pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 1 marca 2021
  • wyświetleń: 1594

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej

Za nami:

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje, iż od dzisiaj do 5 marca 2021 r. trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach:

  • programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanego ze środków Funduszu Pracy;
  • projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (V)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
  • projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe.


Maksymalna kwota dotacji na podjęcie działalności gospodarczej o jaką można wnioskować to 25 tys. zł brutto.

Wnioski można składać:
  • elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP - przez portal Usług Elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia otwiera się w nowym oknie wybierając wnioski o usługi i świadczenia z urzędu/Pismo do urzędu (PSZ-PU) otwiera się w nowym oknie - (zalecane),
  • elektronicznie - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP - na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Pracy w Pszczynie na platformie EPUAP (/PUPPszczyna),
  • pisemnie - w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki oddawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Pszczynie, ul. Dworcowa 23,
  • pisemnie - tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna - przy czym za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentów do urzędu.


Dokumenty przekazywane drogą elektroniczną należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Zeskanowane dokumenty przesłane na adres mailowy - nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnych drukach, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami. Druk wniosku wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie w zakładce Urząd/Aktywne formy - nabory wniosków.

BM / pless.pl, źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.