pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 5 stycznia 2021
  • 9 stycznia 2021
  • wyświetleń: 9791

Od 18 sty­cz­nia rusza Dzienny Dom Opieki Medycznej. Trwają zapisy

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

Pszczyński Dzi­en­ny Dom Opieki Medy­cznej rozpoczął rekru­tację do placówki zna­j­du­jącej się w budynku Szpitala Powia­towego w Pszczynie. Uru­chomie­nie pier­wszej grupy (w ścisłym reżimie san­i­tarnym) planuje się na 18 stycznia.Materiał wideo ze spotkania z dyrektorem szpitala Marcinem Leśniewskim nt. pszczyńskiego DDOM zrealizowano w październiku 2020


Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej jest jedną z form opieki zdrowot­nej nad osobami niesamodziel­nymi, w szczególności powyżej 65. roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej i ambu­la­to­ryjnej opieki spec­jal­isty­cznej, a jed­nocześnie nie wymaga całodobowego nad­zoru lekarskiego i pielęg­niarskiego real­i­zowanego w try­bie stacjonarnym.

Czas trwa­nia pobytu w DDOM będzie usta­lany indy­wid­u­al­nie i może wynosić od 30 do 120 dni roboczych. Udział w pro­jek­cie jest bezpłatny. Uru­chomie­nie pier­wszej grupy (w ścisłym reżimie san­i­tarnym) planuje się na 18 stycznia. Doku­menty rekru­ta­cyjne do pro­jektu przyj­mowane są w sposób ciągły.

Zasady obję­cia opieką oraz doku­menty rekru­ta­cyjne można znaleźć na stronie Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie w zakładce DDOM.

Doku­menty można składać:
  • oso­biś­cie w kance­larii Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie (ul. dr. Witolda Antesa 11) - IX piętro
  • lis­townie w kop­er­cie z dopiskiem "DDOM"
  • drogą elek­tron­iczną e-mail: ddom@szpital.pszczyna.pl


Więcej infor­ma­cji pod numerem telefonu: 32 214 83 00 wew. 216 (od poniedzi­ałku do piątku, godz. 9.00 - 11.00) lub pod adresem e-​mail: ddom@szpital.pszczyna.pl

Do pobrania:

BM
źródło: Szpital Joannitas w Pszczynie

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj