pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 1 czerwca 2020
  • wyświetleń: 14438

Pszczyna łapie deszczówkę - będzie dofinansowanie do małej retencji?

Część radnych zasiadających w Radzie Miejskiej zaproponowała, by gmina Pszczyna stworzyła program dofinansowania do form małej retencji. Jednym z priorytetowych kierunków dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2020 są inwestycje w zakresie dostosowania do zmian klimatu, przeciwdziałania suszy oraz ograniczenia zużycia wody. Możliwe będzie więc ubieganie się o środki. Magistrat planuje sprawdzić zapotrzebowanie poszczególnych osiedli i sołectw.

deszczówka retencja
Zbieranie deszczówki do systemów małej retencji to ważne rozwiązanie w walce z suszą · fot. pixabay


Interpelację w sprawie dofinansowania małej retencji dla mieszkańców złożyli radni z ugrupowania Ziemia Pszczyńska: Marta Wojciechowska-Smolarz, Renata Dyrda, Maciej Stieber, Grzegorz Kuczera, Arkadiusz Gardiasz oraz Marek Dutkowski. Jak wskazują, bezśnieżna zima i bardzo małe opady deszczu w ostatnich latach sprawiły, że należy podjąć konkretne działania, mające na celu dostosowanie naszej gminy do skutków zachodzących zmian klimatycznych. Dlatego padła propozycja opracowania wieloletniego gminnego programu dotacji dla mieszkańców pod nazwą "Pszczyna łapie deszczówkę" na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Będzie to program wspierania małej retencji w gminie Pszczyna. Radni chcieliby zachęcić mieszkańców gminy do tworzenia miejsc sprzyjających retencji oraz do magazynowania wody opadowej w obrębie swoich nieruchomości. Przemyślane gospodarowanie wody niesie ze sobą wiele korzyści.

W ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska mieszkańcy mogliby otrzymać dofinansowanie do tworzenia miejsc sprzyjających retencji oraz do magazynowania wody opadowej. Dotacja udzielana byłaby między innymi na zakup i montaż urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych, wykonanie systemów bioretencji, zbiorników, tworzenia ogrodów deszczowych, studni chłonnych.

Rozwiązania małej retencji rozwiążą problem odprowadzania wody w przypadku braku kanalizacji deszczowej, jej przeciążenia lub złego stanu (radni wskazują, że w gminie Pszczyna kanalizacja deszczowa jest w bardzo złym stanie technicznym). Pozwoli również na zmniejszenie zużycia wody pitnej przez wykorzystanie deszczówki m.in. do podlewania ogrodu. Powyższe działania przyczynią się też do ochrony zasobów wód podziemnych. Bardzo istotne jest ograniczenie odpływu do sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i do rowów, co w czasie długotrwałych opadów przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego. Woda trafia do gruntu zamiast do kanalizacji i jest wykorzystywana przez roślinność. To spowoduje też zmniejszenie kosztów obsługi systemu kanalizacji.

deszczówka mała retencja beczka
Celem małej retencji jest zwiększenie odporności miast na ulewy, powodzie błyskawiczne, a także przygotowanie ich do walki ze skutkami suszy · fot. pixabay


Radni wskazują, że w czerwcu rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji miejskich zwiększających ilość retencjonowanej wody. W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko jednostki samorządu terytorialnego będą mogły uzyskać wsparcie na inwestycje z zakresu systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - projekty związane z tworzeniem systemów zbierania i retencjonowania wody opadowej, czy budową i modernizacją sieci kanalizacji deszczowej.

Celem tych projektów ma być zwiększenie odporności miast na zjawiska takie jak ulewy oraz powodzie błyskawiczne, a także przygotowanie ich do walki ze skutkami suszy. Wszystko dzięki retencjonowaniu wody i wykorzystaniu jej wtedy, gdy brakuje opadów. Zatrzymanie deszczówki w miejscu jej opadu i lokalne jej zagospodarowanie ogranicza ryzyko wystąpienia podtopień i powodzi w czasie intensywnych opadów deszczu, a jednocześnie w czasie suszy stanowi rezerwę wody.

- Zależy nam na stworzeniu spójnych oraz kompleksowych rozwiązań, mających na celu upowszechnianie proekologicznych form małej retencji wśród mieszkańców gminy Pszczyna. Dzisiejsze zmiany klimatyczne, których doświadczamy, wymagają szybkich i zdecydowanych działań. Umiejętne wykorzystanie małej retencji winno być nie tylko dobrą praktyką, ale także naszym wspólnym obowiązkiem, który wynika z konieczności przystosowania się do zachodzących zmian klimatu - argumentują autorzy interpelacji.

Obecnie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego jest na etapie analizy możliwych źródeł finansowania działań na rzecz wspierania małej retencji w naszym regionie. - Mając na uwadze trudną sytuację finansową gminy wynikającą z epidemii koronawirusa, a także niepewność w kwestii kształtu budżetu w kolejnych latach, finansowanie tych działań uzależnione będzie od pozyskania środków zewnętrznych - poinformowała zastępca burmistrza, Barbara Sopot-Zembok.

Z informacji uzyskanych przez ratusz początkiem maja od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, iż jako jeden z priorytetowych kierunków dofinansowania ze środków WFOŚiGW na rok 2020 przewidziano inwestycje w zakresie dostosowania do zmian klimatu, przeciwdziałania suszy oraz ograniczenia zużycia wody. Możliwe będzie więc ubieganie się o środki na realizację tego typu zadań.

Teraz pszczyński Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa planuje wystosowanie zapytań do osiedli oraz sołectw, celem szczegółowego określenia potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców w obszarze małej retencji.

Jak wskazuje Barbara Sopot-Zembok, przykładem dla naszego miasta może być Wrocław, który obecnie realizuje program dotacyjny "Złap deszcz".

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.