pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 21 lutego 2020
  • wyświetleń: 6693

Czy w Pawłowicach powstanie maszt telefoniczny?

Wójt Pawłowic w grudniu 2018 roku umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stacji bazowej telefonii cyfrowej, która ma powstać w Pawłowicach przy ul. Wodzisławskiej. Efektem tej decyzji jest brak obostrzeń dla inwestora. Wynika z niej bowiem, że na obszarze, na którym inwestycja będzie realizowana, nie będzie negatywnych skutków oddziaływania na środowisko i zdrowie mieszkańców. Teraz jednak gmina prosi starostwo, by nie wydawało pozwolenia na budowę masztu. To jednak nie leży w mocy samorządu. Jeżeli inwestor spełni warunki, powiat nie będzie miał podstaw, by takiej decyzji odmówić.

Maszt telefoniczny
fot. UG Pawłowice


Maszt telefonii cyfrowej o wysokości 41 metrów ma powstać przy ulicy Wodzisławskiej w Pawłowicach nieopodal sklepu Intermarche, pomiędzy zabudową jednorodzinną, na prywatnym gruncie, którego właściciel wyraził na to zgodę, ale lokalizacja inwestycji nie była konsultowana ani z mieszkańcami, ani z urzędem. Według Gminy Pawłowice, tego typu inwestycja, zgodnie z przepisami, nie wymaga wydania przez gminę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a gmina nie może bezpośrednio odnieść się do tego przedsięwzięcia. Dodatkowo, ustawa o wspieraniu rozwoju usług sieci telekomunikacyjnych nie pozwala, aby miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zabraniały budowy masztów. Gmina nie ma więc możliwości ograniczenia tego typu działań.

Gmina Pawłowice podała również, że ostateczną decyzję o budowie masztu podejmą władze powiatu. Wójt wraz z sołtysem i mieszkańcami domów, w sąsiedztwie których ma znajdować się maszt, wystosowali prośbę do starosty, aby nie wydawał pozwolenia na budowę obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie niskiej architektury, bo mieszkańcy obawiają się emisji zbyt dużej ilości fal, które mogą mieć wpływ na ich zdrowie.

- Jeżeli inwestor spełni wymagania wynikające z przepisów, nie ma podstaw, by takiej decyzji odmówić, ale wójt gminy może mieć wpływ na określenie warunków, pod jakimi taka inwestycja zostanie zrealizowana. Dla tego typu inwestycji to właśnie w gminie wydawane są decyzje środowiskowe, w których wójt określa wpływ danej inwestycji na środowisko oraz analizuje zgodność z obowiązującym planem miejscowym. Tymczasem 6 grudnia 2018 roku wójt gminy Pawłowice wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stacji bazowej telefonii cyfrowej w Pawłowicach. Umarzając postępowanie, gmina Pawłowice stwierdziła, że na obszarze, na którym inwestycja będzie realizowana, nie będzie negatywnych skutków oddziaływania na środowisko i zdrowie mieszkańców. Skutkiem tej decyzji gminy jest brak obostrzeń dla inwestora - informuje rzecznik Starostwa Powiatowego.

Do pszczyńskiego starostwa 22 listopada 2019 r. wpłynął więc wniosek T-Mobile Polska S.A. o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej przy ul. Wodzisławskiej. Warto dodać, że to już drugi wniosek w tej sprawie - w pierwszym półroczu 2019 roku postępowanie zostało zakończone decyzją odmowną z uwagi na niewywiązanie się wówczas inwestora z nałożonego obowiązku uzupełnienia projektu budowlanego. O wszczętym w starostwie postępowaniu gmina Pawłowice, jako jedna ze stron postępowania, została poinformowana pismem z dnia 18 grudnia 2019 r. Następnie, po zweryfikowaniu wniosku inwestora o wydanie pozwolenia na budowę, Wydział Architektury i Budownictwa starostwa stwierdził niekompletność oraz nieścisłość w przedłożonej do zatwierdzenia dokumentacji, dlatego w myśl przepisów Prawa budowlanego, na inwestora został nałożony obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Dokumentacja została uzupełniona i poprawiona.

W związku z uzupełnieniem dokumentacji i zawiadomieniem z dnia 31 stycznia 2020 roku strony postępowania, w tym gmina Pawłowice, zostały powiadomione o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz o możliwości wnoszenia uwag i zastrzeżeń. 17 lutego do starostwa wpłynęła prośba wójta gminy Pawłowice oraz mieszkańców o niewydawanie pozwolenia na budowę masztu. Przytoczono m.in. argument, że inwestycja będzie w sposób znaczny oddziaływać na środowisko. Te kwestie możliwe były już jednak do przeanalizowania w postępowaniu dotyczącym decyzji środowiskowej, które gmina zdecydowała się umorzyć.

Trzeba zaznaczyć, że inwestycja nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego dla tej części sołectwa Pawłowice (na terenach objętych planem ustala się zakaz realizacji "przedsięwzięć, których uciążliwość wykraczałaby poza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny, ale z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej). Zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, plan miejscowy nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

- Decyzja powiatu o pozwoleniu na budowę nie ma charakteru uznaniowego, jak to sugeruje gmina Pawłowice w zamieszczonej na swojej stronie internetowej informacji. Jeżeli inwestor spełni wymagania wynikające z przepisów, organ wydający decyzję nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę. Decyzja w tej sprawie zostanie wydana przez pszczyńskie starostwo po przeanalizowaniu uwag i zastrzeżeń, które wpłyną w toku trwającego obecnie postępowania - mówi rzecznik Starostwa Powiatowego.

ar / pless.pl, źródło: Powiat, UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.