pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 22 lipca 2020
 • wyświetleń: 3290

Radni Kobióra debatowali nad raportem o stanie gminy w 2019 r.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Kobiór, tzw. absolutoryjnej, została przeprowadzona debata na podstawie Raportu o stanie gminy Kobiór w 2019 roku, sporządzonego przez wójta.

Eugeniusz Lubański, wójt gminy Kobiór
Eugeniusz Lubański, wójt gminy Kobiór · fot. BM / pless.pl


Raport o stanie gminy jest podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim, a w szczególności realizacji, polityk, programów, strategii, budżetu i uchwał rady. Obowiązek sporządzenia takiego raportu i przedstawienia go Radzie Gminy został wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Z raportu wynika między innymi, że w 2019 roku liczba zameldowanych mieszkańców Kobióra zwiększyła się o 33 osoby i na koniec roku wyniosła 4858 osób. Problemem nierozwiązanym od wielu lat jest zamieszkiwanie na terenie gminy bez zameldowania dość sporej grupy mieszkańców, w wyniku czego dochody z podatku PIT są znacznie uszczuplone.

Wskaźnik bezrobocia zmalał w ubiegłym roku z 3% (66 osób) do 2,6 % (55 osób) na koniec 2019 roku. Rok 2019 był dla gminy Kobiór korzystny, a kondycja finansowa dobra. W minionym roku dochody gminy ogółem w stosunku do roku 2018 wzrosły o 3,22% i wynosiły 26 901 835zł, w tym dochody własne stanowiły 46,62%, dotacje 34,05% i subwencje 19,33%. Wydatki na koniec grudnia 2019 roku zamknęły się kwotą 26 931 140 zł.

Główne kierunki wydatków poniesionych w 2019 to:
 • oświata i wychowanie 27,77%,
 • pomoc społeczna w tym program 500plus 24,62%,
 • gospodarkę komunalna 10,04%,
 • administrację publiczna 9,56%,
 • transport i łączność w tym przebudowa dróg 9,11%
 • rolnictwo i łowiectwo (w tym budowa kanalizacji) 4,83%
 • gospodarka mieszkaniowa 3,29%
 • kultura fizyczna w tym budowa boisk przyszkolnych 5,69%


Problemem był brak pełnego pokrycia wydatków na oświatę przez subwencję oświatową (jej niedobór wynosił około 200 000 zł).

Inwestycje zrealizowane w 2019 roku

Na 31 grudnia wydatki majątkowe zamknęły się łączną kwotą około 6 107 000 zł, przy czym pozyskane dotacje z różnych źródeł wyniosły około 2.653.853 zł. Spośród zadań zrealizowanych w 2019r. na szczególną uwagę zasługuje:
 • przebudowa infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej z częściowym (ok.30%)dofinansowaniem Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu,
 • budowa z dofinansowaniem unijnym, drugiego etapu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Ołtuszewskiego, Leśników i na Kąty oraz etapu trzeciego obejmującego odcinek sieci łączący ul. Kwiatową z ul. Wróblewskiego,
 • termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 (dawnego hotelu) z dofinansowaniem unijnym wraz z modernizacją kotłowni z wykorzystaniem dotacji Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii, dobudową nowego wejścia oraz dużym zakresem remontów w tym budynku,
 • budowa trzech kolejnych odcinków ścieżek rowerowych (w rejonie Starodroża, ul.Przelotowej i Książęcej) z dofinansowaniem GZM,
 • wymiana 242 opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w technologii LED z dofinansowaniem GZM,
 • utworzenie oraz wyposażenie Klubu Senior Plus na parterze Gminnego Domu Kultury z wykorzystaniem dotacji rządowej, wynoszącej ok.65% kosztów zadania oraz modernizacja łazienek w tym budynku,
 • przebudowa kolejnych dróg gminnych tj.: ul. Kodowej, oraz odcinków ulicy Stobika, Kobiórskiej, Olszewskiego, Ołtuszewskiego i Kwiatowej oraz utwardzenie parkingów i dróg dojazdowych na Gminnym Ośrodku Sportu,
 • budowa nowego oświetlenia w technologii LED przy ul. Wschodniej i Kwiatowej,
 • zakup nowego wozu bojowego dla OSP w Kobiórze z dużym dofinansowaniem zewnętrznym pokrywającym ok. 2/3 kosztów.


Przy realizacji zadań inwestycyjnych nie było potrzeby zaciągania kredytów i pożyczek, a podstawowym źródłem ich finansowania były dotacje uzupełniane w niezbędnym zakresie środkami własnymi.

W 2019 roku zrealizowano pierwszy etap wieloletniego programu ograniczenia niskiej emisji, poprzez dofinansowanie ze środków gminy wymiany 27 kotłów węglowych na gazowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Zgodnie z tym programem mieszkańcy Kobióra mogli liczyć na dofinansowanie wymiany kotłów w kwocie 5000 zł.

Ilość gruntów w zasobie zwiększyła się w 2019 r. o blisko 1,5 hektara. Na to składają się grunty przejęte pod drogi z mocy prawa oraz w trybie cywilno-prawnym, wykup gruntu pod plac zabaw przy ul. Rzecznej oraz komunalizacja 9 działek Skarbu Państwa o łącznej powierzchni około 1,23 ha. Gmina posiada 10 użytkowników wieczystych. Zawarto w 2019 r. 69 umów najmu oraz 43 umowy dzierżawy.

W styczniu 2019 roku uchwalono Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kobiór III edycja, co stworzyło możliwość wprowadzenia zmian w planie miejscowym.

Do Szkoły Podstawowej uczęszczało w roku szkolnym 2018/2019 463 uczniów w 21 oddziałach, zaś w roku szkolnym 2019/2020 418 uczniów w 19 oddziałach. - Wyniki w nauce naszych dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/2019 były wyższe od średniej w regionie. Możemy być również dumni z postawy naszej młodzieży, która w 2019 roku na Międzynarodowej Spartakiadzie Miast Partnerskich w Sajoszentpeter (Węgry) w dobrym stylu wywalczyła drugie miejsce - piszą urzędnicy.

W Gminnym Przedszkolu funkcjonowało 7 oddziałów, do których uczęszczało 170 dzieci w wieku 3 do 6 lat. W związku z pojawiającym się brakiem miejsc w Gminnym Przedszkolu, trzeba będzie zastanowić nad rozbudową lub budową nowego obiektu (jeżeli pojawi się możliwość uzyskania dotacji na ten cel).

Rok 2019 był rokiem jubileuszy. Obchodzono 100-lecie powstania Chóru Harmonia, 70-lecie Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, 35-lecie Kobiórskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, 25-lecie Chóru Ex Animo oraz 25-lecie Skat Club Kobiór.

W ramach debaty analizowano między innymi takie problemy jak:
 • możliwość rozbudowy istniejącego przedszkola, budowy nowego lub utworzenia przedszkola prywatnego oraz żłobka,
 • możliwość zwiększenia dochodów gminy poprzez utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej i ściągnięcie do Kobióra inwestorów,
 • funkcjonowanie urzędu, jednostek gminnych, instytucji kultury oraz Kobimedu w czasie pandemii i możliwość stopniowego "odmrażania" ich działalności,
 • możliwość dalszego funkcjonowania urzędu gminy i pozyskiwania nowych kadr w związku z przechodzeniem na emeryturę jej pracowników,
 • możliwość pozyskania środków finansowych na utrzymanie rowów melioracyjnych.


Raport o stanie gminy był podstawą do udzielenia przez radę wotum zaufania wójtowi.

Następnie po zapoznaniu się z pozytywną opinią komisji rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej rada jednogłośnie udzieliła wójtowi gminy Kobiór absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.

Jak wynika z raportu o stanie gminy oraz opinii RIO na powyższe absolutorium pracowało wiele osób z załogi urzędu gminy oraz jednostek i instytucji gminnych.

BM / pless.pl, źródło: UG Kobiór

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.