pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 21 lutego 2020
  • wyświetleń: 5977

Pszczyna: powstanie automatyczna stacja mierząca jakość powietrza?

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj

Powiat pszczyński poparł wniosek Stowarzyszenia "Nie Dokarmiaj Smoga" dotyczący utworzenia w Pszczynie automatycznej stacji pomiarowej, która uzupełniłaby sieć państwowego monitoringu jakości powietrza. Radni przyjęli uchwałę intencyjną w tej sprawie niemal jednogłośnie. Dokument zostanie teraz przekazany Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie.

Sesja Rady Powiatu Pszczyńskiego - 19.02.2020
Radni widzą potrzebę utworzenia w Pszczynie automatycznej stacji pomiarowej. · fot. ar / pless.pl


Obecnie w Pszczynie w ramach krajowej sieci monitoringu jakości powietrza usytuowana jest jedna manualna stacja pomiarowa dla pyłu PM10. Problemem jest to, że wyniki pomiarów manualnych publikowane są z około miesięcznym opóźnieniem, dopiero po przeprowadzeniu analiz w laboratorium WIOŚ. Z próbek opadu pyłu pobranego na stacji określa się zawartość arsenu, benzo(a)pirenu, ołowiu, kadmu, niklu. Ponadto, od listopada 2017 roku na terenie gminy Pszczyna działa osiemnaście czujników, tzw. niskokosztowych, monitorujących stan jakości powietrza na terenie miasta i gminy. System czujników zamontowano na wszystkich szkołach podstawowych w sołectwach. Sześć odczytuje wyniki pomiarów jakości powietrza na terenie miasta. Urządzenia te informują o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM10.

Podczas środowej sesji Rada Powiatu Pszczyńskiego poprzez wystosowanie uchwały wyraziła poparcie dla wniosku Stowarzyszenia "Nie dokarmiaj Smoga" o uzupełnienie sieci państwowego monitoringu jakości powietrza o automatyczną stację pomiarową w Pszczynie. Uchwała zostanie teraz przekazana Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie, a jej wykonanie będzie należeć do zadań Zarządu Powiatu.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy, że Stowarzyszenie "Nie Dokarmiaj Smoga", które działa na rzecz poprawy jakości powietrza, wnioskiem z dnia 24.01.2020 roku wystąpiło do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o uzupełnienie sieci państwowego monitoringu jakości powietrza o automatyczną stację pomiarową w Pszczynie. Jednocześnie zwróciło się z prośbą do Zarządu i Rady Powiatu o poparcie wniosku.

Jak dowiadujemy się z pisma, na stronie internetowej GIOŚ zamieszczona została informacja dotycząca metodyki pomiarów jakości powietrza oraz różnic pomiędzy metodami referencyjnymi a wskazaniami czujników niskokosztowych. Wynika z niej, że na jakość informacji o stężeniu pyłu zawieszonego decydujący wpływ ma metodyka prowadzenia pomiarów i związana z nią niepewność pomiarowa, kompletność serii pomiarowych oraz lokalizacja stanowisk pomiarowych. Zgodnie z tą informacją metoda pomiaru stosowana w czujnikach niskokosztowych nie odpowiada metodom referencyjnym określonym w przepisach. Natomiast automatyczne stacje pomiarowe wykorzystywane w ramach monitoringu państwowego posiadają wykazaną równoważność względem metody referencyjnej. Za pomocą metod automatycznych mierzy się stężenie pyłu zawieszonego PM2.5 o średnicach cząstek do 2,5 µm, dwutlenku siarki, związków azotu, ozonu, tlenku węgla i benzenu.

Dalej w uzasadnieniu uchwały czytamy, że montaż w Pszczynie automatycznej stacji monitorującej w sposób ciągły jakość powietrza w istotny sposób może przyczynić się do ustalenia rzeczywistego stopnia zanieczyszczenia powietrza. Ponadto może stanowić pomocne narzędzie w walce z niską emisją, poprzez podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zagrożeń, jakie wynikają ze złego stanu powietrza. Może być także pomocny przy podejmowaniu przez władze samorządowe skutecznych decyzji w walce z niską emisją.

Do projektu uchwały, na wniosek radnego Zdzisława Grygiera wprowadzono autopoprawkę - z uzasadnienia usunięto informację o Pszczynie jako najbardziej zanieczyszczonym mieście w Europie według danych z 2018 roku.

- Na podstawie danych uzyskanych z Europejskiej Agencji Środowiska, która posiada czujnik zamontowany w goczałkowickim uzdrowisku, widać, że poprawia się nam jakość powietrza. Chciałem też wskazać na inne wyniki pomiarów pochodzących z czujników rozmieszczonych w sołectwach i pszczyńskich osiedlach. Na stronie pless.pl, w zakładce alert smogowy można sprawdzić każdy z czujników i dane za poszczególne dni i miesiące. W 2017 roku od 1 stycznia do 19 lutego alarm smogowy został ogłoszony 19 razy. Rok później już widać poprawę w tym samym okresie - alarm smogowy był ogłoszony tylko 3 razy. W tym roku, od 1 stycznia, z powodu sprzyjających warunków pogodowych alarmu nie mieliśmy ani razu. Tylko raz został przekroczony poziom ostrzegawczy. Jestem za utworzeniem w Pszczynie automatycznej stacji pomiarowej, bo będziemy mogli bazować na danych z Pszczyny, a nie z Goczałkowic - argumentował radny podczas sesji rady powiatu.

- Chciałbym, żeby w przyszłości nie generalizować wyników odczytów przeprowadzanych w Pszczynie - nie powinniśmy przenosić tych danych na całą gminę Pszczyna i sąsiednie gminy powiatu pszczyńskiego. Jeśli państwo przeanalizują czujniki z poszczególnych sołectw, widać różnicę. Na przykład w Studzionce od 1 października ubiegłego roku do dziś poziom pyłu przekroczony był 7 razy, zaś w Rudołtowicach ani razu. Powodem jest rozproszona zabudowa w tej miejscowości. Ale są takie sołectwa czy osiedla, jak Kolonia Jasna, gdzie przekroczenie norm dla pyłu trwało w tym okresie kilkanaście dni. Tam, gdzie zabudowa jest rozproszona, tego problemu nie ma. Chciałbym, żeby te dane, jeśli będą w Pszczynie zbierane, były odnoszone tylko do Pszczyny a nie do całej gminy - dodał radny Zdzisław Grygier.

Starosta Barbara Bandoła podczas sesji Rady Powiatu - 19.02.2020
Starosta Barbara Bandoła · fot. ar / pless.pl


Radnego poparła starosta Barbara Bandoła. - Nawiązując do stanowiska radnego, chcę zwrócić uwagę, że poprzez uchwałę, staramy się o uzupełnienie państwowej sieci monitoringu jakości powietrza o automatyczną stację właśnie w Pszczynie. To jest bardzo dobry kierunek działań, bo jeśli taka stacja się pojawi w naszym mieście, to bezwzględnie będzie wiadomo jaka jest realna sytuacja. Zgadzam się również z wnioskiem radnego o korektę uzasadnienia uchwały. Ja też monitoruję jakość powietrza i wiem, że w niektórych miejscach, jak na przykład na ulicy Bogedaina, powietrze się poprawiło - mówiła starosta.

ar / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj