pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 3 stycznia 2020
  • wyświetleń: 4209

Radni gminy Goczałkowice-Zdrój uchwalili budżet na 2020 rok

30 grudnia Rada Gminy przyjęła budżet gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2020 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2029. Wydatki majątkowe stanowić będą 15% wszystkich wydatków.

Rada Gminy przyjęła budżet gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2020
Rada Gminy przyjęła budżet gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2020 - 30.12.2019 · fot. UG Goczałkowice-Zdrój


Dochody budżetu gminy na 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie 54 mln 27 tys. 873 zł, w tym dochody bieżące to 50 mln 273 tys. 336 zł (93% dochodów ogółem), a dochody majątkowe to 3 mln 754 tys. 537 zł (7% dochodów ogółem). Łącznie z m.in. wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych dają one środki w wysokości ponad 57 mln zł do rozdysponowania na stojące przed gminą w 2020 roku zadania.

Główne źródła dochodów to: dochody własne - 54% ogółu dochodów, ponad 29 mln zł (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych, wpływy z różnego rodzaju usług), dotacje i inne środki bezzwrotne otrzymane przez gminę na z góry określony cel (w tym dotacje z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje z Unii Europejskiej) - 30%, ponad 16 mln zł, subwencja ogólna z budżetu państwa - 16%, 8,5 mln zł.

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w wysokości 57 mln 65 tys. 869 zł, z czego 85% stanowią wydatki bieżące, a 15% - wydatki majątkowe. Najważniejsze wydatki budżetu to: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (ponad 16,5 mln zł, czyli 29% ogółu wydatków), pomoc społeczna i program wspierania rodziny (prawie 12 mln zł, 21%), transport i łączność (ponad 7 mln zł, 13%), kultura fizyczna (prawie 4,5 mln zł, 8%).

Zaplanowane w budżecie na 2020 r. wydatki inwestycyjne to: budowa centrum przesiadkowego (wartość prac to ponad 4,8 mln zł, w tym dotacja unijna w wysokości ponad 2,8 mln zł), budowa łącznika Borowinowa-Zielona (zadanie rozpoczęte w 2017 r., wydatki w 2020 r. wyniosą 1,6 mln zł), wykonanie umów na sporządzenie dokumentacji technicznej ulicy Siedleckiej, łącznika Źródlana-Spokojna, przedszkola, modernizacja gospodarki energią w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji (inwestycja z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach), Program Ograniczenia Niskiej Emisji - II etap (również z udziałem środków z WFOŚiGW). Zabezpieczone zostały również środki własne na sporządzenie projektu placu zabaw w wysokości 15 tys. zł i 100 tys. zł na doświetlenie gminy.

- W budżecie znajdują się te zadania, na które gmina złożyła wnioski o ich dofinansowanie bądź ma już podpisane z instytucjami finansującymi umowy. W trakcie roku budżetowego, w miarę ogłaszania nowych konkursów na dotacje i pojawiania się nowych możliwości finansowania potrzebnych gminie zadań, szczególnie w ramach programów rządowych dotyczących dofinansowania dróg lokalnych, budżet będzie ulegał zmianom - przyznała wójt Gabriela Placha prezentując projekt budżetu.

Planowane na koniec 2020 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosić będzie 3 mln 635 tys. 804 zł, co stanowi 6,7% planowanych dochodów gminy. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. - Dziękuję radnym za przyjęcie budżetu, za rozmowy, uwagi. Dziękuję również moim współpracownikom za przygotowanie dokumentu. Życzymy sobie, aby ten budżet udało się w 100% zrealizować - powiedziała po głosowaniu wójt Gabriela Placha.

Podczas grudniowej sesji przyjęto także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2029. Dokument zakłada spadek zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Na koniec 2029 r. zadłużenie ma być zerowe.

BM / pless.pl, źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.