pless.pl

Reklama

Wiadomości

 • 9 czerwca 2020
 • wyświetleń: 8045

Nowe stawki za odbiór i zmiana zasad gospodarowania odpadami

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Od 1 lipca w gminie Pawłowice będą obowiązywać nowe stawki opłat za odbiór odpadów oraz zmienią się zasady gospodarowania odpadami.

W związku z kończącymi się 30 czerwca umowami na świadczenie usług odbioru odpadów z terenu gminy Pawłowice, w marcu gmina ogłosiła nowe zamówienie na odbiór odpadów w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. Przetarg został zorganizowany według nowych zasad wynikających z ubiegłorocznej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe zasady dotyczą m.in. sposobu rozliczania się gmin z podmiotami odbierającymi odpady, rozszerzenia zakresu rodzajów odbieranych odpadów i ich obowiązkowej segregacji oraz zwiększenia częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów.

Jeżeli chodzi o sposób rozliczania się z firmą odbierającą odpady, dotychczas gmina płaciła stałą kwotę za każdą osobę zamieszkującą teren gminy. Od lipca natomiast gmina będzie płacić nie za mieszkańca, ale za każdą tonę odebranych odpadów - a tych z roku na rok produkujemy więcej. - W 2018 roku w gminie odebraliśmy 5150 ton odpadów, a 2019 roku już 7125 ton! To wzrost o prawie 40%. Zgodnie z przepisami, koszt ich odbioru i zagospodarowania w całości musi być pokryty z opłat mieszkańców - tłumaczą urzędnicy.

Nowa stawka opłaty za gospodarkę odpadami od 1 lipca

Biorąc pod uwagę cenę odbioru i zagospodarowania odpadów wynikającą z rozstrzygnięcia tegorocznego przetargu oraz ilość odpadów wytworzonych w gminie w 2019 roku, koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniósł 22 zł miesięcznie. Gdyby jednak uwzględnić średni roczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów w gminie o ok. 30% rocznie, wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów powinna wynieść 27 zł. Rada Gminy, zakładając, że ilość odpadów nie będzie wzrastać i utrzyma się na poziomie z roku 2019, na sesji 2 czerwca podjęła uchwałę, ustalając od 1 lipca stawkę opłaty w wysokości 22 zł od mieszkańca na miesiąc. - Czy wysokość opłaty będzie wystarczająca, okaże się po kilku miesiącach. Jeżeli odpadów będzie więcej, niż założyli radni, stawkę trzeba będzie podnieść - wyjaśnia Urząd Gminy.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada również na każdego właściciela nieruchomości obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Oznacza to, że nie ma możliwości oddawania wyłącznie odpadów zmieszanych (bez segregacji) i każdy mieszkaniec będzie płacił jednakową cenę za gospodarowanie odpadami.

Opłata podwyższona za niewywiązywania się z segregacji

Firma odbierająca odpady będzie zwracała szczególną uwagę na wywiązywanie się z obowiązku segregowania. Jeśli okaże się, że właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów, firma zawiadomi o tym wójta, który zobowiązany będzie do ustalenia właścicielowi nieruchomości opłaty podwyższonej jako kary za niewywiązywanie się z segregacji. Jej wysokość, zgodnie z przepisami, wynosi dwukrotność ustalonej stawki opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi. W gminie Pawłowice będzie to 44 zł za osobę na miesiąc, w którym stwierdzono niewywiązanie się z obowiązku segregowania śmieci.

Zwolnienia dla domów jednorodzinnych kompostujących odpady

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty. Radni, biorąc pod uwagę szacunkowy koszt odbioru i zagospodarowania bioodpadów, ustalili wysokość zwolnienia na poziomie 3 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości. Oznacza to, że stawka opłaty za odbiór odpadów w przypadku kompostowania bioodpadów wyniesie 19 zł od osoby na miesiąc. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie (od lipca) nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której zadeklarujemy kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

- Zdajemy sobie sprawę z faktu, że dwukrotny wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów może być dla mieszkańców dużym zaskoczeniem, tym bardziej, że w ostatnich latach stawkę udawało się utrzymywać na stosunkowo niskim poziomie. Wpływ na ostateczną cenę ma również mało konkurencyjny rynek. Gmina Pawłowice podzielona jest na trzy sektory odbioru odpadów, dla których zamówienia przeprowadza się oddzielnie. W tym roku do obsługi sektora II obejmującego Pawłowice oraz sektora III obejmującego Warszowice, Krzyżowice i Pniówek zgłosiły się tylko dwie firmy zainteresowane realizacją odbioru odpadów, podczas gdy dwa lata temu w zamówieniu wystartowało aż sześć firm. W sektorze I obejmującym Pielgrzymowice, Golasowice i Jarząbkowice nie zgłosiła się żadna firma i w maju gmina ogłosiła ponownie zamówienie. Stawka, która będzie obowiązywać od 1 lipca, została obliczona na podstawie najtańszych ofert, jakie złożyły firmy startujące w przetargu - informują urzędnicy.

Zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Od 1 lipca zmieni się część zasad dotyczących odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych. Oto najważniejsze zmiany:

Zmiana częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów z terenu zabudowy jednorodzinnej:
 • w okresie od kwietnia do października niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady będą odbierane 1 raz na dwa tygodnie,
 • w pozostałym okresie odbiór powyższych odpadów będzie odbywał się tak jak dotychczas, czyli 1 raz na miesiąc.


Zmiany w zakresie odbioru popiołu bezpośrednio z nieruchomości:
 • popiół bezpośrednio z nieruchomości (z kubłów) będzie odbierany wyłącznie w okresie listopad - kwiecień,
 • popiół z kotłów C.O. jest przyjmowany w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez cały rok.


Zmiana sposobu oddawania bioodpadów:
 • od 1 lipca bioodpady będą odbierane wyłącznie z pojemników koloru brązowego oznaczonych napisem "BIO" (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów), dlatego bioodpady wystawione w workach nie będą odbierane,
 • pojemniki na bioodpady muszą spełniać wymogi normy PN-EN 840 (dostosowanie do odbioru mechanicznego),
 • odpady wyrzucamy bezpośrednio do pojemnika, bez worków.


Zasady dotyczące kompostowania bioodpadów:
 • właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady przy domach jednorodzinnych, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • usytuowanie przydomowych kompostowników i sposób kompostowania bioodpadów nie może powodować uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców, zanieczyszczać terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, a także musi spełniać wymogi określone przepisami prawa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy we własnym zakresie zagospodarowują bioodpady wytworzone na terenie nieruchomości poprzez kompostowanie ich w przydomowym kompostowniku, są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika na te odpady, w części odpowiadającej ilości bioodpadów poddawanych kompostowaniu,
 • jako przydomowy kompostownik rozumie się miejsca służące do zbierania bioodpadów w formie naziemnej pryzmy lub pojemników przeznaczonych do kompostowania bioodpadów w celu wytworzenia naturalnego nawozu, zapewniające cyrkulację powietrza, odpowiednią wilgotność oraz odpływ wody o pojemności co najmniej 300 litrów.


Wprowadza się limity oddawania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):
 • 8 sztuk zużytych opon na nieruchomość na rok,
 • 5m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych na nieruchomość na rok.


Obowiązek selektywnego zbierania odpadów:
 • odpady są zbierane w sposób selektywny, jeżeli w pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania konkretnego typu odpadów (np. szkło), masa odpadów innych frakcji (np. papier) nie przekracza 10% całkowitej masy odpadów,
 • w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej stanowiącej dwukrotność wysokość stawki ustalonej przez radę gminy, czyli 44 złotych za osobę na miesiąc.

BM / pless.pl
źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj