  • wyświetleń: 25888

Szpital w Pszczynie ma nową nazwę i nowy sprzęt

Szpi­tal w Pszczynie pozyskał nowy sprzęt - w tym rezo­nans mag­ne­ty­czny. Zmieniła się też nazwa placówki - teraz to Szpi­tal Joannitas.

rezonans magnetyczny
Transport rezonansu magnetycznego do budynku modułowego za pomocą dźwigu · fot. Szpital Joannitas


Pszczyński szpi­tal wkracza w nową erę. Od końca lutego 2022 r. posługuje się nową nazwą - Szpi­tal Joanni­tas w Pszczynie. Wraz ze zmi­aną nazwy rozpoczyna się także inten­sy­wny okres mod­ern­iza­cji i real­iza­cji kole­jnych udo­god­nień z myślą o pac­jen­tach. Na początku marca do szpi­tala trafił nowy rezonans mag­ne­ty­czny, który jest jed­nym z ele­men­tów unowocześ­ni­a­ją­cych obszar diag­nos­tyki obrazowej. Pon­adto, by usprawnić komu­nikację z pac­jen­tami i ich bliskimi, Szpi­tal Joan­ni­tas niebawem uru­chomi ofic­jalny pro­fil na por­talu Facebook.

Spec­jal­isty­czny sprzęt diagnostyczny trafił do placówkiTransport rezonansu magnetycznego do Szpitala Joannitas - 03.2022
Aby zamontować ważący 5,5 tony rezonans, potrzebne było użycie dźwigu, który umieścił urządzenie w nowoczesnym budynku modułowym na terenie szpitala - 03.2022 · fot. Szpital Joannitas w Pszczynie


Praw­idłowa i szy­bka diag­nos­tyka obra­zowa to klucz do wdroże­nia leczenia i zas­tosowa­nia odpowied­niej, skutecznej ter­apii. Dlat­ego w 2021 r. do pszczyńskiego szpi­tala trafiły 2 nowe aparaty rentgenowskie, nowy tomo­graf kom­put­erowy, a na początku marca tego roku - rezo­nans mag­ne­ty­czny. Rezo­nans znajduje się w spec­jal­nym budynku mod­ułowym, dos­tosowanym, aby zapewnić pac­jen­tom jak największy kom­fort pod­czas bada­nia. Na ścianach i sufi­cie pomieszczenia, w którym zna­j­duje się urządze­nie, umieszc­zono uspoka­ja­jące obrazy, dopeł­ni­ane przez ciepłe, kojące światło. Wszys­tko po to, by pomóc odprężyć się pac­jen­tom pod­czas bada­nia, szczegól­nie osobom, które nie czują się dobrze w ograniczonych przestrzeni­ach. Pro­fesjon­alny rezo­nans mag­ne­ty­czny real­izuje sze­rokie spek­trum badań.

Montaż rezonansu
Montaż rezonansu · fot. Szpital Joannitas w Pszczynie


Najważniejszą zaletą rezo­nansu mag­ne­ty­cznego jest brak naraża­nia pac­jenta na dzi­ałanie promieniowania rentgenowskiego. Badanie real­i­zowane jest przy uży­ciu fal radiowych, a także pola magne­ty­cznego o spec­jal­nie dobranej wartości. Tech­nika ta daje bardzo dokładne obrazy, pozwala na badanie wybranych narządów oraz uzyskanie obrazu całego ciała. Rezo­nans umożli­wia bez­piecznie badanie tkanek mięk­kich, mięśni, stawów, kości i układu ner­wowego - mówi dr Katarzyna Micha­lik, fizyk medy­czny i zastępca dyrek­tora ds. Oper­a­cyjnych Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie i dodaje:

- Diag­nos­tyka wielonarzą­dowa jest przy­datna pod­czas wykry­wa­nia zmian nowot­worowych i przerzutów, a także przy anal­i­zowa­niu rozległych obrażeń czy lokali­zowa­niu niezi­den­ty­fikowanej przy­czyny bólu.

tomograf komputerowy
Nowoczesny tomograf już pracuje dla pacjentów. Najważniejsza jest strzykawka automatyczna, która podaje pacjentom kontrast · fot. Szpital Joannitas w Pszczynie


Różnorodna oferta Zakładu Diag­nos­tyki Obra­zowej Szpi­tala Joan­ni­tas sprawia, że wszys­tkie urządzenia uzu­peł­ni­ają siebie nawza­jem, dając możli­wość kom­plek­sowej diag­nozy i wykrycia choroby czy urazu. Wysok­iej klasy rezo­nans mag­ne­ty­czny trafił do szpi­tala dzięki wspar­ciu Rzą­dowej Agencji Rez­erw Strategicznych, a pod­murówkę, przyłącza i zbu­dowanie przewiązki łączącej budynek mod­ułowy ze szpitalem real­izuje powiat pszczyński. Z nowoczes­nego rezo­nansu mag­ne­ty­cznego w pszczyńskiej placówce mogą korzys­tać pac­jenci szpi­tala, a docelowo także osoby z zewnątrz. Co więcej, do Pszczyny już niedługo trafi kole­jny sprzęt - nowoczesny aparat USG.

Rentgen mobilny
Rentgen mobilny · fot. Szpital Joannitas w Pszczynie


Szpi­tal Joan­ni­tas - nazwa z tradycjąSzpi­tal w Pszczynie to od kilku tygodni Szpi­tal Joan­ni­tas w Pszczynie. Nowa nazwa naw­iązuje do dziedzictwa his­to­rycznego Pszczyny i placówki medy­cznej zakonu Joan­nitów, która ist­ni­ała na ziemi­ach pszczyńs­kich jeszcze w XIX wieku. To nie tylko sym­bol­iczna i for­malna zmi­ana, a przede wszys­tkim szereg real­nych dzi­ałań na rzecz pac­jen­tów, liczne inwest­y­cje i pro­jekty naukowe. Co istotne, spółka prowadząca Szpi­tal Joan­ni­tas stała się teraz samorzą­dową, a do grona wspól­ników dołączyła gmina Pszczyna, co jest wyrazem odpowiedzial­ności za zdrowie i bez­pieczeństwo mieszkańców. Zachodząca przemi­ana znacząco pod­niesie jakość świad­c­zonej opieki medy­cznej oraz obsługi pacjenta.

Nazwa - Szpi­tal Joan­ni­tas w Pszczynie - to zmi­ana planowana od dłuższego czasu i będąca następst­wem for­mal­ności, które nastąpiły w lutym 2022 r. Zastąpi ona doty­chcza­sowe brzmie­nie: Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie.

Nowa nazwa odnosi się do his­torii, a dokład­nie pszczyńskiego Szpi­tala Joan­nitów, który funkcjonował na ziemi­ach pszczyńs­kich od 1867 roku. Placówka, wów­czas bardzo nowoczesna, cieszyła się dużym uznaniem wśród mieszkańców i prowad­zona była przez Zakon Joan­nitów przez wiele lat, aż do zakończenia II wojny światowej. Po wojnie, szpi­tal zakon­ników został znacjon­al­i­zowany, a w 1982 r. część jego murów zostało zbur­zonych pod fun­da­ment nowej placówki. Dziś his­to­ria zat­acza koło, a szpital odzyskuje swoją dawną nazwę.

- W połowie roku 2018, apelu­jąc do władz i poli­tyków o dzi­ała­nia mające ocalić pszczyński szpi­tal, odwoły­wal­iśmy się do ponad 150-​letniej trady­cji funkcjonowa­nia placówki szpi­tal­nej w obec­nym miejscu. Rzeczy­wiś­cie przed 155 laty pow­stał tutaj pier­wszy pszczyński nowożytny szpi­tal założony przez zakon Joan­nitów, a finan­sowany przez księ­cia pszczyńskiego Jana Hen­ryka XI. Szpi­tal dzi­ałał jako Johanniterkranken­haus przez ponad 70 lat, a do wczes­nych lat 80 wieku XX ist­niał jeszcze pier­wotny budynek szpi­talny zwany przez Pszczyn­ian szpi­talem Joan­nitów - dr Marcin Leśniewski, dyrektor Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie.

- Dziś po ponad 40 miesią­cach funkcjonowa­nia nowego szpi­tala, po hos­pi­tal­iza­cji ponad 20 tysięcy pac­jen­tów, po udzie­le­niu pomocy ponad 60 tysią­com chorym, chcemy powró­cić sym­bol­icznie do dawnych, dobrych trady­cji i w nowej nazwie nowego szpi­tala uwzględ­nić zarówno his­torię jak i przesłanie współczes­ności. Wedle tej zasady pow­stał główny trzon nazwy: JOAN­NI­TAS, będący fuzją his­to­rycznego słowa JOAN­NICI i łacińskiego wyrazu określa­jącego cel naszej pracy - SAN­I­TAS czyli zdrowie - podsumowuje dyrektor i dodaje:

- Pełna nazwa naszej placówki brzmi następu­jąco: Szpi­tal Joan­ni­tas w Pszczynie samorzą­dowa spółka z o. o. Na szczególną uwagę zasługuje przymiotnik "samorzą­dowa", gdyż z jed­nej strony pokazuje zaangażowanie obu pszczyńs­kich samorządów: powia­towego i miejskiego, z drugiej zaś mobi­lizuje, miejmy nadzieję, inne samorządy ziemi pszczyńskiej do wzię­cia współod­powiedzial­ności za opiekę szpitalną dla swoich mieszkańców. Pozostała część nazwy określa prawno-​gospodarczy charak­ter szpi­tala jako pub­licznej spółki prawa hand­lowego, należącej w całości do samorządów - mówi dyrek­tor szpitala.

Bliżej pac­jenta na FacebookuSzpi­tal Joan­ni­tas w Pszczynie stawia także na rozwój komu­nikacji z pac­jen­tami i mieszkań­cami. Dlat­ego w najbliższym cza­sie zostanie uru­chomiony ofic­jalny pro­fil na por­talu Face­book. Ta wygodna forma komu­nikacji staje się coraz pop­u­larniejsza wśród szpi­tali. Na pro­filu prezen­towane będą bieżące informa­cje na temat potenc­jału i dzi­ałal­ności placówki oraz treści eduka­cyjne, w tym porady z obszaru ochrony zdrowia. Nie zabraknie również prak­ty­cznych infor­ma­cji jak godziny otwar­cia poradni, dane kon­tak­towe czy zakres real­i­zowanych świad­czeń. O wszys­t­kich szczegółach, pszczyńska placówka niebawem poinformuje.

Szpi­tal Joan­ni­tas prowadzi obec­nie 9 odd­zi­ałów spec­jal­isty­cznych wraz z Izbą Przyjęć oraz posi­ada porad­nie chirurgii ogól­nej i chirurgii ura­zowej, Pra­cownię Endoskopii, Zakład Diag­nos­tyki Obra­zowej, Zakład Reha­bil­i­tacji oraz Lab­o­ra­to­rium Diagnostyczne.

ar / pless.pl

źródło: Szpital Joannitas w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj