pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 24 listopada 2020
  • wyświetleń: 5385

Nie będzie zwolnienia z podatku dla budynków ogrzewanych ekologicznie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj

W połowie listopada Stowarzyszenie "Nie Dokarmiaj Smoga" złożyło wniosek do burmistrza oraz Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy ogrzewają swoje budynki w sposób ekologiczny - pisaliśmy na ten temat tutaj. W odpowiedzi burmistrza czytamy jednak, że gmina - po szczegółowym przeanalizowaniu propozycji oraz jej konsekwencji legislacyjnych i finansowych - nie może zgodzić się na zaproponowaną przez Stowarzyszenie zmianę. Pełną treść pisma podpisanego przez Dariusza Skrobola publikujemy poniżej.

Odpowiedź burmistrza Pszczyny na wniosek Stowarzyszenia "Nie Dokarmiaj Smoga"

W związku ze zgłoszeniem w trakcie konsultacji propozycji zmiany projektu uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia na rok 2021, polegającej na tym, że miałby zostać poszerzony katalog zwolnień przedmiotowych w zakresie opodatkowania tym podatkiem, po szczegółowym przeanalizowaniu Państwa propozycji oraz jej konsekwencji legislacyjnych i finansowych, uprzejmie informuję, że nie możemy zgodzić się na zaproponowaną przez Wasze Stowarzyszenie zmianę.

W pierwszej kolejności pragnę z całą stanowczością podkreślić, że priorytetem Gminy Pszczyna jest podejmowanie wszelkich możliwych i racjonalnych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza oraz poprawy komfortu i jakości życia w Pszczynie.

Gmina jest uczestnikiem szeregu programów pomocowych skierowanych do mieszkańców, których bezpośrednim celem jest doprowadzenie do zmiany systemów ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne, jak również świadomości mieszkańców i ich nawyków w tym zakresie. Mieszkańcy mogą skorzystać z dofinansowania do wymiany kotłów nieekologicznych oraz docieplenia budynków w ramach aktualnie realizowanych programów:
1. PONE etap III gdzie kwota dofinansowania może wynieść do 60% nakładów, maksymalnie 8.400 zł. Przy wymianie źródła ciepła oraz termomodernizacji budynków również do 60% nakładów, od 2.000 do 5.000 zł (maksymalnie 10.000 zł). Mieszkaniec może otrzymać maksymalne dofinansowanie w kwocie 18.400 (kocioł + termomodernizacja);
2. "Stop Smog", w którym dofinansowanie może wynieść do 53.000 zł. wartości inwestycji;
3. "Czyste Powietrze", w którym wnioski składane są do WFOŚIGW a dofinansowanie na poziomie podstawowym do 50% kosztów, gdzie maksymalne kwoty dotacji to od 3.000 do 20.250 zł. oraz podwyższonym od 50% do 75% kosztów (5.000 - 27.000 zł.).

Gmina została również zakwalifikowana przez Ministra Środowiska oraz NFOŚiGW do pilotażowego programu CZYSTE POWIETRZE. Wartość programu szacowana jest na 18.000.000 zł. przy około 500 inwestycjach, do realizacji w latach 2021 - 2023. Prowadzona jest również działalność edukacyjna i informacyjna, a służby gminne prowadzą kontrolę paliw używanych do ogrzewania, celem wykluczenia wszelkich nieprawidłowości, w szczególności dotyczących spalania odpadów itp. Jakość powietrza w Pszczynie zaczyna się stopniowo poprawiać, chociaż efekty nadal nie są wystarczające i zarówno przed mieszkańcami, jak i gminą Pszczyna pozostaje nadal wiele pracy w zakresie poprawy jakości powietrza.

Nieocenioną rolę w walce o poprawę jakości powietrza w Pszczynie pełnią także organizacje pozarządowe, w tym również Wasze Stowarzyszenie, wobec czego każda sugestia, która może prowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców jest zawsze szczegółowo analizowana. Również proponowane przez Państwa wprowadzenie zmiany w projekcie w/w uchwały zostało szczegółowo przeanalizowane, jednak nie możemy przychylić się do Państwa wniosku i wprowadzić je do projektu uchwały.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości ma charakter wyjątkowy i musi być bardzo precyzyjnie wskazane. Według Państwa projektu, zwolnienie miałoby objąć wszystkie budynki mieszkalne tj. zarówno jednorodzinne jak i wielorodzinne spełniające funkcję mieszkalną, w których "zainstalowano" ekologiczne źródło ciepła. Proponowany zapis jest bardzo nieprecyzyjny i rodzić będzie liczne spory interpretacyjne.

Przykładowo, według literalnego brzmienia tego projektu, jeżeli w budynku wielorodzinnym składającym się z kilku mieszkań zainstalowano w jednym mieszkaniu ekologiczne źródło ciepła, cały budynek podlegałby zwolnieniu z podatku.

Podobnie, niezrozumiałe jest zwolnienie z podatku całej powierzchni działek, na których znajdują się takie budynki. Nie znajduje to żadnego uzasadnienia, a jednocześnie będzie rodzić poważne problemy interpretacyjne i taki zapis, w ocenie Gminy, nie byłby zgodny z prawem, mając na uwadze zasady legislacyjne przy tworzeniu aktów prawa miejscowego, w szczególności w odniesieniu do podatków lokalnych.

Nie jest również jasne, czy zwolnienie dotyczyć miałoby wyłącznie nieruchomości (podatników), którzy w dniu 01.01.2021r. mają już zainstalowane ekologiczne ogrzewanie ("zainstalowano"), czy też w ciągu tego roku dokonają zmiany? Przyjmując, że zwolnienie miałoby objąć także nieruchomości, w których dokonano "instalacji" w ciągu roku, czy podatek miałby być proporcjonalnie pomniejszony? Jeżeli tak, to jak traktować podmioty gospodarcze, którym doręczana jest decyzja ustalająca wysokość podatku na dany rok?

W przypadku podmiotów gospodarczych powstaje kolejny problem związany z zasadami udzielania pomocy publicznej. Projekt zmiany posługuje się pojęciem "powierzchni", zaś opodatkowanie zasadniczo dotyczy powierzchni użytkowej. Powyżej przedstawiono tylko najpoważniejsze wątpliwości, pomijając liczne konsekwencje finansowe związane z uszczuplenie wpływu podatków do budżetu gminy.

W ocenie Gminy, przyjęcie Państwa propozycji jest niemożliwe w proponowanym brzmieniu.

Zachęcam Państwa do wspierania i promowania programów realizowanych przez Gminę Pszczyna związaną ze zmniejszeniem zanieczyszczeń, co pozwoli na pełniejsze wykorzystanie środków i dotarcie z informacją do niektórych mieszkańców, którzy pomimo działań promocyjnych podejmowanych przez Gminę, nie mają czasami wystarczającej wiedzy o możliwościach skorzystania z pomocy. Dodatkowo, cenne będą wszelkie informacje i zgłoszenia dotyczące korzystania z niedopuszczalnych prawem paliw, w tym spalania odpadów.

Wierzę, że wspólnym wysiłkiem dążyć będziemy do stałej poprawy jakości powietrza i życia mieszkańców Pszczyny.


Burmistrz Dariusz Skrobol

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj