pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 14 października 2020
  • 18 października 2020
  • wyświetleń: 18743

Jest odpowiedź Urzędu na protest mieszkańców ws. budowy osiedla

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Nieruchomości w Pszczynie" podaj

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni odczytali protest mieszkańców wobec budowy zamkniętego osiedla przy ul. Łukasiewicza w Łące. Sprawa wywołała duże zamieszanie, a pod naszym artykułem na ten temat (dostępny tutaj) wywiązała się burzliwa dyskusja. Po publikacji na naszym portalu spotkaliśmy się z burmistrzem Dariuszem Skrobolem, by omówić stanowisko gminy w tej sprawie. Teraz ukazała się także pisemna odpowiedź na interpelację zastępcy burmistrza Barbary Sopot-Zembok.Nagranie z burmistrzem zostało zrealizowane po publikacji artykułu na naszym portalu.


Z pisma skierowanego do radnych wynika, że przedmiotowa inwestycja dotyczy wniosku o ustalenie warunków zabudowy w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Co istotne, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Podkreślić należy, iż przedmiotowy teren, zgodnie z obowiązującym studium oraz projektem planu, przeznaczony jest pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zastępca burmistrza zauważyła także, że wskazany w proteście obiekt zabytkowy, który znajduje się w terenie objętym wnioskiem, posiada stosowną zgodę na rozbiórkę.

działka w Łące
Stary ceglany dom wśród starodrzewu, który znajduje się na terenie działek planowanych pod inwestycję, ma zgodę na rozbiórkę · fot. Dorota Brauntsch


Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest na podstawie analizy przygotowanej w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. - Biorąc pod uwagę konieczność spełnienia powyższych przepisów, lokalizacja nowej zabudowy jest możliwa przy spełnieniu warunku "dobrego sąsiedztwa" - wymogu, aby przy ustalaniu warunków nowej zabudowy, dostosować je do cech i parametrów architektonicznych i urbanistycznych wyznaczonych przez stan dotychczasowej zabudowy tego samego rodzaju, oczywiście uwzględniając wymogi ładu przestrzennego - tłumaczy Barbara Sopot-Zembok.

Zastępca burmistrza podkreśla również, że żaden z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie uzależnia możliwości zabudowy od zgody, czy akceptacji właścicieli, czy mieszkańców sąsiednich gruntów. Każdy ma prawo w granicach określonych ustawą do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich.

Odnosząc się do kwestii ulicy, przy której planowana jest przedmiotowa inwestycja, Barbara Sopot-Zembok wyjaśniła, że ul. Łukasiewicza w Łące została zaliczona do dróg gminnych (publicznych) Uchwałą Nr XX/161/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 31 marca 1987 r. Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1989 r. o drogach publicznych). W przypadku działki, o której mowa w interpelacji, przesłanki do odmowy lokalizacji zjazdu jednak nie występują.

- Działka, na której zlokalizowana jest ul. Łukasiewicza ma szerokość ok. 6m, a szerokość jezdni wynosi ok. 4m. Niezadawalający stan techniczny drogi nie jest podstawą do odmowy lokalizacji zjazdu - zauważa zastępca burmistrza.

Działki pod inwestycję w Łące - 29.09.2020
Ulica Łukasiewicza w Łące · fot. BM / pless.pl


Kolejna sprawa poruszona w piśmie mieszkańców dotyczyła występującego na tym terenie starego drzewostanu. Jak informuje Barbara Sopot-Zembok, na dzień dzisiejszy nie wpłynął do tutejszego Urzędu wniosek dotyczący usunięcia drzew z działek wskazanych w interpelacji, położonych w Łące przy ulicy Łukasiewicza.

Odnosząc się do treści protestu, w którym wskazano, iż "dwustu, trzystuletnie drzewa rosnące na terenie ww. działek powinny zostać objęte ochroną a taka inwestycja nie zakłada tego typu działań" zastępca burmistrza podkreśiła, iż co do zasady ochroną konserwatorską, w myśl §1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody z dnia 4 grudnia 2017 r., mogą zostać objęte drzewa, które spełniają następujące kryteria: 1) obwód pnia nie mniejszy niż minimalny obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, określony w załączniku do rozporządzenia, lub 2) wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek, występowanie w skupiskach, w tym w alejach lub szpalerach, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

- Jednoznaczna weryfikacja czy drzewa rosnące na obszarze określonym w interpelacji spełniają ww. wymagania określone powyższym Rozporządzeniem jest niemożliwa bez uprzedniej wizji w terenie. Jednocześnie, w odniesieniu do części protestu gdzie wskazano, iż teren inwestycji to "obszar lęgowy ptactwa będącego pod ochroną (...)", również bez przeprowadzenia wizji na przedmiotowym obszarze nie ma możliwości stwierdzenia czy występują gniazda ptactwa, w tym w szczególności będącego pod ochroną - pisze Barbara Sopot-Zembok.

Należy dodać, że zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi oraz gniazd. W przypadku występowania gatunków chronionych lub ich siedlisk w obrębie drzewa, należy każdorazowo wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów, w zakresie zniszczenia ich siedlisk i ostoi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (co leży w gestii Wnioskującego o wycinkę drzew). Jest to niezależne od tego, czy wycinka planowana jest do przeprowadzenia w okresie lęgowym, czy też poza nim. W pozostałych przypadkach (w sytuacji stwierdzenia gniazd ptactwa nie będącego pod ochroną), drzewa takie należy wycinać poza sezonem lęgowym tj. od 16 października do końca lutego.

Co ważne, działki wskazane w interpelacji nie leżą w obszarze ochrony siedlisk Natura 2000. - Reasumując, z informacji z rejestru gruntów wynika, iż obie działki stanowią własność prywatną. Do czasu wpłynięcia wniosku o wydanie zgody na usunięcie drzew, a w konsekwencji przeprowadzenia wizji na ww. działkach, nie można w sposób jednoznaczny odnieść się do kwestii występowania na tym terenie starodrzewu oraz gatunków rzadkich ptaków - podsumowuje zastępca burmistrza.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Nieruchomości w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Nieruchomości w Pszczynie" podaj