pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 18 grudnia 2021
  • wyświetleń: 2734

Konkurs na najpiękniejszą dekorację na osiedlu Daszyńskiego

Podobnie jak przed rokiem, zarząd osiedla zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniej udekorowaną świątecznie posesję na osiedlu Daszyńskiego w Pszczynie.

Do wygrania są bony o wartości 500 (I miejsce), 350 (II miejsce) i 220 złotych (III miejsce) na świąteczno-noworoczne dekoracje. By wziąć udział w zabawie, wystarczy w komentarzu pod postem na stronie facebookowej osiedla: www.facebook.com/osiedledaszynskiego wstawić zdjęcie własnej, oświetlonej posesji. Wyboru dokona komisja konkursowa. Liczy się przede wszystkim kreatywność!

Loading...


daszyńskiego konkurs dekoracja świąteczna


Regulamin konkursu na najpiękniejszą dekorację domu na osiedlu Daszyńskiego

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem "Konkursu na najpiękniejszą dekorację domu na osiedlu Daszyńskiego" (zwanego dalej "Konkursem") jest Zarząd Osiedla Daszyńskiego w Pszczynie.
2. Fundatorem nagród jest Zarząd Osiedla Daszyńskiego w Pszczynie.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Przystąpienie przez Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com/osiedledaszynskiego
7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
II. Uczestnik konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca profil w serwisie Facebook.
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią ustępu dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
g) Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.
III. Nagrody dla Uczestników
Nagrodami (dalej: "Nagrody") w konkursie są trzy bony na zakup dekoracji świątecznych i oświetlenia o równowartości: 500 zł, 350 zł i 220 zł do wykorzystania w sklepie przy ul. Bratniej 1A w Pszczynie
IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu
1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Osiedle Daszyńskiego w Pszczynie.
2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu Osiedle Daszyńskiego w Pszczynie.
V. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com na profilu Osiedle Daszyńskiego w Pszczynie.
2. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w komentarzach do postu konkursowego opublikowanego przez Organizatora na osi czasu profilu Osiedle Daszyńskiego w Pszczynie www.facebook.com/osiedledaszynskiego
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić zadanie konkursowe. Za pośrednictwem własnego profilu na portalu www.facebook.com pod postem konkursowym należy w komentarzu zamieścić aktualne zdjęcie dekoracji posesji (lub udekorowanego domu) znajdującego się na osiedlu Daszyńskiego. Wpis musi pochodzić ze zweryfikowanego konta opatrzonego imieniem i nazwiskiem, właściciela lub mieszkańca wytypowanej nieruchomości. Wpisy umieszczone z anonimowych kont nie będą brały udziału w konkursie.
4. Kryterium oceny zadania konkursowego: kreatywność.
5. Konkurs jest moderowany. Wszystkie komentarze, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez organizatora i których treść nie będzie związana z tematem konkursu, zostaną usunięte przez moderatorów.
6. W ramach Konkursu zostanie opublikowany post konkursowy w terminie 10.12.2020r..
7. Zadaniem Uczestników Konkursu jest opublikowanie odpowiedzi w formie zdjęcia i w formie tekstowej w danym poście konkursowym.
8. Odpowiedź na pytanie konkursowe należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym w terminie od 10.12.- 31.12.2021r.
9. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby, których posesje będą najbardziej kreatywnie udekorowane. Organizator Konkursu przyzna trzy nagrody: udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod danym postem konkursowym. Wyboru dokona Organizator Konkursu.
10. Informacja o laureatach zostanie opublikowana przez Organizatora za pomocą komentarza pod danym postem konkursowym.
11. Laureat danego postu konkursowego zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do profilu Osiedle Daszyńskiego w Pszczynie na portalu Facebook w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia, w którym opublikowano informację o laureatach, pod rygorem utraty prawa do nagrody, w celu ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do nagrody.
12. W przypadku rezygnacji przez Laureata z nagrody lub utraty przez Laureata prawa do nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika konkursu.
13. Za nieakceptowalne i pozbawiające możliwości wygrania będą uznane komentarze:
a. o charakterze reklamowym lub mające na celu prowadzenie agitacji politycznej lub religijnej;
b. których treść lub publikacja narusza prawa innych podmiotów, w tym narusza ich prawa autorskie lub prawa chroniące ich wizerunek;
c. sprzecznych z prawem polskim, w szczególności materiałów wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc, propagujących nielegalne używki;
d. uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszające zasady życia społecznego;
e. zawierających wulgaryzmy.
VI. Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
f) nie ukończyli 18 lat.
VII. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
VIII. Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody;
b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
IX. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: oskarpiecuch@gmail.com i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/osiedledaszynskiego/.
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 10.12.2021 i obowiązuje do odwołania.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.facebook.com/osiedledaszynskiego/.
3. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika konkursu.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania lub przerwania Konkursu.
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawują pracownicy Organizatora.
7. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać emailowo - kontakt: oskarpiecuch@gmail.com.
8. Przystąpienie przez Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
9. Sytuacje nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.