pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 27 stycznia 2020
  • 28 stycznia 2020
  • wyświetleń: 3911

Rozmawiali o bezpieczeństwie na pawłowickich drogach, m.in. DK 81

W czwartek, 23 stycznia obradowała Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gminy Pawłowice. Głównym, choć nie jedynym tematem obrad, była poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej DK 81.

Obrady Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gminy Pawłowice
Obrady Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gminy Pawłowice - 23.01.2020 · fot. UG Pawłowice


Cyklicznie spotkania, które zwołuje wójt Franciszek Dziendziel, poświęcone są istotnym sprawom związanym z bezpieczeństwem na drogach zarówno pieszych, jak i kierowców. Czwartkowe spotkanie zdominował temat bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 81. To główna arteria przecinająca gminę, która służy nie tylko jako droga przelotowa dla samochodów poruszających się w kierunkach Katowice-Wisła, ale również jako ważny ciąg komunikacyjny w samej gminie Pawłowice.

Obecny na spotkaniu przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie omówił zdarzenia i wypadki, jakie miały miejsce na terenie gminy w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku, zaznaczając, że w porównaniu do roku 2018 zauważono tendencję wzrastającą jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, zwłaszcza w obrębie drogi krajowej nr 81 i drogi wojewódzkiej nr 938.

W sumie w ubiegłym roku w gminie odnotowano 263 zdarzenia (247 kolizji i 18 wypadków), w związku z którymi 18 osób zostało rannych, a 2 zginęły. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w Pawłowicach (163), Warszowicach (50), Pniówku (16) oraz Golasowicach i Jarząbkowicach (13). Głównymi przyczynami było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami.

Obrady Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gminy Pawłowice - 23.01.2020
Obrady Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gminy Pawłowice - 23.01.2020 · fot. UG Pawłowice


Temat bezpieczeństwa na dwupasmówce jest szczególnie ważny, dlatego wójt gminy przedstawił zebranym ustalenia ze spotkania, które 17 stycznia odbyło się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Katowicach - zarządcy DK81. Newralgiczne miejsca dla ruchu samochodowego i pieszych to przede wszystkim skrzyżowania, w tym - skrzyżowanie DK81 z ul. Zjednoczenia i Wyzwolenia w Pawłowicach (przy tzw. źródełku), na którym systematycznie rośnie ilość kolizji drogowych. Generalna Dyrekcja przychyliła się do wniosku gminy Pawłowice i Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie o wybudowanie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej akomodowanej, co oznacza, że sterowanie ruchem na skrzyżowaniu będzie zależne od jego natężenia. Gmina zadeklarowała udział finansowy w inwestycji, ale konieczne będzie jeszcze spisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA, PZD Pszczyna i gminą Pawłowice, które określi zasady współpracy, współfinansowania inwestycji i określi podmiot, który będzie odpowiedzialny za realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Wójt przekazał zebranym również ustalenia z Generalną Dyrekcją dotyczące pozostałych skrzyżowań.

Warszowice - skrzyżowanie DK81 z ul. Gajową i Krótką
W związku z tym, że nieopodal, w rejonie ul. Familijnej w Żorach, prowadzone są prace związane z budową skrzyżowania obsługującego obszar rozbudowanej strefy ekonomicznej, obecnie na skrzyżowaniu nie planuje się żadnych działań.

Warszowice - skrzyżowanie DK81 z ul. Stawową i Łąkową
Gmina Pawłowice ponownie wystąpi z pisemnym wnioskiem do Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie o montaż fotoradaru w rejonie skrzyżowania.

Warszowice - skrzyżowanie DK81 z ul. Szybową i Granica
Problemem na skrzyżowaniu jest częste zawracanie samochodów ciężarowych wyjeżdżających z platformy logistycznej firmy JAS-FBG w kierunku Katowic. GDDKiA nie akceptuje jednak zaproponowanych rozwiązań polegających na przebudowie skrzyżowania czy też zmianie układu komunikacyjnego np. poprzez drogę serwisową przy stacji paliw. Sprawa na chwilę obecną pozostaje bez biegu.

Pawłowice - łuk drogi za skrzyżowaniem DK81 z DW 938 w kierunku Skoczowa
Z uwagi na częste zdarzenia drogowe polegające na "wypadaniu" samochodów z łuku drogi, gmina zwróciła się z wnioskiem o zarurowanie odcinka rowu w tym miejscu. GDDKiA podejmie działania, ale najpierw musi uzyskać wymagane pozwolenie wodnoprawne, co może znacznie wydłużyć termin realizacji zadania.

Pawłowice - skrzyżowanie DK81 z ul. Myśliwską i dalej z ul. Strumieńską
Gmina Pawłowice ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i Strumieńską wraz budową chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej oraz przejścia dla pieszych przez DK81".


Gmina zwróciła się również do GDDKiA z wnioskiem o naprawę nawierzchni dróg serwisowych wzdłuż DK81: odcinka po stronie wschodniej od ul. Kościelnej do ul. Szybowej w Warszowicach oraz odcinka po stronie zachodniej od posesji Zjednoczenia 117 do drogi gminnej ul. Zjednoczenia. Na obu odcinkach gmina planuje w najbliższym czasie budowę oświetlenia ulicznego. Kolejnymi odcinkami są: droga po stronie zachodniej od ul. Granica do posesji Zjednoczenia 127, a także odcinek pomiędzy posesjami przy ul. Zjednoczenia. W tym ostatnim przypadku, jeżeli pozwoli na to stan geodezyjno-prawny, można będzie wykonać ścieżkę dla pieszych, aby przejąć ruch z pobocza DK81. Wyremontowane odcinki gmina chce przejąć od Generalnej Dyrekcji i samodzielnie utrzymywać.

Kolejnym ważnym tematem dotyczącym DK81 było doświetlenie przejść dla pieszych. Ustalono, że doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania przy tzw. źródełku może zostać uwzględnione przy budowie sygnalizacji świetlnej. W przypadku pozostałych przejść przeanalizowane zostaną możliwości rozbudowy już istniejącego oświetlenia ulicznego.

Na spotkaniu omawiano również planowane zmiany w organizacji ruchu na drogach gminnych m. in. ul. Słowików w Pniówku, ul. Kolonia Studzieńska w Pawłowicach i ul. Krótkiej w Warszowicach. W 2020 roku zaplanowano również wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu obejmującego publiczne drogi gminne na terenie Warszowic, Krzyżowic i części sołectwa Pniówek, w ramach którego przeprowadzona będzie inwentaryzacja oznakowania wraz z analizą organizacji ruchu, uporządkowane zostanie oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, wyznaczone zostaną strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h i zmieniony będzie też dopuszczalny tonaż.

Zebranych poinformowano również, że w maju na terenie Jarząbkowic odbędzie się bieg uliczny "Jarząbkowicko (Za)Dyszka", którego trasa będzie prowadzić ulicami: Wiejską, Piaskową, Wiosenną, Szkolną i Jarząbkowicką.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Powiatowego Zarządu Dróg, Starostwa Powiatowego w Pszczynie, policji z Pszczyny i Pawłowic, pracownicy urzędu odpowiedzialni za bezpieczeństwo i infrastrukturę drogową oraz sołtysi.

BM / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.