pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 24 grudnia 2019
  • wyświetleń: 4619

W budżecie gminy Pawłowice na 2020 rok ujęto sporo inwestycji

17 grudnia odbyła się XIII sesja Rady Gminy Pawłowice. Prowadził ją przewodniczący Andrzej Szaweł, a w sali sesyjnej byli obecni wszyscy radni. Najważniejszą uchwałą w porządku obrad był przyszłoroczny budżet gminy - strategiczny dokument, jeżeli chodzi o gminne finanse.

XIII sesja Rady Gminy Pawłowice - 17.12.2019 · fot. UG Pawłowice


Zanim radni przystąpili do głosowania nad budżetem 2020, uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2024. Te dwie uchwały są ze sobą ściśle powiązane, bo budżet musi być zgodny z wieloletnimi planami gminy. Wójt przedstawił procedurę uchwalania prognozy i budżetu, których projekty zostały omówione z radnymi podczas pracy komisji. Zostały one również, zgodnie z przepisami, przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej i pozytywnie zaopiniowane.

Przed uchwaleniem budżetu radni wprowadzili do uchwały budżetowej autopoprawkę. Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice zlikwidowali wydatki w wysokości 100 tys. zł przeznaczone na ochronę zabytków. Pieniądze te zwiększyły pulę środków przeznaczonych na realizację programów profilaktycznych w ramach ochrony zdrowia.

W 2020 roku planowane dochody budżetowe wyniosą 120.388.166,60 zł, a wydatki - 126.615.786,62 zł. W dochodach 115.777.599,00 zł (96,17%) będą stanowić dochody bieżące, a 4.610.567,60 zł (3,83%) to dochody majątkowe. W wydatkach 101.809.647,67 zł (80,40%) będzie wydatkami bieżącymi, a na inwestycje (wydatki majątkowe) zaplanowanych jest 24.806.138,95 zł (16,6%).

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 6.227.620,02 zł to deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, nadwyżki z lat ubiegłych i pożyczki planowej do zaciągnięcia w związku z dopłatami do wymiany kotłów w ramach realizacji gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Opracowanie budżetu jest zadaniem wójta, który zaznaczył, że dysproporcja w potrzebach zgłoszonych przez poszczególne jednostki a planowanych dochodach była bardzo duża. Dlatego w przyszłorocznych wydatkach inwestycyjnych uwzględniono tylko te zadania, które mają priorytetowe znaczenie dla gminy albo są kontynuacją zadań z lat poprzednich, realizację pozostałych przesunięto na następne lata.

Wśród przyszłorocznych inwestycji znalazły się m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w Pielgrzymowicach i Pawłowicach, budowa ul. Klonowej w Pawłowicach jako drogi dojazdowej do pól (pod warunkiem uzyskania dofinansowania), budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kolejowej w Warszowicach.

Wiele zadań drogowych związanych jest z przygotowaniem nowych i zakończeniem już opracowywanych projektów przebudowy dróg. Wśród nich znalazły się: droga gospodarcza przy dwupasmówce pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską, ul. Jasna w Pielgrzymowicach, ul. Podlesie w Pielgrzymowicach wraz z ul. Boczną w Jarząbkowicach, ul. Kwiatowa w Jarząbkowicach, ul. Sienkiewicza w Golasowicach, ul. Zapłocie (w tym przypadku planowane jest rozpoczęcie prac w przyszłym roku), ul. Górka i ul. Pieczarkowa w Pawłowicach.

Szereg inwestycji dotyczy placówek oświatowych: kontynuacja rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach i przedszkola w Warszowicach, rozbudowa przedszkola w Pawłowicach, przebudowa szkoły podstawowej w Warszowicach, budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Krzyżowicach.

Poza tym gmina planuje rozpocząć termomodernizację i przebudowę ośrodka zdrowia przy ul. Górniczej w Pawłowicach, zmodernizować Osiedlowy Dom Kultury, przebudować saunę przy pływalni "Wodny Raj" czy przygotować projekt wodnego placu zabaw w Osiedlu Pawłowice.

Wójt poinformował również zebranych, że wniosek gminy do konkursu o dofinansowanie ze środków unijnych budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK pozostał bez rozpatrzenia. Kontrowersje wśród części mieszkańców, jakie budził PSZOK, miały wpływ na wydłużenie procedury przekazania gminie Pawłowice prawa własności gruntu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W związku z powyższym gmina nie mogła w odpowiednim czasie przedstawić stosownego dokumentu wymaganego w konkursie.

Podczas sesji radni uchwalili również szereg innych uchwał dotyczących m. in. statutu Gminnego Ośrodka Sportu, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, czy dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Dotacja trafi również do powiatu pszczyńskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania w Urzędzie Gminy Pawłowice punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku 2020. Ustalono również stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych.

BM / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.