pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

 • 17 czerwca 2020
 • 18 czerwca 2020
 • wyświetleń: 2984

Powszechny Spis Rolny już we wrześniu. Trwa nabór rachmistrzów

W terminie od 1 września do 30 listopada na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny. Udział w nim jest obowiązkowy. Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy. Rozpoczął się nabór kandydatów na rachmistrzów. Termin składania ofert trwa od 15 czerwca do 8 lipca.

traktor,ciągnik,rolnik,rolnictwo,pole,rola,uprawa
Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony od września do listopada · fot. freeimages.com


Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym, dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. Pracami spisowymi w gminach kieruje wójt, burmistrz lub prezydent miasta - jako gminny komisarz spisowy.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego: • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych - EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.


Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:
 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
 • osobowości prawnej;
 • typu własności użytków rolnych;
 • produkcji ekologicznej;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni zasiewów według upraw;
 • powierzchni nawadnianej;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.


Kto podlega spisowi rolnemu?Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

 • 0,5 ha - dla plantacji drzew owocowych;
 • 0,5 ha - dla krzewów owocowych;
 • 0,5 ha - dla warzyw gruntowych;
 • 0,5 ha - dla truskawek gruntowych;
 • 0,5 ha - dla chmielu;
 • 0,3 ha - dla szkółek sadowniczych;
 • 0,3 ha - dla szkółek ozdobnych;
 • 0,1 ha - dla tytoniu;
 • 5 sztuk - dla bydła ogółem;
 • 20 sztuk- dla świń ogółem;
 • 5 sztuk - dla loch;
 • 20 sztuk - dla owiec ogółem;
 • 20 sztuk - dla kóz ogółem;
 • 100 sztuk - dla drobiu ogółem;
 • 10 sztuk - dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.


Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, nie będą objęte spisem rolnym. Wszyscy rolnicy są proszeni o przekazywanie informacji o spisie.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy - każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.

Bezpieczeństwo danych:Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: "Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich."

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Nabór rachmistrzówKandydaci na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym powinni być pełnoletni, mieszkać w gminie, w której będą zbierać informacje, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie i nie mogą być w przeszłości karane. Powinni też posiadać umiejętności i cechy takie jak: obsługa komputera, korzystanie z map cyfrowych, komunikatywność, obowiązkowość, rzetelność.

Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Pszczynie w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem "Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020". Termin składania ofert trwa od 15 czerwca do 8 lipca.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 procent pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Wszystkie informacje o naborze kandydatów oraz potrzebne dokumenty znajdują się na stronie bip.pszczyna.pl/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-rachmistrzow-terenowych-do-przeprowadzenia-powszechnego-spisu-rolnego-2020.

ar / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.