pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 16 grudnia 2020
  • wyświetleń: 1045

Goczałkowice: budżet przyjęty. Ponad 10 mln zł na inwestycje

15 grudnia Rada Gminy przyjęła budżet gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2031. Wydatki majątkowe stanowić będą prawie 17% wszystkich wydatków.

Sesja Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój - 15.12.2020
Sesja Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój - 15.12.2020 · fot. UG Goczałkowice-Zdrój


Dochody budżetu wynosić będą 50 mln 285 tys. 937 zł. Wydatki budżetu ustalono na kwotę 60 mln 276 tys. 135 zł, w tym wydatki bieżące w łącznej kwocie 49 mln 748 tys. 873 zł oraz wydatki majątkowe - 10 mln 527 tys. 262 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 mln 990 tys. 198 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z kredytu.

Główne źródła dochodów gminy to: dochody własne, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości, wpływy z różnego rodzaju usług (59%), dotacje i inne środki bezzwrotne otrzymane przez gminę na z góry określony cel (24%) oraz subwencja ogólna z budżetu państwa (17%).

Tradycyjnie najwięcej środków, bo prawie 22 mln zł, pochłonie oświata i wychowanie. Kolejne wydatki to pomoc społeczna i program wspierania rodziny (11,7 mln zł), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4 mln zł), kultura fizyczna (3,8 mln zł) czy gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,8 mln zł).

Ponad 10 mln zł na inwestycje

Aż 17% wszystkich wydatków stanowią inwestycje. To ponad 10,5 mln zł. W 2021 r. kontynuowana będzie budowa przedszkola. Zaplanowano budowę zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej, budowę boiska wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 1 czy budowę ul. Krzyżanowskiego. 1,2 mln zł pochłonie realizacja III etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Zabezpieczono także środki na wykonanie dokumentacji technicznej ul. Siedleckiej, łącznika Źródlana-Spokojna, drogi do ronda wzdłuż ekranu przy DK 1, ul. Powstańców Śląskich z mostem i rozgraniczeniami, drogi rowerowej przez Bór II oraz parkingu przy ul. Zielonej i Uzdrowiskowej. Łączne środki przewidziane na te zadania w 2021 r. wynoszą 630 tys. zł. Zabezpieczone zostały również środki własne na plac zabaw w wysokości 85 tys. zł i 60 tys. zł na doświetlenie gminy.

W budżecie znajdują się zadania, na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie. W trakcie roku budżetowego, w miarę ogłaszania nowych konkursów na dotacje i pojawiania się nowych możliwości finansowania potrzebnych gminie zadań (szczególnie w ramach programów rządowych dotyczących dofinansowania dróg lokalnych), budżet będzie ulegał zmianom. Planowane na koniec 2021 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosić będzie 9 mln zł.

Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za jego przyjęciem głosowało 9 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Podczas grudniowej sesji przyjęto także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2031.

BM / pless.pl, źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.