pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 4 maja 2020
  • wyświetleń: 6638

Do szpitala trafiła pokaźna ilość środków dezynfekcyjnych

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj

Pszczyński szpital od dłuższego czasu jest wspomagany przez aktywnych mieszkańców, przedsiębiorców i różne grupy społeczne. Teraz placówka otrzymała kolejną pomoc - tym razem w postaci pokaźnej ilości środków dezynfekcyjnych.

Środki dezynfekcyjne dla szpitala
Do szpitala trafiła pokaźna ilość środków dezynfekcyjnych · fot. Szpital Powiatowy w Pszczynie


Z pewnoś­cią nie trzeba nikomu przy­pom­i­nać, że sytu­acja szpi­tali i per­son­elu medy­cznego w okre­sie epi­demii jest bardzo trudna. Cechą charak­terysty­czną każdej epi­demii jest łat­wość przenoszenia czyn­ników choro­bot­wór­czych na drugą osobę. Niesie to ze sobą szczególne kon­sek­wencje dla per­son­elu medy­cznego, ale także dla insty­tucji, które zaj­mują się lecze­niem, jak np. szpi­tal. W pier­wszej kole­jności oznacza to, że szpi­tal musi poświę­cić znacznie więcej energii na dezyn­fekowanie powierzchni, z którymi mógłby mieć kon­takt pato­gen oraz tworzyć takie warunki pracy per­son­elowi medy­cznemu, żeby był on maksy­mal­nie chro­niony.

W nat­u­ralny sposób pociąga to za sobą kon­sek­wencje na rynku pro­duk­tów medy­cznych, który ksz­tał­towany jest według zasad podaży i popytu, w sposób charak­terysty­czny dla gospo­darki wol­no­rynkowej. To powoduje nagły skok cen pożą­danych pro­duk­tów. Krótko mówiąc, dla szpi­tala oznacza to, że ponosi on nieby­wałe koszty na odkażanie powierzchni lub na ele­menty odzieży o charak­terze ochron­nym. W takiej sytu­acji szczegól­nie cenne dla szpi­tala stają się środki dezyn­fek­cyjne oraz maseczki z odpowied­nimi fil­trami.

W ostat­nim cza­sie pszczyńska placówka otrzymała bardzo duże wsparcie w tym zakresie od AMS BHP PACK SYS­TEM Izabeli Kuback­iej, Marcina Żymańczyka z Piasku oraz SAFETY FIRST Bogusława Paster­naka. W szczegól­ności płyny do dezyn­fekcji będą bardzo pomocne w utrzy­ma­niu steryl­nych warunków w szpi­talu.

- Wys­tosowu­jąc apel o pomoc, nie spodziewal­iśmy się tak wspani­ałego pospo­litego ruszenia. Otrzy­mu­jemy wiele darów, za które jesteśmy ogrom­nie wdz­ięczni. Każdy z darów ma dla nas dużą wartość, a wszys­tkie razem budują wspól­notę i poczu­cie odpowiedzial­ności. Niek­tóre z nich w szczególny sposób poma­gają nam wal­czyć ze stanem, w którym się znaleźliśmy. Bardzo dziękujemy - komentują pracownicy pszczyńskiego szpitala.

Działajmy w myśl zasady #PszczynaSobiePomaga

BM / pless.pl, źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj