pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 6 listopada 2020
 • wyświetleń: 2378

Chcesz pomóc osobom, które mają COVID-19? Oddaj osocze!

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus - raport" podaj

Liczba osób zakażonych wirusem SARS-​CoV-​2 stale rośnie. Część z osób zakażonych prze­chodzi COVID-​19 z ciężkimi, zagraża­ją­cymi życiu objawami zakaże­nia. Bardzo pomocne w tej trud­nej walce jest ter­apia osoczem od ozdrowieńców, czyli osób, które wyzdrowiały lub przeszły zakaże­nie wirusem bezobjawowo.

Potrzebne osocze ozdrowieńców!


Kto może oddać osocze?

Ozdrowieńcy, którzy prze­chorowali SARS-​CoV-​2 i chcą oddać osocze, muszą spełnić takie same wyma­gania, co Dawcy Krwi. Pon­adto osoby takie muszą speł­niać dodatkowe kryteria:
 • po prze­chorowa­niu COVID-​19 minęło co najm­niej 14 dni od wyniku pow­tarzal­nie ujem­nego testu NAT (wymaz z nosog­a­rdzieli) lub
 • (jeśli bada­nia NAT nie były wyko­nane) po zakaże­niu SARS-​CoV-​2 minęło co najm­niej 28 dni od ustąpi­enia objawów albo zakończenia izo­lacji lub
 • (jeśli nie było rozpoz­nane zakaże­nie SARS-​CoV-​2) po stwierdze­niu obec­ności prze­ci­w­ciał anty-​SARS-​CoV-​2 i braku objawów COVID-​19 upłynęło co najm­niej 14 dni od dodat­niego wyniku na obec­ność przeciwciał;
 • wiek 18 - 60 lat; waga ciała min. 50 kg;
 • osocza nie mogą oddać kobi­ety, które były w ciąży, osoby po prze­toczeni­ach krwi oraz osoby z alloprzeciw­ci­ałami do anty­genów HLA )


Skon­tak­tuj się tele­fon­icznie z Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwiolecznicztwa:
 • Region­alne Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwiolecznictwa w Katow­icach tel: 726 227 229 lub 32 2087419
 • Region­alne Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwiolecznictwa w Raci­borzu tel: (32) 418 15 92
 • Terenowy Odd­ział w Ryb­niku tel: (32) 422 41 33
 • Terenowy Odd­ział w Wodzisławiu Śląskim tel: (32) 746 74 71
 • Terenowy Odd­ział w Jastrzębiu-​Zdroju tel: (32) 440 25 50


W cza­sie roz­mowy tele­fon­icznej pra­cownik RCKiK oceni brak prze­ci­wwskazań do odd­a­nia osocza i ustalony zostanie naj­do­god­niejszy ter­min oraz miejsce jego pobrania.

Po pier­wszym pobra­niu, oznac­zone będzie miano prze­ci­w­ciał. Jeśli będzie wystar­cza­jące, osocze można oddać 6-​krotnie w tygod­niowych odstę­pach czasu.

Osocze pobiera się poprzez plaz­mafer­ezę. Zabieg trwa ok. 30 min.

Dawcy krwi

Jeżeli:
 • jesteś osobą pełno­let­nią, a nie przekroczyłeś 60-​tego roku życia
 • czu­jesz się zdrowy
 • ważysz nie mniej niż 50 kg
 • prag­niesz pomóc drugiemu człowiekowi
 • nie wys­tąpiły u Ciebie przy­czyny powodu­jące dyskwal­i­fikację cza­sową lub stałą ( przy­czyny dyskwal­i­fikacji cza­sowej i stałej - patrz niżej)


To:
 • zjedz lekki, niskotłuszc­zowy posiłek
 • wypij ok. 1 litra wody
 • zabierz doku­ment ze zdję­ciem i numerem PESEL, pozwala­ją­cym na stwierdze­nie tożsamości
 • zgłoś się do Rejes­tracji w RCKiK


Pamię­taj!

Nie narażaj na ryzyko zakaże­nia groźnymi czyn­nikami zakaźnymi pac­jen­tów lec­zonych krwią, jeżeli przez ryzykowne zachowa­nia sam/​a naraz­iłeś się na to niebezpieczeństwo.

Odd­ana przez Ciebie krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy jesteś zakażony/​a wirusem HIV, wirusem zapale­nia watroby typu B (HBV), wirusem zapale­nia wątroby typu C (HCV) lub krętkiem bla­dym (wywołującym kiłę). Jeżeli test wypad­nie dodat­nio, krew nie zostanie wydana do lecznictwa. Jed­nak pomiędzy momentem zakaże­nia a możli­woś­cią wykrycia tego drogą badań lab­o­ra­to­ryjnych upływa pewien czas zwany okienkiem diag­nos­ty­cznym; krew pobrana w tym okre­sie może być źródłem zakaże­nia, cho­ciaż testy lab­o­ra­to­ryjne są jeszcze ujemne.

Nie odd­awaj krwi, jeżeli przez ryzykowne zachowa­nia naraziłeś/​aś się na niebez­pieczeństwo (ryzykowne zachowa­nia - patrz Dyskwal­i­fikacja czasowa)

Dyskwal­i­fikacja czasowa
 • Zaży­wanie aspiryny lub innych leków z kwasem acety­los­al­i­cy­lowym - 5 dni od ostat­niego zażycia
 • Szczepi­enia - czas uza­leżniony od rodzaju pod­jętej szczepi­onki (szczepi­onka WZW typ B - 7 dni; szczepi­onka WZW typ A, - 48 godzin (jeżeli nie było ekspozy­cji na zakażenie)
 • 7 dni po usunię­ciu zęba, lecze­niu kanałowym, 24 godziny po lecze­niu zęba, wypełnie­niu oraz wiz­y­cie u higien­istki stomatologicznej
 • Grypa, infekcje gry­popodobne, gorączka powyżej 38 stopni C, zaży­wanie anty­bio­tyku - 2 tygod­nie od zakończenia leczenia
 • Pobyt w kra­jach, w których ist­nieje możli­wość zakaże­nia wirusem Zachod­niego Nilu - 28 dni
 • Po wyko­na­niu tat­u­ażu, kol­czykowa­nia - 4 miesiące dyskwalifikacji
 • Zabieg oper­a­cyjny, badanie endoskopowe, gas­troskopia, endoskopia, artroskopia - dyskwal­i­fikacja na okres 6 miesięcy
 • Pobyt w zakładzie karnym, domu popraw­czym, aresz­cie - 6 miesięcy po opuszczeniu
 • Okres odczu­la­nia w alergii
 • Pobyt w kra­jach o wysok­iej zachorowal­ności na AIDS - 6 miesięcy od powrotu
 • 6 miesięcy po prze­tocze­niu krwi i jej składników.
 • Bliski kon­takt (zwłaszcza w warunk­ach domowych) z chorym na WZW typ B dyskwal­i­fikuje na okres 6 miesięcy.
 • Pobyt w kra­jach, w których ist­nieje ryzyko zaraże­nia malarią - 12 miesięcy
 • Leki - w zależności od rodzaju leku i schorzenia.
 • Okres miesiączki i 3 dni po zakończeniu
 • Ryzykowne zachowa­nia - kon­takty sek­su­alne z osobami z grup ryzyka


Ryzyko stwarzają:
 • wcześniej lub aktu­al­nie stosowane narko­tyki w postaci zastrzyków.
 • kon­takty sek­su­alne z osobami sto­su­ją­cymi narko­tyki w postaci zastrzyków.
 • kon­takty sek­su­alne z wieloma partnerkami/​partnerami.
 • kon­takty sek­su­alne z partnerem/​partnerką, których znasz od niedawna.
 • kon­takty sek­su­alne w celu zarobkowym.
 • kon­takty sek­su­alne z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żół­taczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio.
 • naduży­wanie alko­holu, stosowanie sub­stancji psychoaktywnych.


Na stałe dyskwalifikują:

Choroby zakaźne:
 • żół­taczka zakaźna (WZW B, WZW C), a także prze­by­cie w przeszłości żół­taczki o nie­jas­nej przyczynie, HTLV,
 • malaria, babeszjoza, leisz­man­ioza, gorączka Cha­gasa (Try­panosoma cruzi),ozena, promienica, tularemia,Kala Azar (leisz­man­ioza trzewna),przewlekła postać gorączki Q, kiła.
 • Gąbcza­ste zwyrod­nie­nie mózgu - TSE (np. Choroba Creutzfelda-​Jakoba)


Doraźne choroby:
 • układu krąże­nia, np.: wady serca, niewydol­ność krąże­nia, choroba wień­cowa, znacznego stop­nia miażdżyca, stan po zawale mięś­nia ser­cowego, zaburzenia rytmu serca)
 • układu ner­wowego np. padaczka, choroby psychiczne
 • układu pokarmowego
 • układu odd­e­chowego, np. astma
 • układu moczowo-​płciowego i nerek
 • układu immunologicznego
 • układu endokryn­nego, np.: cukrzyca, choroby tar­czycy choroby metaboliczne
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego
 • choroby skóry np. łuszczyca, sclerodermia
 • choroby układ­owe np. kolagenozy
 • nowot­wory złośliwe,
 • Alko­holizm i lekomania
 • Nosi­cielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS),
 • Prze­by­cie przeszczepu rogówki, opony twardej, lecze­nie preparatami uzyskanymi z ludz­kich przysadek (hor­monem wzrostu), lecze­nie bezpłod­ności w lat­ach 1965 - 1985 zas­trzykami hormonów,
 • Prze­by­wanie o okre­sie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-​cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, trans­fuzje krwi lub jej skład­ników wyko­nane na tere­nie Wielkiej Bry­tanii, Francji, Irlandii po 01.01.1980 r.,
 • Zaburzenia psy­chiczne i zaburzenia zachowa­nia spowodowane uży­waniem sub­stancji psychotropowych,
 • Każdy przy­padek stosowa­nia domięśniowo lub dożyl­nie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza.

BM / pless.pl, źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Koronawirus - raport

Publikujemy bieżące raporty Ministerstwa Zdrowia, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz powiatowego Sanepidu dotyczące sytuacji epidemiologicznej w powiecie pszczyńskim, regionie i kraju. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus - raport" podaj