pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 17 czerwca 2021
  • wyświetleń: 1594

Absolutorium i wotum zaufania dla wójta Pawłowic

15 czerwca w Urzędzie Gminy Pawłowice odbyła się sesja absolutoryjna poprzedzona dyskusją nad raportem o stanie gminy Pawłowice za rok 2020. Wójt Franciszek Dziendziel otrzymał absolutorium i wotum zaufania.

Reklama

Wójt Franciszek Dziendziel z absolutorium i wotum zaufania  - 15.06.2021
Wójt Pawłowic Franciszek Dziendziel z absolutorium i wotum zaufania - 15.06.2021 · fot. UG Pawłowice


Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Jego udzielenie jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że ubiegłoroczne działania finansowe Wójta Gminy Pawłowice były prawidłowe. Radni większością głosów udzielili także wójtowi wotum zaufania.

Raport, który przedstawił Franciszek Dziendziel podcza sesji stanowi podsumowanie rocznej działalności wójta. Dokument już końcem maja trafił do Rady Gminy Pawłowice, a przed sesją mieszkańcy mogli się z nim zapoznać na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z przepisami, w dyskusji nad raportem mogli wziąć udział również mieszkańcy, składając odpowiedni wniosek do Przewodniczącego Rady Gminy, jednak żaden wniosek do urzędu nie wpłynął.

Wójt Franciszek Dziendziel przedstawił raport wykorzystując prezentację z fotografiami najważniejszych przedsięwzięć, inwestycji i wydarzeń gminnych. Wójt wspomniał też, że gmina na bazie raportu przygotowała publikację "Gmina Pawłowice w 2020 roku", która poprzez pocztę trafi do wszystkich mieszkańców gminy.

Prezentacja dotycząca Raportu o stanie gminy Pawłowice za rok 2020 - kliknij w link - otwiera się w nowym oknie.

W części dotyczącej absolutorium, sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu w roku 2020 wraz z informacją o stanie mienia oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez wójta sprawozdaniu przedstawiła Skarbnik Gminy Pawłowice Barbara Szulińska.

Ubiegłoroczny budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 120.744.996,56 zł i w stosunku do planu został zrealizowany w 98,72%. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w 88,99% i wyniosły 121.546.276,82 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w 83,79% to jest w kwocie 25.986.766,67 zł. W strukturze osiągniętych dochodów największą część, bo ok. 52% stanowią dochody własne, następnie dotacje celowe na zadania zlecone (24%) i subwencja oświatowa (21%). 2% dochodów stanowią dotacje celowe na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej. W strukturze wydatków najwięcej, bo 37%, stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, 25% na pomoc społeczną i rodzinę (w tym realizacja świadczenia 500+), 11% na gospodarkę mieszkaniową, komunalną i ochronę środowiska, a 9% na transport i łączność. 7% stanowią wydatki na administrację publiczną, 6% na kulturę, kulturę fizyczną i sport, a 4% - rolnictwo.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Woryna. Omówił ubiegłoroczną działalność komisji, która sukcesywnie sprawdzała sposób realizacji budżetu roku 2020 i wnioskowała do rady gminy o udzielenie wójtowi absolutorium. Wniosek Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowała również Regionalna Izba Obrachunkowa. Podczas głosowania za udzieleniem absolutorium było 14 radnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Gminy Pawłowice Damian Herman pogratulował wójtowi uzyskanego absolutorium, wójt natomiast podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację ubiegłorocznego budżetu: radnym, pracownikom urzędu i jednostek gminnych, sołtysom i radom sołeckim, firmom i wszystkim mieszkańcom, którzy przyczyniają się do sukcesów gminy Pawłowice.

ar / pless.pl

źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.