pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 5 czerwca 2020
  • 8 czerwca 2020
  • wyświetleń: 9541

Pszczyńscy radni pytają o politykę gospodarowania odpadami w gminie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Podczas ostatniej sesji większość radnych Rady Miejskiej nie zgodziła się na podniesienie stawki za odbiór odpadów w gminie Pszczyna. Pisaliśmy o tym tutaj. I choć kolejna sesja ma odbyć się 9 czerwca, część samorządowców już teraz zwróciła się do Urzędu z zapytaniami w sprawie polityki gospodarowania odpadami komunalnymi w Pszczynie.

kubły, odpady, śmierci, kosze, Remondis
Radni pytają o politykę gospodarowania odpadami komunalnymi · fot. pless.pl


26 maja interpelację dotyczącą przetargu na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych złożył radny Arkadiusz Gardiasz. W piśmie adresowanym do burmistrza zwrócił się z prośbą: o udostępnienie bez zbędnej zwłoki pełnej oferty, jaka została złożona przez konsorcjum firm Remondis oraz Master (nr postępowania IZP.271.1.0015.202) wraz z przedstawieniem dokumentu stanowiącego o przeprowadzeniu szacowania wartości zamówienia.

Arkadiusz Gardiasz wniósł także o udostępnienie umów wraz z wszystkimi aneksami zawartymi z firmą Remondis na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy Pszczyna, które obejmują ostatnie 5 lat. Dodatkowo zwrócił się z prośbą o wydanie protokołu z negocjacji, jakie były prowadzone w sprawie zmiany częstotliwości odbioru odpadów segregowanych (zwiększenia częstotliwości).

Zapytanie w sprawie prowadzonego postępowania przetargowego pn. "Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy Pszczyna, na których zamieszkują mieszkańcy oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" 2 czerwca złożyli radni z ramienia PiS: Andrzej Mańka, Marek Szklorz i Michał Ziebura.

W swoim piśmie zawarli pytania dotyczące kosztów dostawy, uruchomienia (także zaprogramowania) oraz utrzymania automatu recyklingowego do odbioru plastikowych butelek i puszek aluminiowych za rok 2019 (lub dłuższym terminie) wraz z zagospodarowaniem dostarczonych odpadów. Poprosili również o przedstawienie danych ilościowych odpadów z podziałem na frakcje za rok 2019 (niesegregowane odpady komunalne, popiół, opakowania z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych i metale, bioodpady, odpady wielkogabarytowe).

radni Marek Szklorz, Michał Ziebura, Andrzej Mańka
Od lewej: Marek Szklorz, Michał Ziebura, Andrzej Mańka · fot. Andrzej Mańka


Radni zapytali także burmistrza czy analizował możliwość podziału obszaru odbioru odpadów na sektory. Zwrócili uwagę, że takie rozwiązania stosują już gminy o podobnej strukturze mieszkalnictwa jak gmina Pszczyna (obszary wiejskie, obszar miejski, bloki i zabudowa wielorodzinna) oraz nawet mniejszej ilości mieszkańców.

Andrzej Mańka, Marek Szklorz i Michał Ziebura zawnioskowali też o udostępnienie informacji, jakie są koszty roczne utworzenia i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na koniec skierowali pytanie czy burmistrz rozważał utworzenie spółki celowej lub przekazanie zadań dot. odbioru odpadów komunalnych spółce gminnej PIK. - Prosimy o przekazanie stosownych wyliczeń w tym zakresie (roboczogodzin potrzebnych do wywozu odpadów, koszty zakupu sprzętu lub leasingu, pozostałe koszty). Czy przedstawił Pan propozycje utworzenia międzygminnej spółki celowej w przedmiotowym temacie? Jakie ewentualnie koszty należałoby ponieść celem realizacji takiego przedsięwzięcia? - pytają radni.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 20.02.2020
Do Urzędu wpłynęła interpelacja, którą wystosowali radni z KWW Ziemia Pszczyńska, w tym m.in. Marta Wojciechowska-Smolarz · fot. BM / pless.pl


Ponadto do Urzędu wpłynęła interpelacja, którą wystosowali radni z KWW Ziemia Pszczyńska (Marta Wojciechowska-Smolarz, Grzegorz Kuczera, Arkadiusz Gardiasz, Maciej Stieber, Renata Dyrda, Marek Dutkowski), w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie udostępniania terenów przeznaczonych na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Pszczynie oraz dokonania analizy systemu gospodarki odpadami w gminie.

Samorządowcy zwrócili się z propozycją uregulowania dzierżawy PSZOK, polegającą na określeniu odpłatności z tytułu czynszu za dzierżawę na okres objęty postępowaniem przetargowym z jednoczesnym uregulowaniem, że dzierżawcą każdorazowo jest podmiot, który zostanie wyłoniony w toku prowadzonego postępowania. W oparciu o takie rozwiązanie potencjalnym oferentom miałby być udostępniany do dyspozycji PSZOK.

Radni uważają, że - kierując się przede wszystkim dobrem mieszkańców gminy Pszczyna - powinny zostać poddane analizie następujące propozycje:
  • utworzenie gminnego punktu-selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wykorzystując do tego środki zewnętrzne. W naszej opinii może to być szansa na pojawienie się konkurencji;
  • zmiana warunków udziału w postępowaniu przetargowym, które w przedmiotowym postępowaniu określa burmistrz (między innymi zdolność techniczna i zawodowa, PSZOK);
  • zmiana sposobu wysyłania zawiadomień o stawce za odpady i zastąpienie ich korespondencja elektroniczną oraz wykorzystując istniejące media (roczne oszczędności ponad 60 tys. zł);
  • wprowadzenie zasady worek za worek;
  • wyłączenie akcji edukacyjnej z prowadzonego postępowania przetargowego na rzecz realizacji przez merytoryczne jednostki Urzędu Miejskiego w Pszczynie i placówki oświatowe. Przypominamy, że wykonawca może otrzymać 20 punktów za przeprowadzenie dwóch akcji edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym jednej polegającej na dostarczeniu wszystkim właścicielom nieruchomości ulotki w formacie minimum A4/DL o treści uzgodnionej z Zamawiającym i harmonogramu odbioru odpadów. Są to zdecydowanie niewystarczające działania, jak na możliwości jakie posiada nasza gmina;
  • zaangażowanie gminnej spółki PIK sp. z o.o. w Pszczynie w realizację zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości w gminie — istniejąca kompostownia w Jankowicach, odbiór odpadów zielonych oraz biodegradowalnych;
  • kontynuacja programu związanego z kompostownikami dla mieszkańców.


Kolonia Jasna, śmieci, worki, odpady
Worki z odpadami segregowanymi na os. Kolonia Jasna · fot. Arkadiusz Gardiasz


Wszystkie wymienione wyżej pisma oczekują na odpowiedź. Tymczasem Urząd poinformował, że kolejna - XX - Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie odbędzie się 9 czerwca. Wówczas radni ponownie będą debatować nad projektem uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj