pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 17 grudnia 2020
  • wyświetleń: 2090

Pawłowice: budżet na 2021 r. uchwalony, ale radni nie byli zgodni

15 grudnia Rada Gminy Pawłowice przegłosowała plan budżetu na 2021 rok trzynastoma głosami za, przy dwóch wstrzymujących się. Obrady prowadził przewodniczący Damian Herman.

Sesja Rady Gminy Pawłowice - 15.12.2020
Sesja Rady Gminy Pawłowice - 15.12.2020 · fot. UG Pawłowice


Najważniejszą uchwałą w porządku obrad był przyszłoroczny budżet gminy - strategiczny dokument, jeżeli chodzi o gminne finanse. Wcześniej jednak zebrani wysłuchali sprawozdania międzysesyjnego wójta gminy Franciszka Dziendziela, w którym poinformował on o trwających inwestycjach w szkole w Golasowicach i Warszowicach oraz rozbudowie placu zabaw przy ul. Biskupa Pawłowickiego w Pawłowicach. Wspomniał też o budowie oświetlenia dróg gospodarczych wzdłuż DK-81 oraz ul. Spacerowej w Pawłowicach, a przede wszystkim o zakończeniu budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK-81 z ulicami Wyzwolenia i Zjednoczenia.

W ramach przygotowań do programu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej gmina złożyła cztery fiszki z propozycjami do planu wojewódzkiego dotyczącymi tworzenia nowych miejsc pracy. Trwają również konsultacje z gminnymi radnymi, starostwem powiatowym w Pszczynie, obsługą prawną i wojewódzkim nadzorem prawnym w sprawie objęcia przez gminę udziałów w spółce prowadzącej szpital powiatowy w Pszczynie.

Przed głosowaniem budżetu na 2021 rok wprowadzono zmiany w tegorocznym budżecie w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na 2020 rok: o 225 232 zł z powodu wzrostu uczniów oraz o 115 500 zł jako dofinansowanie do 500 zł dla nauczycieli z tytułu pracy zdalnej na zakup sprzętu komputerowego. Dochody budżetu gminy zwiększyły się również o 3 tys. zł z tytułu darowizny od JAS FBG z przeznaczeniem na zakup iluminacji w związku z organizacją jarmarku.

Zanim radni przystąpili do przegłosowania uchwały budżetowej na rok 2021, uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2026 (WPF). Te dwie uchwały są ze sobą ściśle powiązane, bo budżet musi być zgodny z wieloletnimi planami gminy. Przewodniczący rady poinformował, że projekty zostały omówione z radnymi podczas pracy komisji i pozytywnie zaopiniowane przez wszystkich radnych. Zostały one również, zgodnie z przepisami, przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała dokumenty. Podczas głosowania nad WPF nie było jednak jednomyślności. Ośmiu radnych głosowało za, trzech było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu. Jednomyślności nie było również podczas głosowania nad budżetem na rok 2021. Za uchwaleniem budżetu było 13 radnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Sesja Rady Gminy Pawłowice - 15.12.2020
Sesja Rady Gminy Pawłowice - 15.12.2020 · fot. UG Pawłowice


Budżet gminy to dokument stanowiący plan finansowy gminy, w którym dwie główne kwoty dotyczą planowany dochodów i wydatków. W przyszłorocznym budżecie dochody zaplanowane są w wysokości 121 381 611,77 zł a wydatki w wysokości 135 738 625,42 zł. Na inwestycje przeznaczonych będzie 24 995 523,90 zł, co stanowi ponad 18 proc. wartości wydatków ogółem. Deficyt budżetowy w wysokości 14 357 013,65 zł, wynikający z różnicy między dochodami a wydatkami zostanie pokryty z wolnych środków na koncie gminy - 1 357 763,65 zł, nadwyżki budżetowej - 11 599 250 zł i z pożyczek -1 400 000 zł.

- Pomimo trudnego okresu pandemii, który odbija się nie tylko na finansach firm, ale również samorządów, udało się opracować zrównoważony budżet gminy Pawłowice na rok 2021. Zaskoczony jestem brakiem jednomyślności wśród radnych podczas głosowania. Na komisjach budżet był szczegółowo omawiany i spotkał się z aprobatą wszystkich radnych, nie rozumiem więc, dlaczego podczas sesji dwoje radnych wstrzymało się od głosu, tym bardziej, że we wszystkich sołectwach będziemy mogli nie tylko zrealizować wiele zadań inwestycyjnych, ale również zachowamy bieżące utrzymanie gminnej infrastruktury co najmniej na dotychczasowym poziomie - mówi Franciszek Dziendziel, wójt gminy Pawłowice.

Tradycyjnie już największą pozycją w wydatkach budżetowych jest oświata. - Wydatkujemy na nią w przyszłym roku prawie 39 mln zł, nie licząc inwestycji, które oczywiście też będziemy realizować. Na wszystkie gminne inwestycje w sumie wydamy prawie 25 mln zł. Jeżeli dodamy do tej kwoty ok. 7 mln zł na kontynuację zadań z roku 2020, wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 30 mln zł! Z budżetu gminy wspieramy również gminne jednostki. Gminy Ośrodek Sportu otrzyma ponad 1,7 mln zł i 200 tys. zł na inwestycje, Gminny Ośrodek Kultury - 2,25 mln zł, Gminna Biblioteka Publiczna - ponad 900 tys. zł, a Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje wypłatę świadczeń m. in. "Program 500+" otrzyma ponad 30 mln zł. Gminny Zespół Komunalny zajmujący się m.in. zadaniami remontowymi, oczyszczaniem gminy, realizacją zadań z funduszu sołeckiego otrzyma prawie 6 mln zł, w tym 1,1, mln zł jest przeznaczone na budowę nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Z gminnego budżetu pochodzi również dotacja na inwestycje realizowane przez Wodociągi Pawłowice. W 2021 roku wyniesie ona ponad 4,7 mln zł. Niebagatelne kwoty przeznaczamy też na utrzymanie komunikacji i dróg (blisko 6 mln zł) czy oświetlenia (1,3 mln zł). Roczne utrzymanie zieleni, w tym parków, które praktycznie przez cały rok cieszą nasze oczy, to ponad pół miliona złotych. 650 tys. zł przeznaczyliśmy również na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - dodaje wójt.

Większość zadań, które będą realizowane w gminie w 2021 roku, znajduje się w zestawieniu przygotowanym przez Urząd Gminy, z podziałem na poszczególne sołectwa. ZOBACZ

Podczas sesji radni uchwalili również szereg innych uchwał dotyczących m. in. stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu, pokrycia kosztów funkcjonowania w Urzędzie Gminy Pawłowice punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku 2021 oraz w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowice. Radni przyjęli również kilka programów społecznych, które będą realizowane w naszej gminie w ciągu następnych kilku lat. Są to: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok, Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023, Gminny Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 oraz w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pawłowice na lata 2021 - 2025.

Dwie kolejne uchwały dotyczyły zmian w statutach dwóch sołectw. 15 grudnia 2020 roku zakończyła się kadencja Szczepana Martynowskiego sołtysa Osiedla Pawłowice, a 31 stycznia 2021 kończy się kadencja sołtyski Krzyżowic Beaty Wali. Aby umożliwić im sprawowanie funkcji do czasu bezpiecznego zorganizowania wyborczych zebrań wiejskich, w statutach wprowadzono zapisy o wydłużeniu ich kadencji do końca czerwca przyszłego roku.

Na zakończenie wójt gminy Franciszek Dziendziel oraz przewodniczący rady Damian Herman złożyli mieszkańcom i uczestnikom sesji życzenia świąteczno-noworoczne.

BM / pless.pl
źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.