Reklama

Wiadomości

  • 17 września 2021
  • wyświetleń: 5781

Ogród przy pszczyńskim szpitalu może zostać zrewitalizowany

Pszczyński szpi­tal od strony północno zachod­niej ma piękny mini-​park, pełen star­o­drzewia, jak i młodych drzew. Zarząd placówki ma pomysł na zagospo­darowanie zielonej przestrzeni przyszpi­tal­nej w taki sposób, żeby jej pię­kno było uch­wytne również dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych. Stąd wzięła się idea "Pszczyńskiego ogrodu polisen­so­rycznego" oraz "Zakątka ter­apeu­ty­cznego dla osób z chorobami somaty­cznymi".

Szpital Powiatowy w Pszczynie
Ogród przy pszczyńskim szpitalu może zostać zrewitalizowany i lepiej służyć pacjentom · fot. BM / pless.pl


Oby­dwa pro­jekty zostały zaprezen­towane w Pszczyńskim Budże­cie Oby­wa­tel­skim 2022. "Pszczyński ogród polisen­so­ryczny" to pro­jekt ogólnog­minny, nato­mi­ast "Zakątek ter­apeu­ty­czny dla osób z chorobami somatycznymi" to pro­jekt lokalny (osied­lowy lub sołecki).

"Pszczyński ogród polisen­so­ryczny" poz­woli na stworze­nie w przyszpi­tal­nym parku strefy terapeutyczno-​relaksacyjnej. Zaplanowano sys­tem zagospo­darowa­nia wody deszc­zowej do podle­wa­nia roślin, co pozytywnie wpłynie na środowisko. Wyko­rzys­tane zostaną pan­ele słoneczne do zasi­la­nia fontanny i lam­pek.

Ścieżki ogrodu będą mieć bar­wną naw­ierzch­nię ułatwia­jącą poruszanie się osobom z różnym stop­niem i rodza­jem dys­funkcji ruchowych. Rabaty kwia­towe, w więk­szości na pod­wyższe­niu, ułatwią obserwację kolorów i ksz­tałtów. Ogród będzie miejscem ter­apii światłem, kolorem i dotykiem. Pro­jekt "Zakątek terapeu­ty­czny dla osób z chorobami somaty­cznymi" pozwala na zagospo­darowanie przestrzeni zielonej w taki sposób, żeby stało się miejscem akty­wiz­a­cji osób z chorobami somaty­cznymi, osób starszych z demencją, obłożnie chorych, osób z niepełnosprawnoś­cią. Dzięki sty­mu­lacji zmysłowej osoby odwiedza­jące zakątek zostaną pod­dane nat­u­ral­nej ter­apii powodu­jącej pobudze­nie zmysłów, wycisze­nie emocjon­alne, łagodze­nie stresu, relak­sację, odpręże­nie i poczu­cie bezpieczeństwa.

Park przyszpi­talny może być unikalnym miejscem na tere­nie gminy Pszczyna, stanow­ią­cym swoistą alter­natywę dla trady­cyjnych metod ter­apii i reha­bil­i­tacji. Byłby miejscem, które swoim charak­terem swo­bod­nie dopa­sowuje się przede wszys­tkim do potrzeb osób, dla których ogrodoter­apia może stanowić jedyną osią­galną formę akty­wności fizy­cznej.

Głosowanie do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego wystartuje 20 września. Ze wszystkimi projektami można zapoznać się na stronie: https://budzet.pszczyna.pl/aktualnosci/98,wykaz-zlozonych-wnioskow

ar / pless.pl

źródło: Szpital Joannitas w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj